ایزو چیست؟

ایزو45001

 • CE

  این مجموعه بابت مطالب و مقالات مفید درستشد

  Read more
 • IMS

   IMS

  IMS

  گواهینامهIMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه ازانواع گواهینامه مورد نیاز شرکتها درون مناقصات میباشدکه البته یک گواهی نامه نیست بلکه اصطلاحا وبه اشتباه گواهینامه نامیده میشود.IMS از طراحی و پیاده سازی سه سیستم مدیریتی متولد میشود وبه وجود میاید بدان معناکه چنانچه سازمانی سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت یکپارچه ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادر سازمانش بطور یکپارچه طراحی و پیاده سازی کند میگویند سازمان دست پیداکردبه یک سیستم مدیریت یکپارچه ویا بعبارت دیگر هنگامیکه سازمان سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 رادر سازمان خود اجرایی کند و اخذ نمایدبهIMS دست یافته و مراجع غیرIAF اغلبIMS رابدنبال طراحی و پیاده سازی سه گواهی رایگان ارائه میکنندبه سازمانها.

  مزایای پیاده سازی و طراحی گواهی نامهIMS بسیارند و تمامی مزایای تعریف شده سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 رادارد و ازجمله مزایایIMS میتوان بدین موارد اشاره کرد: کاهش موارد ( حجم مستنداتIMS بواسطه اشتراکات بسیارش باسه سیستم مدیریتی کیفیت ایزو 9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 ، زمان طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS بواسطه اشتراکات زیاد الزامات تعریف شدش باسه استاندارد و سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و کیفیت و زیست محیطی ، هزینه طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS سیستم مدیریت یکپارچه ، هزینه مشاور بابت مشاوره طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS سیستم مدیریت یکپارچه ، هزینه اخذIMS سیستم مدیریت یکپارجه ، پرداختن و توجه بموضوعات سه سیستم مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی بصورت یکپارچه و همزمان ، جلب توجه نهادها و سازمانها و شرکتهای دولتی و همینطور غیر دولتی ، جلب نظر و رضایت مشتریان و کارفرمایان و تامین خواسته های کارفرمایان و مشتریان ، حائز امتیاز شدن و کسب امتیاز جهت مناقصه و اخذ امتیاز ازکارفرمای مناقصه گزار بواسطه اخذ گواهیIMS ، افزایش انگیزه پرسنل و کارمندان و کارگران و کارکنان مجموعه دارای مدرک و گواهی و استانداردIMS .

  IMS درحقیقت گواهی نامه نیست بلکه یک اصطلاح هست وبه اشتباه گواهی نامه نام گرفته و مراجع غیرIAF یک گواهینامه بااین نام بوجود آوردند وبه رایگان دراختیار مراکزی قرار میدهندکه سه گواهینامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 راجهت سازمانشان طراحی و پیاده سازی و مستند سازی و اخذ میکنند. دراینجا توضیح بسیار مختصر درخصوص سه گواهی بالا میدهیم تااینکه سازمانها بتوانند بهتراین گواهی نامه و مزایایش رادرک کنند.

  گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان عمومیترین استاندارد میباشدکه الزامات کیفی تمام استانداردها رادر خود دارد و برطرف میکند و بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها کاربرد دارد و شناخته شده است و تمامی استانداردها بدان نیاز دارند.
  گواهی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات محیط زیست رابیان و تعریف میکند و ازعمومی ترین استانداردها و مورد نیاز تمامی شرکتهاست و جهت مناقصات ازسازمانها و شرکتها و نهادها فارغ ازنوع فعالیتشان درخواست میگردد. ایزو 14001 الزامات محیط زییست رابابت داشتن محیط زیست پاک تامین میکند و سازمانها راراهنمایی میکندکه چگونه عمل کنندتا فرآیندهایشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد.

  گواهی نامه ایزو 45001 که قبلا باعنوانOHSAS18001 مطرح بود و ویرایشهایی خورد و امروزه باعنوان ایزو 45001 مطرح گردیده وبه معنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطرح هست و الزامات ایمنی درون محیط کار رابررسی میکندو اینکه سازمانها چکار کنندکه محیط ایمن جهت پرسنل مهیا شود و خسارات مالی و جانی بحداقل برسد.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید

  Read more
 • IMS

  IMS

  IMS سیستم مدیریتی یکپارچهIMS یک چارچوب کامل میباشد و تمام جوانب سیستم ها ، فرآیندها و استانداردی که تجارت از قبیل ایزو 9001سیستم مدیریت کیفیت و ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطیو ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای پیروی و ترکیب میکند. چنین سیستم ترکیبی به تحارت اجازه میدهد و تمام تعهدات خودرا برآورده کند، پرداختن کلیه عناصر سیستم مدیریت بعنوان یک کل بجای اینکه بطور جداگانه استانداردهای فردی و الزاماتشان رانگاه کنیم. اگر مشاغل ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 45001 اجرا میکند ، ممکنست منجرکپی کردن فرآیندهای مورد نیاز بابت انجام ممیزی های داخلی و ثبت عدم انطباق شود زیرا سه استاندارد ، مشاغل راملزم میکند اقدامات لازم جهت بدین اقدامات انجام دهند.IMS اجازه میدهد فرایندها بطوری ترکیب شوند و بطور همزمان تمام الزامات استاندارد خاص پوشش دهد. ادغام، سالهای اخیرآسانتر شده ، بهمین جهت استانداردهایISO بسمت استفاده ساختار سطح بالا حرکت میکنند.

   

   

  IMS

   

  IMS و اخذ IMS معتبر و قابل استعلام

   

   

  IMS مخفف عبارتIntegrated management system بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه میباشد و بسیار ساده تر میدانیم شباهتها و فرآیندهای مشترک درون استانداردنهفته میباشد. مراجع صادر کنندهIMS رادر اصطلاحCBCertification Body مینامندکه خوداینCB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوانABaccreditation body اعتبار دهی میشود و درراسشانInternational Accreditation ForumIAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبهAB اعتبار میدهد. یکسری مراجع نیز هستند غیرIAF یعنیCB وAB ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ مرجع هستندکه صادر کننده اینگونه گواهینامه هستند و برندهای مختلفی پدیده آورده اند وچنین امری باعث نوسان قیمتها شده.

  IMS سیستم مدیریت یکپارچه وضعیت عملکرد سازمان رابهبود میبخشد.کمک میکند درکنار پیاده سازی سیستم مدیریتی بابت ارتقای سطح کیفی سازمان ، موارد مربوطه ایمنی و بهداشت ، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و رعایت اصول زیست محیطی، محیط زیست رااجرایی کنند. بدین طریق رضایت هرچه بیشترمشتریان راکسب و درراستای بهبود وضعیت سیستم عمل کند.گام نخست در‌پیاده سازی اجرایی کردن ویااستقرار سیستم مدیریت یکپارچهIMS تدوین خط مشی‌ها و اهداف درزمینه امورکیفی، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت‌ میباشد.آموزش کارکنان و برقراری ایجاد انگیزه منباب ‌اجرایی کردن سسیستم مدیریت یکپارچهIMS گام بعدیست. درنهایت به‌کمک سسیستم مدیریت یکپارچهIMS مستندات موجود در‌سازمان رامدیریت ، یکپارچه و بهینه میسازیم تابتوانیم الزامات مربوط ایمنی بهداشت و زیست محیطی رااجرایی کنیم .

   

   

  ISO 4

  اخذ فوری و ارزان و رایگان  گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه و مراجع معتبر صادر کننده

   
   
  IMS ازمزایای یکپارچه سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت میتوان چندمورد نام برد:صرفه‌جویی درزمان و هزینه. سبب کاهش هزینه های عملیاتی و زمانی میشود. پرهیز ازدوباره کاری : درصورت پیاده سازی واجرای سیستم مدیریت یکپارچه IMSنیازی نیست موارد مشترک بین سیستمهای مدیریت کیفیتایزو 9001، محیط زیستایزو 14001و ایمنی و سلامت حرفه‌ایایزو 45001 جداگانه انجام شوند. استفاده بهینه ازمنابع : بااستقرار و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه IMSمیتوان منابع رابخوبی مدیریت کرد.دسترسی آسان وسریع به اطلاعات: ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه IMSمشکل خروج ازیک سیستم و ورودبه‌ سیستم دیگر راحل میکند.ترکیب ممیزیهای مختلف سیستم مدیریت یکپارچه IMSزمان و هزینه لازم انجام ممیزیهای داخلی و خارجی ازطرف شرکتهای صادرکننده گواهینامه کاهش مییابد. افزایش بهره وری: نگرش واحدبه‌ سیستمهای مدیریت کیفیت ایزو 9001، زیست محیطی ایزو 14001و ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 درمقایسه‌با استقرار جداگانه بدانها اثربخشی وکارایی و درکل بهره وری سازمان رابطرقی افزایش میدهد. استفاده ازکمکهای استاندارد بابت ایجاد محصولات و خدمات ایمن ، قابل اعتماد و با کیفیت خوب ومطلوب و چنین استانداردهایی به شركتها كمك میكند ضمن کاهش یافتن خطاها ، باعث افزایش بهره وری میشود. ایجاد امکان مقایسه مستقیم محصولات درون بازارهای مختلف ، شرکتها بخاطر ورود به بازارهای جدید تسهیل میکنند و توسعه تجارت جهانی بطورعادلانه کمک میکنند. استانداردها همچنین بخاطر محافظت از مصرف کنندگان اولیه و مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ، تضمین میکند و محصولات معتبر مطابق حداقل استانداردهای تعیین شده درسطح بین المللی باشند.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو وIMS بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو وIMS راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه های ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

  Read more
 • ISO 14001

  ISO14001

  ISO 14001

  گواهی نامهISO 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات محیط زیست رابیان میکند و اینکه چکار کنیم تااینکه ضمن فرآیندهای سازمان الزامات محیط زیست برآورده شود و محیط سالم داشته باشیم و فعالیتهای سازمان برروی محیط زیست اثرات منفی نگذارد و آب و هوا و خاک راآلوده نسازد. ایزو 14001 ازنوع عمومی ترین انواع گواهی ایزو میباشدکه جهت تمامی شرکتها باهر نوع فعالیت قابل استفاده هست و مورد استفاده قرار میگیرد. استاندارد ایزو 14001 ازنوع استانداردهایی میباشدکه درون مناقصات مورد استفاده بالایی دارد و درون مناقصات توسط کارفرمای مناقصه گزار ازسازمانها و نهادها و شرکتها خواسته میشود. تمامی شرکتهای کوچک و بزرگ جدااز اینکه محصولات و خدماتشان چیست و فرآیندشان چیست بدین استاندارد نیاز دارند.

  گواهیISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ویا استاندارد 14001 پیاده سازیش جهت سازمانها مزایای زیادی داردکه ازجمله مزایای پیاده سازی ایزو 14001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: حفاظت از محیط زیست ، حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده ، افزایش درارائه تولید و خدمات بیشتر ، کاهش ضایعات محصول و خدمات ، کاهش آلودگی محیط زیست شامل آب و هوا و خاک ، مدیریت درست و صحیح زباله ها و پسماندها ، کاهش و بحداقل رساندن امراض و بیماریهای محیط زیست ، ایجاد فرهنگ اجتماعی درون نسلها جهت حفاظت محیط زیست .

  استاندارد ISO 14001سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات مشترک زیادی داردبا استاندارد 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بهمین جهت توصیه میشود دو استاندارد درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند زیراکه دو استاندارد ایزو 14001 و استاندارد ایزو 45001 مکمل یکدیگرند و همدیگر راکامل میکنند. ایزو 14001 و ایزو 45001 الزامات یکدیگررا کامل کرده و پوشش میدهند و ضمن اینکه طراحی و پیاده سازی همزمانشان پدید آورندهHSE میباشد و شرکتها بهشان توصیه میشود درابتدا جهت اخذ گواهیHSE ویاHSE – MS ایندو استاندارد رابا یکدیگر طراحی کرده و اخذ نمایند. هرچندکه ملزم بدینکار نیستند وبه تنهایی نیز میتوانند درخواستHSE کنند اما بهتر اینست دو گواهینامه 14001 و 45001 رابگیرند و اخذ و دریافت کنند و سپس جهت دریافتHSE اقدام کنند.

  گواهیISO 14001 همچنین الزامات کیفیتی مورد نیاز و تعریف شده اش درون استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت تعریف و تبیین و تشریح گردیده بهمین جهت درابتدا توصیه میشود سازمانها ایزو 9001 رابگیرند و سپس جهت اخذ ایزو 14001 اقدامات لازم راانجام دهند ویا همزمان دو استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند. بااین تفاسیر مشخص میشود سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 همراه همیشگی یکدیگرند بهمین جهت توصیه میشود سازمانها جهت اخذ سه استاندارد بطور همزمان ویا دریک بازده زمانی دست بزنند و لازم بذکرست طراحی و پیاده سازی همزمان و یکپارچه سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بصورت یکپارچه یک سیستم مدیریت یکپارچه باعنوانIMS راپدید میاوردکه اشتباها ودر کلام عموم گواهینامه نامیده میشود.
  مراجع صادر کنندهISO 14001 دو دسته میشوند یااینکهIAF هستند ویا اینکه غیرIAF . مراجع صادر کننده انواع ایزو رااصطلاحاCB مینامندکه خوداینCB تحت اعتبارAB مدیریت میشود ودر آخرIAF بعنوان یک نهاد بین المللی بهAB اعتبار میدهد بدین نوع گواهیIAF اطلاق میشود و یکسری مراجع نیز ساختگی ایرانیهاست وCB وAB ساختگی ایرانیها هستند و بابت تمامی مقاصد بجز صادرات و درموارد نادر مناقصه بنابر صلاحدید مناقصه گزار میتوان ازاین تیپ غیرIAF استفاده کرده و بهره برد.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

  Read more
 • ISO 45001

  ISO 45001

  ISO 45001

  گواهی نامهISO 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات ایمنی و بهداشت محیط کار رابیان میکند و تعریف میکند. ایزو 45001 الزاماتی راجهت سازمانها تعریف میکندکه حوادث و اتفاقات محیط کار کاهش پیدا کند وتا جای ممکن جلوی خسارات مالی و جانی گرفته شود و تاحد امکان کاهش پیدا کند. قبلا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی باعنوانOHSAS 18001 مطرح بود واما ضعفهایی داشت و بهمین جهت اعضای سازمان ایزو دورهم جمع شدند و ایزو 45001 راتدوین کردندکه ضعفهای اهساس راپوشاندو جایش راگرفت و امروزه بجایOHSAS18001 توصیه میشود سازمانها ایزو 45001 رابگیرند والبته اغلب سازمانها شاید ازاین تغییر اطلاعی نداشته باشند و دوباره تقاضای اهسس راداشته باشند و اما مراجع آگاه و درستکار آنهارا آگاه میکنند والبته مراجعی نیز هستند بنابر اصرار مجموعه مورد نظر دست میزنندبه صدور اهسس 18001 امادر حقیقت اعتباری ندارد و ازسال 2018 که استاندارد ایزو 45001 تذوین و تبیین و شکل گرفت عملا دیگر استاندارد 18001 اعتباری ندارد و منسوخ شده.

  استانداردISO 45001 مزایای بسیاری داردبرای سازمانها منجمله بالا رفتن انگیزه کارکنان شاغل و افراد درگیر شرکت متقاضی بجهت کار درمحیط ایمن واین باعث بالا رفتن راندمان کاری میشود. همچنین کارکنان براین باور میرسندکه کارفرمابه سلامتیشان اهمیت زیادی میدهد وبابت همین مساله باوجدان کاری بالایی کار میکنندکه باعث بهره وری و پیشرفت و بالا رفتن راندمان کاری شرکت میشود. پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی همچنین باعث کاهش و بحداقل رسیدن حوادث محیط کاری میشود، اتفاقات و حوادث ناگوارکه عواقب بلند مدت ناخوشایندی درزندگی کارکنان و شاغلین و پرسنل میشود همچون نقص عضو ویا حتی مرگ کاهش پیدا میکند. افزایش ارائه تولید و خدمات بیشتر، شناختن و ارزیابی خطرات موجود اماکه نادیده محیط کار نیزاز دیگر مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 میباشد.

  گواهیISO 45001 وISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی همدیگر راکامل میکنند وبه تکامل یکدیگر میپردازند و الزامات همدیگر راتحت پوشش قرار میدهند و کنارهم معنا پیدا میکنند و بهره وری بالایی جهت سازمان دارندکه باعث کارآمدتر شدن فرآیندها و فعالیتهای شرکت متقاضی میشوند بهمین جهت توصیه میشودکه دو استاندارد 14001 و 45001 درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند ویا دریک بازده زمانی حتی سازمان میتواند مثلا چنانچه نیازبه اخذ نوعIAF گواهی ایزو 45001 دارد ایزو 14001 رااز نوع غیرIAF دریافت کند. همچنین دو استاندارد کنار همدیگرHSE رابوجود میاورند و الزاماتHSE راتعریف میکنند.

  گواهینامهISO 45001 همچنین الزامات مشترک و تعریف شده ای داردکه درون ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت بدان پرداخته شده و الزامات کیفی رابیان میکند و بهترست درابتدا ایزو 9001 طراحی شده و پیاده سازی شود و سپس ایزو 45001 و بااین تفاسیرکه سه استاندارد ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت باهم همراه میشوند و هرسه باهم معنا دارند و بصورت یکپارچه بهترست طراحی و پیاده سازی و اخذ شوندکه اصطلاحا میگویند سازمان موفق به طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت یکپارچه درون سازمانش شده است که اصطلاحاIMS نامیده میشود و اشتباها آنرا بعنوان گواهینامه مطرح میکنندکه مراجع غیرIAF بعداز اخذ سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 4501 ،IMS رابه رایگان جهت سازمانها ارائه میکنند.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
  Read more
 • ازکجا ایزو بگیریم

  ازکجا ایزو بگیریم

  از کجا ایزو بگیریم معمولاکناراین سوال مطرح میشود، چرا ایزو بگیریم، درایران معمولا شرکتها و مجموعه های کمی منباب بالا بردن کیفیت بابت اخذ ایزو میکنند و بیشتر جهت شرکت توی مناقصه و دلایلی ازاین دست بدنبال ایزو میروند دراین موارد بعدازاینکه ازمدیران مجموعه میخواهندکه بدلایل گوناگون ایزو دریافت کنند درذهن انهاچنین سوالاتی نقش میبندد و پروسه دریافتش نیزبرایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل راازاین سوال شرح میدهیم تابا جستجوی اینعبارت بتوانید بطور کامل جواب سوال خودرا بگیرید، اول ایزو چیست و ازچه مراجعی صادر میشود،گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل international standard organize بطور مخففISOصادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین قوانین و پروتکل هابرای بهترشدن و یک مجموعه ست، قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خودباشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید.

   

   

  از کجا ایزو بگیرم؟

  از کجا ایزو بگیرم و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

   

   

  ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصارا CBنام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره و صدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CBهادر ایران هستند،CBهادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات اختصاراABگفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CBهاهستند،ABبمعنی موسسه اعتبار دهندست، و هرکشور ABمجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAFهستند بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، واین انجمن بجهت هرکشور ABهای مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کردست، بامراجعه بسایتمربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرددر ایران NACIتنها ABتعریف شده انجمنIAF هست برای ایرانست واز معروفترینABهای تعیین شده میتوانAB کشور انگلیسUKASرانام برد،ABکشور سوییس SASوغیره اشاره کرد.

  ازکجا ایزو بگیرم همانطورکه گفته شدبه اینکه چراباید ایزو بگیرم هم بستگی دارد، مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه بزمان وهزینه مورد نظربرای گواهی ایزوISO درنظر گرفته اید وبه چه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت میباشدکه باانتخاب درست مرجع میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند، بطورمثال:

  دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع IAFپروسه ای حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی داردکه این زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

   

   

   ISO 5

  مراجع صادر کننده ایزو ارزان و فوری و اخذ فوری و ارزان گواهی نامه ایزو

   
   
  از کجا ایزو بگیریم قطعاچه ایزویی رابگیرم نیز درپی دارد؟ ایزوهای مورد نیاز هرمجموعه متفاوت است دراینجا بامعرفی مختصری ازنوع ایزوها این ابهام رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیاز هم میتواند بعد ازصحبت بایک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، دراین زمینه میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استانداردرا جهت اجرا تدوین وانهارابه موسسات ذیربط ابلاغ کرده وبااعداد انرا نامگذاری کردست وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی این تاییده رادر قالب یک گواهی بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو و ایزویی میتوان گفت پیشنیاز تمام استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو هست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوانISO9001 ارائه شده است، که دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه به سمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیر این ایزو رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم بذکرست تمام این ایزوها فقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بایشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو تمام استانداردهای ارائه شده بموسسات خودرا مورد بررسی قرار میدهد ودرصورت نیاز ویا نقص در قوانین ارائه شده باتوجه بشرایط انرا ویرایش واصلاح میکند.

  ازکجاISO ایزو بگیریم سوالی میباشدکه باتماس باکارشناسان ثبت و صدور امکان ثبت وبهره مندی ازمشاوره رایگان پاسخ آنرا دریافت کرد، ضمنا مشورت باکارشناسان مجموعه میتواند شما عزیزان رادر یک تصمیم گیری درست درمورد اخذ گواهینامه ایزو و مجوزهای مربوطه اداره کار یاری کند.

  Read more
 • ايزو

  ISO C

  ايزو

  بطور معمول پيمانكاران وبرخي شركتها بمنظور ورود بمناقصات وبدست آوردنشان ونيز جمع آوري امتيازات بيشتر، ملزم بدريافت گواهينامه هاي مشخص شده وبخصوصي ميباشند. همچنين موسسات مختلف در بسياري از فعاليتهاي خود، بايد گواهيISO را دركارنامه خود داشته باشند، بعنوان مثال: گواهي تاييد صلاحيت پيمانكاري يا گريد ورتبه پيمانكاري، گواهينامه تاييد صلاحيت شركتهاي انفورماتيك (رتبه يا گريد انفورماتيك)، گواهي آيزو وبسياري موارد ديگر وجود دارندكه از شناخته ترين آنها ميتوان به مدركISO اشاره كرد كه طيف گسترده اي را پوشش داده وگوناگوني فراواني دارد.

   

  انواع ايزوها

  اصولا استانداردهايي كه محبوب درخواست كننده ها بوده وكاربردهاي بسياري دارد، عمومي خوانده ميشوند. ازاين قبيل ميتوانگواهينامه  های زیررا نام برد:

  ISO 9001 ( سيستم مديريت كيفيت )

  ISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي )

  ISO 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت شغلي )

  ISO 10002 ( سيستم مديريت رسيدگي به شكايات مشتري )

  ISO 10004 ( سيستم مديريت رضايت مشتري )

  و....را نام برد.

  اما گروهي از استانداردها نيزبر فرآيند هاي محصولات وسازمانها بصورت تخصصي تري دلالت دارندكه از جمله:

  ISO 22000 ( سيستم مديريت ايمني در صنايع غذايي )

  ISO 29001 ( سيستم مديريت كيفيت صنايع نفت وگاز وپتروشيمي )

  ISO 13485 ( سيستم مديريت كيفيت تجهيزات پزشكي )

  ISO 16949 ( سيستم مديريت كيفيت صنايع خودروسازي

  و...

   

  را ميتوان نام برد. بنابراين بر اساس اهداف مجموعه وشرايط موسسات متقاضي، استاندارد مناسب مشخص مي گردد، اما مراجع صادر كننده آنها نيز متفاوت بوده و به دو گروه، (IAF و غيرIAF) تقسيم ميشوند

   

  گواهینامه ایزو IAF

   

  نهاد IAF

  موسسهIAF، نهادي است عضو سازمانISO كه نمايندگان كشورهاي مختلف را در خود جاي داده وتعيين ميكند. اين نمايندگان كه اصطلاحاAB خوانده ميشوند، مسئول اعتبار دهي به مراكز صادر كننده گواهي يا (CB) ها ميباشند وبدين ترتيب،CB ها زير نظرAB ها وتحت نظارت موسسهIAF مشغول فعاليت ميباشند. البته درايران تنها يكAB توسطIAF معرفي شده كهNACI نام دارد. معمولا شركتها وسازمانها بمنظور صادرات محصولات خود ميبايست از آيزو معتبرIAF استفاده نمايند تا مورد قبول همه كشورها باشد.

   

  گواهینامه غیرIAF

  تعداد موسسات صادر كننده در كشور ما بسيار است وحتي مراجع ونهاد هاي اعتبار دهنده اي هم ساخته شده اند كه زير نظر انجمنIAF نبوده و مداركي اعطاء ميكنند كه آسانتر بدست مي آيد. معمولا اين مراكز سريعتر وبا قيمتهاي متفاوتي وجود دارند كه مبني بر شرايط ووضعيت دلخواه شركتها اسنادشان را ارائه ميدهند. بطور كل اغلب متقاضياني كه جهت تبليغات ورقابت مترصد دريافت آيزو ميشوند، به اين مراجع روي مياورند. بنابراين درخواست كنندگان ابتدا بايد نسبت به اهداف موسسه خود، وشرايطي همچون ميزان هزينه هاي درنظر گرفته شده ومدت زمان دراختيارشان، نوع مرجع صادر كننده رامشخص نمايند.

   

  مدارک و مراحل مورد نیاز اخذ ایزو

  مراحل و مدارک مورد نیاز اخذ و دریافت ایزو سخت نیست و باما با سهولت به گواهی ایزو مورد نظرتان برسید

  مراحل ومدارك مورد نياز اخذISO

  همانطور كه گفته شد، مراجعIAF ، تحت نظارت اين موسسه فعاليت ميكنند وطبق مقررات تعيين شده ، ملزم به انجام كليه مراحل دريافت گواهينامه ایزو ميباشند كه مسلما شامل پياده سازي تمامي مصوبات معين شده بوده ودر اجرايشان سخت گيري بسياري اعمال خواهند كرد. بهمين دليل مراحل مذكور مشمول صرف هزينه هاي زياد ونيز مدت زمان طولاني خواهد بود. ازطرفي مميزي وبازرسي اقدامات انجام شده نيز سختگيرانه بوده ومورد ارزيابي دقيق قرار خواهد گرفت، بطوري كه شايد بارها مرحله انطباق صورت پذيرد وزمانبر باشد. اما شركتهايي كه به مراجع غيرIAF درخواست خودرا اعلام نموده اند، تحت شرايط بسيار راحت تري گواهي مورد نياز خود را دريافت خواهند كرد وهمچنين زمان ومخارج چنداني را متحمل نمي شوند ودر برخي موارد حتي كمتر ازيكروز وبا هزينه ناچيزي قادر به كسب گواهينامه خواهند بود. اما بايد دقت داشت كه گاها مراجعي نيز هستند كه بعلت سود جويي بيشتر، اسنادي فاقد هرگونه ارزش واعتبار وبا جعل وپرينت گواهينامه ها ارائه ميدهند.
  Read more
 • ایزو ISO چیست؟

  ایزوISO چیست؟

  گواهی نامه ایزو یکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها بابت مناقصات هست و اغلب شرکتها جهت مناقصات نیازبه اخذ گواهی ایزو پیدا میکنند و همچنین جهت صادرات و تبلیغات و رقابت و باقی مقاصد سازمان متقاضی جهت اخذ گواهی ایزو نیاز پیدا میکنند بدینکه ایزو بگیرند.

  گواهینامه ایزو یک گواهینامه بین المللی هست، گواهیISO توسط سازمان بین المللی استاندارد جهانی صادر میگردد، دراینجا توضیحی اجمالی ازتاریخچه ایزو و سازمان ایزو برای شناخت هرچه بهتر گواهی ایزو ارائه میدهیم.

  متقاضیان اخذ ایزو باسوالات متعددی نیزقطعا روبرو خواهند شد. سوالاتی ازاین دست:

  هزینه و مدت زمان اخذ و دریافت و گرفتن گواهینامه ایزو

  مراجع ، مراکز و سازمانها و شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهی ایزو

  مراکز و مراجع اعتبار دهنده و صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو

  مراحل صدور و اخذ استاندارد ایزو

  مدارک و شرایط و مراحل طراحی و پیاده سازی تازمان گرفتن گواهینامه ایزو

  الزامات مورد نیاز سازمانها جهت استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو

  مشاور و مشاوره ایزو

  ممیزی ایزو

   

   

  ایزو چیست؟

  ایزو یکی ازانواع گواهینامه های مورد نیاز مناقصات میباشد و بیشترین کاربرد اخذ ایزو شرکت توی مناقصه هست

   

   

  گواهینامه ایزوISO توسط سازمان جهانی استاندارد ایزو صادر میگردد و بامخففISO خوانده میشود و اگربخواهیم تاریخچه مختصری ازاین سازمان بگوییم: سازمان بین المللی استاندارد ایزوISO اولین بار 24 فوریه سال 1947 و باهدف یکسان سازی استانداردها درسطح جهان وحمایت ازمصرف کننده و تولیدکننگان درجهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاریISO درژنو احداث گردیدكه مقرش درژنو ميباشد درابتدای امراین سازمان بادنبال کردن اهداف مانند ايجاد تسهيلات و ایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت توليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي تجاری، سیاسی کشورها درجهان مبتنی برروی تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت 25 كشور تاسيس شد وشروع بفعالیت کرد. پس ازآن بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت این سازمان رامفید دیدند وفعالیت سازمانISO برایشان کارامد ومفیدبه نظر امدبرای عضویت دراين سازمان امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضوست. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمان ایزو بوده و عضویت در کمیته های فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی بااین سازمان جهانی داشته ست. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین وویرایش شده اند اين استاندرادهاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شدست، کمیته های فنی ازاعضای مختلفی تشکیل شده است، همین كميته‌هاي فني كه ازاعضاي فعال (P-MEMBER) و اعضاي ناظر (O-MEMBER) تشکیل شده وظيفه دارد موضوعاتي راکه معضل تشخیص میدهد و تهیه وتدوین استانداردآنها ضروري بنظر ميرسد بررسي ومطرح نمايد. پس از تشخیص این موضوع پيشنهادي مدارك علمي و فني مربوط به موضوع تهيه و بين اعضاکه کشور ایران هم ازجمله اعضای اصلی ان میباشد توزيع ميگردند كه پس ازانجام اصلاحات لازم یک طرح استاندارد بين‌المللی شکل میگیرد. سپس طرحهای گفته شده مجددا براي اعضا فرستاده ميشوند تاپس ازانجام ویرایش های موردنیاز وتایید نهايي بصورت استانداردهاي بين‌المللي مورداستفاده قرار گیرد.
  گواهینامه ایزو مستقیما توسط سازمان ایزو صادر نمیشود، موسساتی کهCB نام دارند گواهینامه ایزورا صادر میکنداین موسسات که گواهی ایزو توسط انها صادر میگرددبه اختصاریCB وبانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی نامه میباشدکه دراینجا منظور گواهینامه ایزوست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضایCBها درایران هستندیابه نوعی همانCBهستند،CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات اختصاراAB گفته میشودکه مراجع اعتبار دهندهCB هاهستند،AB ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشورAB مجزا ی خودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه همانIAF هستندINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمنIAF برای هرکشورAB های مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کردست، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراهABهمان کشور رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF است.

   

   

  ایزو چیست؟

  گواهینامه ایزو فوری و ارزان بیشتر مورد تقاضای متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو هست.

   

   

  گواهینامه ایزوISO همانطورکه گفته شد انواع مختلفی دارد، درحال حاضر 19500 استاندارد ایزو بامضامین گوناگون وجود دارد، اما چند ایزو ازبقیه انها مهمتراست، وبنوعی از همه استانداردهای دیگر پرکاربردتر است، دراینجا چند ایزوی مهم رابرای نمونه میاوریم و انها رابررسی میکنیم، رایجترین گواهی ایزو صادر شده و پیشنیاز تمام استانداردها، سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوانISO9001 است، ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان ویا مجموعه را مورد بررسی قرار میدهد، اخذ ایزو 9001 باعث پیشرفت و ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده مجموعه میشود وبواسطه کامل بودن ایزو 9001 درزمینه استانداردهای مدیریتی بیشترین ایزو دریافتی مجموعه ها و موسسات وغیره راشامل میشود. وبه نوعیISO9001 پیش نیاز تمام ایزوهای سازمان استاندارد جهانی بخصوص ایزوهای مدیریتی است، ایزو مهم و پرکاربرد بعدی میتوان به ایزو 45001 اشاره کرد، سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای ، ایزو 45001 ، بابت سازمان ها و شرکتهایی میباشدکه بدنبال بهبود ایمنی کارکنان، کاهش خطرات در محل کار وایجاد شرایط بهتر و ایمن تر کاربرای خود وکارکنان خود هستند ودراین تصمیم جدی هستند، پیاده سازیISO45001 درکارخانه ها وشرکتها تاکنون جان میلیونها کارگر وکارمند را درسراسر جهان نجات دادست، ایزو 14001 نیز از موارد بسیار پرکاربرد و عمومی ومهم سازمان استاندارد جهانی استISO14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی رادر یک مجموعه بررسی میکندو معیارهای مربوط به یک سیستم مدیریت زیست محیطی را تعیین می کند ودرصورت رعایت ایندست معیارها توسط مجموعه صلاحیت داشتن گواهی ایزو توسط مجموعه راتایید میکند، و بسیاری ایزوهای دیگرکه درمشاغل وشاخه های جداگانه تدوین شدند و درموارد جدا کاربرد دارند.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و باتجربه اماده ارائه مشاوره بصورت رایگان، ارائه خدمات درزمینه ایزو و گواهینامه های بین المللی باکمترین هزینه ممکنست.

  Read more
 • ایزو چیست؟

   

  ایزو چیست؟

  گواهینامه ایزو یکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند ویا اینکه میخواهند صادرات انجام داده و تبلیغات کنند ویا جهت رقابت درمیان رقبای همکار خودبا زمینه فعالیت یکسان دلایلی میباشدکه شرکتهای مختلف اقدام میکنندبه اخذ گواهینامه ایزو . البته شرکتها نمیدانند چگونه گواهینامه ایزو بگیرند و ازطریق کدام مراجع اقداک کنندبه اخذ استاندارد ایزو ویااینکه اصلا کدام نوع ایزو بکارشان میاید. دراولین گام پس شرکتها بایستی بدانند هدفشان ازاینکه میخواهند ایزو بگیرند چیست و سپس متوجه شوندکه ازطریق کدام مراجع میتوانند اقدام کنند.

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو اولین موضوعی میباشدکه شرکتها بایستی بدانند. بطور کل مراحل اخذ و دریافت گواهی ایزو شامل موارد زیر میشود: انتخاب هدف ، انتخاب مرجع صادر کننده ، پیاده سازی و ممیزی ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو و همچنین مشاوره و مشاوره درتمام مراحل نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند گواهی ایزو بگیرند. درادامه مختصرا هرکدام ازاین مراحل راتفسیر کرده و توضیح میدهیم.

  گواهی ایزو در مرحله اول جهت اخذ انتخاب مرجع صادر کننده میباشدکه مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو درکل و بطور کلی دو گروه میشوند یااینکهIAF هستند ویااینکه غیرIAF . مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاحCB مینامندکه خوداینCB تحت نظر و اعتبارAB فعالیت میکنند و درنهایت درراس آنها یک نهاد بین المللی باعنوانIAF قرار داردکه گواهی ایزوIAF دارای بالاترین سطح اعتبار یعنی اعتبار بین المللی هست و تمامی کشورها نمایندگانی دراین نهاد دارندکه تنها نمایندهIAF ایرانNACI میباشد و هرمرجعIAF ،AB های تحت نظر خودرا داردکه درون سایتIAF هستند و شرکتهای دریافت کننده ایزوIAF میتوانند درون سایتIAF مراجعه کنند وبررویAB انتخابی کلیک کرده و جهت استعلام و رجیستری گواهی ایزو خودشان مطمئن شوند.جهت صادرات گواهی نامه ایزوIAF کاربردیست. نوع دیگر گواهی ایزو غیرIAF میباشدکه تحت نظرAB وCB داخلی هستند و درون ایران صادر میشوند و جهت تمامی مقاصد بجز صادرات کاربرد دارد و دربرخی موارد هم ممکنست کارفرمای مناقصه گزار سختگیر و آگاه باشد و درخواست ایزوIAF کند واما غالبا جهت مناقصات و رقابت و تبلیغات و دیگر مقاصد گواهینامه غیرIAF کفایت میکند. لازم بذکرست گواهینامه ایزو غیرIAF ازطریق سایتIAFCB قابلیت رجیستری و استعلام دارد.

  اخذ گواهی ایزو درمرحله دوم استقرار و پیاده سازی میباشدکه بنابر نوع گواهی ایزوIAFویا غیرIAF فرق دارد. درخصوص مراجعIAF ضروریست و همچنینن ممیزی و رفع عدم انطباقها بسیار سختگیرانه انجام میگیرد و هزینه و زمان زیادی میطلبد. درخصوص مراجع غیرIAF پیاده سازی بنابر درخواست شرکت متقاضی صورت میگیرد و ممیزی بصورت صوری انجام میگیرد. غالبا مدیران ازاین پیاده سازی شانه خالی میکنند زیراکه پیاده سازی زمانبر و هزینه بر میباشد. همچنین مدیران بدین آگاهی نرسیدندکه پیاده سازی تاچه حد دربهره وری و پیشرفت مجموعه شان مهم و حیاتی هست. دراین مرحله بعداز پیاده سازی ممیزی انجام میگیرد بدین معناکه ممیز میاید و انطباقها و عدم انطباقها رابررسی میکند و بعداز رفع عدم انطباقها باکمک ممیز طی مراحل مختلف شخص ممیز اجازه صدور گواهی ایزو رامیدهد.

  گواهینامه ایزو درنهایت صادر میشود هنگامیکه مرجع انتخاب شد و ممیزی صورت گرفت و ممیز اجازه صدور ایزو راداد گواهیISO صادر میگردد.

  گواهینامه ایزو درکل یااینکه عمومی هستند ویااینکه تخصصی . ازانواع عمومی گواهی ایزو میتوان بدین گواهینامه ها اشاره کرد: ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ،HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی وIMS سیستم مدیریت یکپارچه واین 5 گواهینامه عمومیترین انواع استاندارد ایزو هستند و همچنین سیستمهای مشتری مداری : ایزو 10001 تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، گواهی نامه ایزو 10002 تحت عنوان سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان نیزاز انواع عمومی ایزو هستند. انواع تخصصی نیزبا توجه تخصص شرکت متقاضی مشخص میگردد. درخصوص صنایع غذایی ایزو 22000 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انواع گواهی نامه تخصصی دیگرکه برمبنای نوع فرآیند شرکت تعیین میگردد.

  مدرک ایزو دغدغه بسیاری شرکتهاست و باسوالات متعددی جهت اخذ ایزو روبرو میشوند:

  گواهینامه ایزوISO چیست؟

  ایزو و نحوه اخذ گواهینامه ایزو

  چگونه و ازکجا ایزو بگیرم؟

  جهت اخذ ایزو برای مناقصات از کجا شروع کنم؟

  مراجع صادر کننده ایزو جهت مناقصات

  مراجع و مراکز و شرکتهای صادر کننده ایزو جهت صادرات

  مراجع و شرکتها و مراکز صدور گواهی نامه ایزوISO

  مراحل و مدارک و شرایط و ضوابط اخذ گواهینامه ایزوISO

  هزینه و مدت زمان اخذ گواهی نامه ایزو

  نحوه پیاده سازی و استقرار ایزوISO

  مشاوره ایزوISO

  ممیزی ایزوISO

  متقاضیان نحوه گرفتن و اخذ گواهی نامه ایزو بایدکه بااطلاعات کامل و کافی جهت دریافت گواهینامه ایزو ،',HIDKHLI HDC,، گواهینامه ISO،',HIDKHLI ISO، گواهینامه هسخ اقدامات لازمه راانجام دهند.

  کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO، HSEو CE بعنوان یک کارگزاری بعنوان یک کارگزار قابل اعتماد باحضور مشاورین خبره و باتجربه باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ،HSE و CEبعنوان راهنما و کارگشای متقاضیان محترم میباشدتا هرچه سریعتر و باهزینه کمتر دست پیدا کنندبه گواهی مورد نظرشان.

  Read more
 • تماس با ما ایزو ISO , HSE
  Read more
 • سایت اصلی ایزو ISO

   سایت اصلی ایزو ISO

  سایت اصلی ایزوISO

  متقاضیان گواهینامه ایزو برای تحقیق و پرس و جو بدنبال سایت اصلی ایزو می باشند. برای دریافت گواهینامه ایزوISO متقاضیان بدنبال سایت اصلی صادر کننده گواهینامه ایزوISO می باشند.

  مجموعه های تقلبی بسیاری برای تبلیغات خود از لفظ های مختلف و پر رنگ و لعاب برای طراحی سایتهای خود تبلیغات می کنند. شرکتهای تبلیغ کننده برای اینکه در صفحه اول گوگل همچنان بالای صفحه باشند به گوگل پول پرداخت می کنند. در اصلاح این امر را ادوردز می گویند.

  شرکتهای متقلب که در یک روز یک سایت می زنند و خود را صادر کننده گواهینامه ایزو می دانند به گوگل هزینه می دهند که در صفحه اول نمایش داده شوند و با فعالیتهای مخفی اقدام به اغفال متقاضیان گواهینامه ایزو می کنند.

  آدرس سایت اصلی جهانیISO به آدرسWWW.ISO.ORG می باشد. این آدرس نهاد بین المللیIAF را جهت ثبت و صدور گواهینامهISO معرفی می کند.

  انجمن اعتبار دهندگان بین المللی به نامIAF بوده که نامWWW.IAF.NU می باشد.

  در سایتIAF اکثر شرکتها عضو هستند و عضویت خود را همچنان حفظ می کنند. تمام کشورها کعمولا یک نماینده دارند که مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بعنوان نماینده سازمان ملی استاندارد درIAF مشاهده می شود. کشورذهای دیگر هم نماینده قانونی و رسمی درIAF دارند . مانندDAKKS برای آلمان ،SAS برای سوئیس ،UKAS برای انگلستان ، و موارد دیگر ، در سایت مرجعIAF نام هر کشور را می توانید مشاهده کنید.  

  IAF برای شناسایی نماینده هر کشور و با نام سایت نهاد رسمی معرفی شده که هر کشور می تواند وارد شود. برای گرفتن آدرسAB از هر شخصی جویا نشوید بلکه از لینک سایتIAF که سایت اصلی است استفاده نمایید.

  AB ها صادر کننده گواهینامه ایزو نمی باشند و برای ثبت و صدور گواهینامه ایزو به افراد ذی صلاح واگذار می کنند.

  به شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزوCB گفته که در هرAB چندینCB فعالیت می کند.CB دارای مجوز در هرAB وجود داشته و در دسترس همگان می باشد.

  سایت مشخصی برای ایزو وجود نداشته و در گوگل با القاب زیر به جستجو می پردازند.

  نمایندگی ایزو معتبرISO

  نمایندگی معتبر ایزوISO

  نمایندگی معتبر ایزوISO

  نمایندگی ثبت نام ایزوISO

  نمایندگی معتبر و اصلی ایزوISO

  نمایندگی اصلی ایزوISO

  نمایندگی اصلی ایزوISO

  نمایندگی دولتی ایزوISO

  نمایندگی بین المللی ایزوISO

  نمایندگی ایزو بین المللیISO

  نمایندگی دریافت ایزوISO

  نمایندگی اخذ ایزوISO

  نمایندگی صدور ایزوISO

  نمایندگی جهت دریافت ایزوISO

  نمایندگی آموزش ایزوISO

  نمایندگی بین المللی صدور ایزوISO

  نمایندگی استعلام ایزوISO

  نمایندگی رجیستر ایزوISO

  نمایندگی ایزو در ایران

  نمایندگی ایزو در تهران

  نمایندگیISO در ایران

  نمایندگیISO در تهران

  برای دریافت گواهی نامه ایزو سایت ایزو کافی نمی باشد چون امکان داردوارد سایتهای متقلب و افراد سودجو شوید. اگر بدنبال دریافت گواهینامه ایزوهستید به دنبال سازمانی باشید که ابتدا اطلاعات حقوقی و فنی را در اختیار شما قرار دهد همنچنین اصالت گواهینامه را ارائه کند و وقتی خودتان این اطلاعات را کسب نمودید تصمیم آگاهانه گرفته و اقدام می کنید.

  سازمان امکان ثبت با سابقه طولانی با ارائه خدمات رایگان و آموزش ایزو برای درخواست کنندگان ایزو جهت راهنمایی متقاضیان گواهینامه ایزو و خدمات پیاده سازی ایزو آماده همکاری میباشد.

  سازمان امکان ثبت با اطلاعات کامل از صدور گواهینامه ایزو و مراجع صادر کننده ایزو در خدمت همه متقاضیان برای راهنمایی ایزو از صفر تا صد می باشد

   

  سایت اصلی ایزو ISO صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  Read more
 • شرکت ISO

  شرکت ایزو

  شرکتISO

  شرکتISO میتواند بسیار برای مشتری اثرگذار بوده موارد آیزو نتیجه مطلوب سازمان دارنده داشته باشد. اطلاعات تکمیلی شرکتISO بیان شده متقاضیان بتوانند جهت راهنمایی این اطلاعات کسب نمایند. شرکتISO میتواند صفر الی صد کار انجام دهند. مراحل دریافتIZO فرم مشخصات خدمت مشتریان ارسال شده این مشخصات شرکت متقاضی باید نوشته شود مطالب مشخصات مانند نام شرکت، نام مرجع صادر کننده، نام مدیرعامل، نام نماینده، گواهی درخواستی، هزینه صدور، هزینه تمدید، تلفن تماس، آدرس دفتر مرکزی میباشد. وقتی فرم تکمیل شد این فایل بایگانی مرجع صادر کننده نگهداری خواهد شد.

  شرکت ایزو و مرحله بعد نوبت واریز مبلغ طرف مجموعه بوده سپس صادر کردن مدرک آیزو، این پرینت گواهی نامه بازبان لاتین چاپ شده محتویات این مدرک نام مرجع صادر کننده، نام شرکت متقاضی، نام گواهی درخواستی، آدرس دفتر ، بارکد، تاریخ سه ساله گواهی نامه درج شده این پرینت همراه مستندات شرکت تحویل داده خواهد شد. فایل مستندات حدود چهار هزار صفحه بوده پکیج مستندات حتما باید همراه گواهی تحویل داده شود. سپس کارشناس ایزو طرف صادر کننده اعزام مجموعه متقاضی ایزو شده تمام مطالب بیان شده توضیح داده حضور مسئول ایزو بهمراه مدیر عامل الزامی میباشد. وقتی صدور انجام شد یکسال بعد تمدید ایزو برای مشتری ارسال خواهد شد. تمدید کردن، منصرف شدن برعهده مشتری میباشد. هزینه تمدید شصت درصد صدور مدنظر گرفته میشود. شرکتISO میتواند گواهیISO9001 , ISO14001ISO45001, ISO22000 , HSE-MS , ISO10002 , ISO10004, همچنین گواهینامه های دیگر میتواند صادر کند. مسئولان صادر کننده بسیار زمینهizo تبحر داشته چنانچه متقاضیان هرسوالی جهت ایزو داشته باشند مراجع میتوانند پاسخگو باشند. استاندارد راهنمای مورد اصول ممیزی، مدیریت کردن برنامه های ممیزی، اجرای ممیزی، سیستم مدیریت کیفیت ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی نیز رهنمودهایی جهت شایستگی ممیزان سییتم کیفیت زیست محیطی ارائه میکند. استاندارد الزام سیستم مدیریت انرژی، اهداف استاندارد شامل موارد بیان شده میباشد.

  شرکت ISO و کمک سازمان جهت ساخت استفاده بهتر سیستم کیفیت، ارائه معیار، اندازه گیری، ثبت گزارش هدایت دارایی، تسهیل ارتباطات ایجاد شفافیت مورد مدیریت منابع، ارتقا بهترین شیوه ها، تقویت رفتار صحیح مدیریت، کمک ارزیابی اولویت بندی فن آوری جدید، کمک صرفه جویی طریق ترویج زنجیره عرضه، علاوه براستاندارد ایزو اصل تمام استانداردهای دیگر میباشد، سیستم ایزوهای دیگر میتوان دریافت نمود اکثریت این مدارک کارآمد شرکتهای متقاضی میباشد. مدیریت ریسک بالاترین سطح یک سازمان عبارتند استقرار موافقت نامه های طراحی شده برای دستیابی راهبردی های تعریف شده طریق فرآیندی میباشد ارزیابی تجربه های سازمان پرداخته معیارهای پیاده سازی میکند. وسیله آنها ریسکها فرصتها تاسطح مورد نظر مدیریت کرد. چنین میتوان بیان کرد بالاترین سطح ریسک یک مجموعه باآن روبرو میشود.

  شرکت ایزو و شکست دستیابی هدفها میباشد. رویداد حادثه های نامطلوب اجرای فعالیتها شیوه ای ناکارآمد بی قر باشد مانع دستیابی هدفها میشود. اگر سطح ریسک یک مجموعه خود برای پذیرش آماده کرده تعریف نشده باشد امکان گرفتن تصمیمهای ماشین بود درک صحیح دستیابی راهبردی باشد وجود دارد. مهمترین ریسکهای مجموعه روبرو هستند نتیجه تصمیم گیری اعضای هیئت مدیره اعضای راهبردی شرکت میباشد بسیار مهم میباشد. پیامهای صحیحی جهت مجموعه ارسال شود مانند سطح ریسکی سازمان آماده پذیرش میباشد، باید وجود شرکت نهادینه شود. تمامی سطوح قابل درک باشد، پیامی لازم میباشد مخابره شود. بابررسی ریسک قابل قبول همچنین تفاوت مسئولیت مدیر ریسک سطوح مختلف تولید کننده درک لازم فراهم کند.
  مدیریت ریسک فقط یک نظر بوسیله هریک اعضای شرکتها نیز درک بکار گرفته شود. واگذاری مسئولیت ریسک سطوح مختلف میتواند این معنی باشد ریسک بخشها، واحدهایی مورد شناسایی قرار میگیرد. برای آنها دارای اهمیت میباشد. ولی تاثیر اندکی بردستیابی هدفهای کلی مشتری داشته باشد. برای اطمینان رخداد این موضوع باید بین ریسکهای شناسایی شده رابطه راهبردهای کلی مجموعه نیز ریسکهای شناسایی شده داخل یک واحد تاثیر گذار هدفها، راهبردی های کلی ارتباط روشنی وجود داشته باشد بطور موثر بوسیله هئیت مدیره فاصله زمانی مشخص مدنظر قرار گیرد. برای راهبری، الگوهای گوناگونی وجود دارد اما الگوهایی بصورت عمومی پذیرفته شده اند.
  ایزوتعریف میکند دو جز اصلی هرساختار راهبردی هستند. اثربخشی روشهای مدیریتی ریسک نظارت حسابرسان داخلی درخصوص کارایی این روشها، استانداردها، راهنماییهای جهت چگونگی تقسیم بندی مسئولیت برای اجرای نقشهای مزبور ارائه شده باشد. خط مشی مدیریت ریسک تعیین آنها حمایت کند، اطمینان پیدا کند فرهنگ سازمانی خط مشی های مدیریت ریسک راستای یکدیگر قرار دهند. شاخصهای عملکرد مدیریت ریسک راستای شاخصهای عملکرد سازمان تعیین کند. هدفها، راه بردهای مجموعه همسو کند. رعایت قوانین مقررات اطمینان بدست آورد. مسئولیت ها سطوح مناسبی جهت شرکت واگذار کند. تخصیص منابع لازم مدیریت ریسک اطمینان حاصل نماید. مزایای مدیریت ریسک سهامداران گفتگو کند. اطمینان پیدا کند چارچوب مدیریت ریسک همچنان مناسب میباشد.

  عملکرد شاخصهایی بصورت دوره ای مورد بررسی قرار میگیرد ارزیابی کنند. بصورت دوره ای میزان پیشرفت انحراف برنامه مدیریت ریسک مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین بررسی کنند آیا چارچوب سیاست برنامه مدیریت توجه فضای داخلی خارجی تولید کنندگان مناسب باشد. درمورد ریسک پیشرفت برنامه مدیریت ریسک اینکه سیاست مدیریت ریسک چقدر مورد توجه قرار میگیرد گزارشگری کنند، اثربخشی چارچوب مدیریت ریسک بررسی کنند. مادامی تعهد ایجاد حفظ چارچوب مدیریت ریسک برعهده مدیریت باشد. تعهد آزمون اثربخش بودن چارچوب مدیریت ریسک برعهده مجموعه میباشد. مروری برای مسئولیتهای حسابرسی داخلی استانداردهای بین المللی رویه حرفه ای حسابرسی داخلی بوسیله انجمن حسابرسی داخلی منتشر شده اینگونه آمده حسابرسی داخلی باید اثربخشی ارزیابی بهبود فرآیندهای مدیریت ریسک کمک کند. فعالیت حسابرسی داخلی باید ریسک مرتبط باسازمانه های راهبردی عملیات اطلاعات متقاضی توجه موارد بیان شده ارزیابی کند. قابلیت اعتماد درستی اطلاعات مالی عملیاتی، اثربخشی کارایی عملیات، حفاظت داراییها، رعایت قوانین مقررات الزامات، حسابرسان داخلی هنگام کمک مدیربت ایجاد بهبود فرآیندهای مدیریت ریسک باید قبول هرگونه مسئولیت خودداری کنند.

  Read more
 • طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

   IMS

  طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS

  تمایل شرکتها برای پیاده سازی واقعی برای سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ایزو 45001 که این سه استاندارد با هم سیستم مدیریت یکپارچهIMS نام گذاری شده است. متقاضیانی که بدنبال مشاوره حرفه ایی و کارآمد هستند که سیستمها را برایشان مشاوره داده و بتوانند طراحی و مستند سازی و پیاده سازی کنند. جدا ازینکه گواهی نامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 دنبال استقرار واقعی این استانداردها می باشند از گوگل دنبال مشاوره می گردنند. بدلیل اینکه اکثر شرکتها نمی دانند نقشه راه جهت استقرار واقعی سیستم چیست ما یک طرح جامع و خلاصه برایتان گردآوری کرده ایم تا گرفتار افراد سودجو و کلاهبردار نشوید.

  مرکز امکان ثبت برای اطلاع رسانی بصورت رایگان قصد دارد این طرحها را ارائه نماید.

  برای پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت استانداردISO9001:2015 و سیستم مدیریت زیست محیطی استانداردISO14001:2015 و سیستم مخدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی استانداردISO45001:2018 به شرح زیر می باشد:

  گام 1 : مشاوره ی در خصوص درک سازمان و محیط آن بواسطه ایجاد کمیته ی راهبردی مدیریت استراتژیک

  یک نماینده از هر ذینفع ( حتی المقدور ) ( بند 4.1 )

  گام 2 : مشاوره ی درک نیازها و انتظارات ذینفع شامل مراجع قانونی، مشتری، کارکنان، هئیت مدیره ، تامین کننده و...

  ( بند 4.2 )

  گام 3 : مشاوره تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( بند 4.3 )

  گام 4 : مشاوره مدیریت فرآیندهای کیفیت زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی شامل شناسایی ، ورودی و خروجی، توالی و تعادل ، روش های مدیریت های پایش ، اندازه گیری ، منابع مورد نیاز مسئولیت ها و اختیارات ، ریسک ها و فرصت ها، تغییر فرآیندها و بهبود فرآیندها ( بند 4.4 )

  گام 5 : مشاوره ی رهبری و تعهد مدیران تصمیم گیرنده در قبال کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 5.1 )

  گام 6 : مشاوره ی تهیه و تدوین و انتقال خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ( بند 5.2 )

  گام 7 : مشاوره ی تهیه و تدوین چارت سازمانی ، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 5.3 )

  گام 8 : مشاوره رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در کلیه ارکان سازمان در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 6.1 )

  گام 9: مشاوره ی تهیه و تدوین اهداف در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی و طرح ریزی رسیدن به آنها ( بند 6.2 )

  گام 10 : مشاوره طرح ریزی تغییرات و مدیریت تغییرات در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 6.3 )

  گام 11: مشاوره ی تخصیص منایع خارجی و داخلی ، افراد ، زیر ساخت ، محیط ، منایع پایش اندازه گیری ، دانش سازمانی در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.1 )

  گام 12 : مشاوره ی تعیین صلاحیت و شایستگی در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.2 )

  گام 13 مشاوره ی آگاهی سازی سازمان ( بند 7.3 )

  گام 14 : مشاوره ی ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.4 )

  گام 15 : مشاوره ی مدیریت اطلاعات مستند سیستم مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.5 )

  گام 16 : مشاوره ی طرح ریزی و کنترل عملیات سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 8.1 )

  گام 17 : مشاوره ی الزامات برای محصولات و خدمات ( بند 8.2 )

  گام 18 : مشاوره ی طراحی و توسعه محصولات و خدمات ( بند 8.3 )

  گام 19 : مشاوره ی کنترل محصولات ، خدمات و فرآیندهای ارائه شده از بیرون در حوزه کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 8.4 )

  گام 20 : مشاوره ی تولید و ارائه خدمات ( بند 8.5 )

  گام 21 : مشاوره ی ترخیص محصولات و خدمات ( بند 8.6 )

  گام 22 : مشاوره ی کنترل خروجی های نامنطبق ( بند 8.7 )

  گام 23 : مشاوره کنترل عملیات و تهیه و تدوین دستورالعملهای کاری در حوزه ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست

  گام 24 : مشاوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 25 : مشاوره شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها

  گام 26 : مشاوره آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی

  گام 27 : مشاوره در حوزه سرمایه انسانی ، شایستگی ها و صلاحیت ها

  گام 28 : پایش ، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 9.1 )

  گام 29 : مشاوره ممیزی داخلی سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 9.2 )

  گام 30 : مشاوره ی بازنگر مدیریت سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 9.3 )

  گام 31 : مشاوره ی مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 10.2 )

  گام 32 : مشاوره بهبود مستمر سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 10.3 )

  گام 33 : مشاوره چگونگی اجرای سیستم طراحی شده کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 34 : انجام ممیزی داخلی هر سه سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 35 : مشاوره ی اقدامات اصلاحی کشف شده در ممیزی داخلی

  گام 36 : مشاوره ی انتخابCB ،AB و اطلاعات مربوطه

  مدت زمان اجرای پروژه شش الی دوازده ماه می باشد.

  متقاضیان و شرکتهای بدنبال استقرار سیستم ایزو واقعی با عناوین زیر در گوگل اهداف خود را دنبال می کنند:

  آموزش پیاده سازی ایزو 9001

  مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت

  شرکت مشاوره مدیریت کیفیت

  مشاوره استقرار استاندارد ایزو

  لیست خدمات مشاوره و پیاده سازی ایزو

  مراحل پیاده سازی ایزو

  سازمان مشاوره ایزو

  سازمان مشاور ایزو

  پیاده سازی به همراه مشاوره ایزو

  نام شرکتهای مشاور ایزو

  گواهینامه ایزو روند پیاده سازی مشاور ایزو

  استاندارد و مشاورهISO9001

  نام شرکتهای مشاوره ایزو

  نام شرکتهای مشاور ایزو

  استقرار سیستم مدیریت کیفیت چقدر هزینه در بر دارد؟

  برای اخذISO چه مشاور مناسبی انتخاب کنیم؟

  مبلغ مشاوره ایزو

  دلیل استقرار ایزو

  مرکز امکان ثبت جهت استقرار سیستمهای مدیریتی ایزو با کارشناسان حرفه ایی و بین المللی با مناسب ترین هزینه برای خدمت رسانی به متقاضیان پیاده سازی واقعی ایزو آماده همکاری می باشد. مرکز امکان ثبت خدمات ثبت و صدور انواع گواهی ایزو از مراجع معتبر به متقاضیان اخذ ایزو ارائه می دهد. برای استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریتیخود با مرکز امکان ثبت در ارتباط باشید.

   طرح پیاده سازی سیست مدیریت یکپارچه IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • گواهینامه IMS

  IMS CER

  گواهینامهIMS

  سه گواهینامه سیستم مدیریت کیفیتISO9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اییISO45001 که با نام گواهینامهIMS نام گذاری شده اشت . اگر شرکتها و سازمانها این سه استاندارد را با هم دریافت کنند بدین معنا تلقی می شود که سازمان اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچه دارد.

  IMS در زبان لاتین مخفف بوده و قابلیت صدور ندارد. مراجع صادر کننده مانندCB ها اقدام به صادر کردنIMS می کنند این مراجع تحت اعتبارIAF نمی باشند.

  بیشترین عامل درخواست کنندگان برای گواهینامهIMS بدلیل مشتریان و کارفرمایان و مناقصه گذاران می باشد. شرکتها وقتی از لفظIMS استفاده می کنند یعنی سه گواهینامهISO9001 وISO14001 وISO45001 را درخواست دارند. سه گواهینامه ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 بدلیل وجه اشتراک با هم دیگر می توانند ادغام شوند برای کاهش زمان و کاهش هزینه برای امور طراحی و پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریتی می توان از این سه استاندارد نام برد.

  برای وجه اشتراک این سه استاندارد می توان به مطالب زیر اشاره کرد.

  مستند سازی

  ممیزی داخلی

  اقدامات اصلاحی

  آموزشی

  تعریف اهداف کیفی ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

  بازنگری مدیریت

  مدیریت ریسکها و فرصت ها

  تغییرات

  متقاضیان دریافت گواهینامهIMS بدلیل اینکه اطلاعات چندانی ندارند در درون فضای مجازی به دنبال کلمات زیر می گردند.

  چگونگی اخذ گواهینامهIMS

  گرفتن گواهینامهIMS

  نحوه دریافت گواهینامهIMS

  روش اخذ گواهینامهIMS

  IMS چه گواهی نامه ایی هست؟

  مدرکIMS چیست؟

  شرایط دریافت گواهینامهIMS

  چگونگی دریافت گواهیIMS

  گرفتن مدرکIMS

  برای اخذ گواهینامهIMS چه مدارکی نیاز هست؟

  تفاوت دریافت گواهینامهIMS

  مدرک لازم برای اخذ گواهی نامهIMS

  شرکت های ثبت و صدور گواهینامهIMS

  لیستCB های صادر کننده گواهینامهIMS

  مراکز ثبت و صدور گواهینامهIMS

  سایت اخذ گواهینامهIMS

  سایت دریافت گواهینامهIMS

  سایت ثبت نام گواهینامهIMS

  سایت ثبت و صدور گواهی نامهIMS

  اصلاحات دیگر که مرتبط با ثبت و صدور گواهینامهIMS هست. برای دریافت گواهی نامهIMS می توانید با مرکز امکان ثبت تماس بگیرید و خدمات رایگان استفاده نمایید. برای صدور گواهینامهIMS مراجع با تنوع زیاد ایجاد شده که خود را معتبر می دانند و سایر همکاران خود را تخریب می کنند و آنها را نامعتبر می دانند. متقاضیان گواهینامهIMS با تحقیقات و بررسی های لازم انجام داده تا به دام افراد سودجو گرفتار نشومد که گواهی نامهIMS نامعتبر و فاقد اعتبار تحویلشان داده شود.

  برای شرکت کردن در مناقصه گواهینامهIMS بسیار اهمیت داشته و می تواند کاربرد داشته باشد. شرکتهای پیمانکاری بدنبال گواهی نامه یا مدرکIMS هستند. با اخذ سه گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 محقق شده و گواهینامهIMS صادر می گردد. در گواهینامهIMS پکیج کامل به شرح زیر می باشد.

  سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

  سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ایزو 45001

  سیستم مدیریت یکپارچهIMS

  مرکز امکان ثبت بزرگترین مرجع جهت کلیه اطلاعات و شرایط هزینه های دریافتIMS آمادگی همکاری با متقاضیان را دارد برای گواهی نامهIMS با کمترین هزینه و سریعترین زمان اقدام نمایید.

   گواهینامه IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • گواهینامه IMS چیست؟

   WHAT IS IMS CERTIFICATION

  گواهینامه IMS چیست؟

  گواهینامه IMS تجمیع و یکپارچه شده سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 میباشد. هنگامی که سازمانی سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را در سازمانش طراحی و پیاده سازی نماید می گویند که در سازمانش یک سیستم مدیریت یکپارچه راه اندازی کرده است که مراجع غیر IAF آن را در قالب یک گواهینامه ارائه می دهند و حتی به صورت رایگان هنگامی که یک شرکت سه گواهی نامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 را از یکی از مراجع غیر IAF دریافت کند، گواهی IMS را به رایگان جهت تبلیغاتشان صادر می کنند. در حالیکه IMS اصلا گواهی نامه نیست. همان طور که بیان شد IMS تلفیقی از سه ایزو ، ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 هست که در ذیل اختصارا هر کدام را تفسیر می کنیم.

  گواهی ایزو 9001 ISO 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت به عنوان مادر تمامی استانداردها الزامات کلیه استانداردهای ایزو را در خود را دارد و الزامات کیفی هر سازمانی اعم از خدمات و محصولات با هر گونه فعالیت را فراهم می کند و پیاده سازی ایزو 9001 در یک سازمان ایجاد نظم سازمانی می کند. گواهی ایزو 9001 عمومی ترین نوع استاندارد ایزو هست و کلیه شرکتها می توانند جهت بهره وری بیشتر به عنوان اصولی ترین و مثمر ثمر ترین نوع استاندارد ایزو ، ایزو 9001 را برای سازمان خود دریافت کنند.

  گواهی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگر از انواع عمومی گواهی ایزو هست که الزامات زیست محیطی تمامی شرکتها را برآورده می کند و الزامات لازمه جهت اینکه چکار کنند تا درحین فعالیت ، فعالیتهای آنها به محیط زیست و منابع طبیعی و سه عنصر اصلی یعنی آب و هوا و خاک صدمه وارد نکند و منابع طبیعی برای نسل آینده حفظ گردد. ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی اصولا درکنار ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای طراحی و پیاده سازی می شود و به نوعی مکمل یکدیگر هستند.

  گواهی نامه ایزو 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای که الزامات ایمنی را بیان می کند و اینکه چه قواعدی بر سازمان حکمفرما باشد کهایمنی کارکنان تامین و تضمین گردد و به طبع آن کارکنان امنیت خاطر داشته باشند از اینکه در محیطی ایمن کار می کنند و همین امر باعث ایجاد انگیزه در آنها می گردد که در حین انجام وظیفه امنیت جانی داشته باشند. ISO 45001 در کنار ISO 14001 معنا پیدا میکند و همدیکر را کامل می کنند.

  گواهی نامه های ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 در اغلب موارد بنابر آگاهی سازمان متقاضی و یا توصیه های مراجع صادر کننده ایزو در کنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی و دریافت می گردند که اصطلاحا گفته می شود سیستم مدیریت یکپارچه را تشکیل داده اند و یک سیستم مدیریت یکپارچه در سازمانش حکم فرما هست. بایستی به این امر دقت کرد که IMS یک گواهی نامه نیست و نباید با گواهی نامه اشتباه شود.

   

  IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • گواهینامه ایزو 45001:2018

  ISO 45001 CERTIFICATE

  گواهینامه ایزو 2018: 45001

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای نام استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ می‌باشد که توسط سازمان بین المللی استاندارد یا همان سازمانInternational Organization for Standardzition تهیه و تنظیم و تدوین گردید. استاندارد ایزو 45001 استانداردی هست که جهت رفع نواقص و کمبودهای استاندارد ایزو ۱۸۰۰۱OHSAS در سال 2018 میلادی توسط قانون گذاران ایزو ویرایش کردید و نسخه جدیدی آن با قوانین و دستورالعمل های کاملتر و‌جامع تر منتشر گردید. بعضی مواقع مشاهده شده است با اینکه حدود دو سال است از انتشار این گواهینامه با اعتبار بالا میگذرد ولی یکسری سازمانها هنوز هم بخاطر عدم آگاهی بدنبال اخذ گواهینامه ۱۸۰۰۱ اهسس می آیند. مراجع و‌مراکز مشاوره و صدور ایزو اگر آگاهی و دانش بروز داشته باشند قطعا گواهینامهOHSAS را صادر نمی‌کنند و مشتری راجهت دریافت گواهینامه جامع و کامل و‌جاگزینOHSAS راکه گواهینامه ایزو45001 راتوصیه میکنند. ولی در این میان مراجع و‌مراکز صدوری هستند که آگاهی کافی ندارند و ساقط اعتبار و اطمینان هستند و گواهینامه بدون اعتبار ایزو ۱۸۰۰۱ را صادر مینمایند. با توجه باینکه سازمان ایزو همیشه درحال بررسی و بازبینی استانداردها متناسب با نیاز افراد جامعه می‌باشد و گامهای خود را با گامهای علم و‌فناوری بر میدارد قطعا ویرایش جدیدتر از ویرایش سال 2018 درطی سالهای آتی منتشر میگردد ولی درحال حاضر گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ جدیدترین نسخه ویرایش شده است.

   

  ارتباط گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ با دیگر انواع استاندارد

  گواهی نامهISO 45001 با گواهی نامهISO 14001 قوانین و الزامات مشترکی بایکدیکر دارند و این الزامات با کنار هم اجرا شدنشان بیشتر معنا پیدا میکند. در واقع می‌توان گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی کامل کننده یکدیگر می‌باشند و همین امر باعث پوشش معایب و‌نقص های یکدیگر میشود. گواهینامهHSE_MS تلفیق دو گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱می‌باشد و وقتی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کنار سیستم مدیریت زیست محیطی اجرا و پیاده سازی گردد یعنی داشتن گواهینامهHSE رابیان میدارد. وقتی در کنار دو گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بانام سیستم مدیریت کیفیت بیاید یعنی سازمان سیستم مدیریت یکپارچه ای را در مجموعه خود طراحی و اجرا و پیاده سازی کرده است و دراصطلاح گواهینامهIMS بنام سیستم مدیریت یکپارچه به سازمان تعلق می‌گیرد. بنابراین به سازمانها و شرکتهای متقاضی توصیه و سفارش میگردد گواهینامه ایزو ۹۰۰۱رایا قبل و یا همزمان با گواهینامه های ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ دریافت نمایید.

   

  مزایای اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

  فواید و‌جنبه های مثبت اخذ گواهینامه ایزو بسیار زیاد می‌باشد ازجمله یکسری از آنها عبارتند از:

  _ کاهش پیدا کردن حوادث و‌خطرات ناشی از محیط کاری
  _ کاهش پیدا کردن صدمات جسمی و مرگ و نقص عضو در اثر کاهش کم شدن خطرات و ریسکهای منفی در پیرامون پرسنل و کارکنان مجموعه
  _ بالا رفتن انگیزه و علاقه پرسنل بخاطر فرار داشتن در محیط امن کاری
  _ بالا رفتن سطح خدمات و افزایش تولید
  و مزایای دیگر

   

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

  _ مشخص کردن اهداف سازمان جهت اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

  _ مشخص کردن مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

  _ طراحی، اجرای مستندات و‌پیاده سازی گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

  _ طی کردن مرحله ممیزی داخلی و خارجی

  _ انجام ممیزی نهایی

  _ صادر شدن گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

   

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

  گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ هم مانند انواع گواهینامه های دیگر توسط دو نوع مرجع صادر می‌گردند. مراجعIAF و مراجع غیرIAF. مراجع ثبت و صدور یا همانCB ها زیر نظر یک نهاد اعتبار دهنده بنامAB اعتبار دهی و مدیریت میشوند که خود این نهاد اعتبار دهنده هم بصورت بین المللی فعالیت میکند و عضو انجمن بین المللیIAF می‌باشد و هم بصورت خصوصی و غیر رسمی فعالیت دارد و عضو انجمن بین المللی اعتبار دهندگانIAF نمیباشد. گواهینامه هایی که تحت اعتبار یک مرجعIAFدار صادر میشوند از سطح اعتبار بالایی برخوردار می‌باشند و‌ملزم به رعایت و طراحی و اجرا و پیاده سازی قوانین سازمان جهانی استاندارد می‌باشند. یکسری مراجع را هم همانطور که گفتیم بصورت خصوصی فعالیت میکنند و عضو انجمن بین المللی اعتبار دهندگان بین المللیIAF نمی‌باشند و از سطح اعتبار پایین تری نسبت به گواهینامه هایIAF برخوردارند.CBها وABهای داخلی بسیار زیادی در ایران فعالیت میکنند و لازم است قبل از اقدام انجام هر کاری بدانید سطح اعتبار تمام گواهینامه های داخلی و بدونIAF یکسان می‌باشد و فقط در طرح و ظاهر و نام مرجع باهم متفاوت هستند. یکسری مراجع هستند که متاسفانه با انجام اقداماتی همچون فتوشاپ، زدن برچسب و مهر برجسته بر روی گواهینامه ها اقدام سازمان و‌مرکز خود را قانونی جلوه می‌دهند و گواهینامه صادر مینمایند. در این میان یکسری متقاضیان بدون انجام استعلام و‌ پیگیری اقدام به دریافت میکنند و بعد هم به هیچ‌ عنوان حاضر نیستند قبول کنند مدرک ایزوی نامعتبری را دردست دارند و به هنگام ارائه مدرک دچار مشکل میشوند. بهمین علت مرکز ما توصیه می‌کند قبل از اقدام و انجام هر کاری جهت دریافت گواهینامه حتما از اعتبار مرجع صدور گواهی اطمینان حاصل کنید. متأسفانه بعلت نبودن بازرسانی و‌ پیگیری، چنین سازمانهایی با طراحی سایت براحتی کار صدور گواهینامه جعلی را انجام می‌دهند. مرکز ما به شما این نوید و‌مژه را میدهد که بعلت کسب تجربه و شناخت کامل کلیه مراجعIAFدار و غیرIAF را میشناسد و با آنها کار میکند و میتواند حتی نام آنها را بصورت رایگان همراه با راه شناسایی اعتبار مراجع را در اختیار شما متقاضیان قرار دهد و همچنین گواهینامه های معتبر داخلی و بین المللی معتبر را خدمت مشتریان ارائه دهد. شما با برقراری تماس تلفنی بامرکز از همان ابتدا با شعار صداقت و مشتری مداری آشنا میشوید و کلیه اطلاعات لازمه را بصورت رایگان جهت انتخاب درست متقاضیان ارائع میدهد.

   

  Read more
 • گواهینامه ایزو ارزان

  گواهینامه ایزو ارزان

  دنیای کسب وکار امروزه جهت رشد کارخود گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایجاد شده گواهینامه ایزو بصورت بین المللی یاخصوصی صادر میگردد. مراجع بین المللی هزینه بالا جهت صادر کردن گواهینامه ایزو دریافت میکنند، برای همین مراجع خصوصی ایجاد شده. این مراجع گواهینامه ایزو ارزان دسترس متقاضیان قرار میدهند. دلیل صادر کردن گواهینامه ایزو ارزان شرکت کردن متقاضیان جهت مناقصه همچنین صادر شدن یک روزه گواهینامه میباشد. متقاضی جهت شرکت کردن مناقصه نمیتواند منتظر یک ماهه باشد بنابراین تصمیم برای گرفتن گواهینامه ایزو ارزان میگیرد. گواهینامه ایزو ارزان همان مورد درخواستی متقاضیان میباشد. صادرکردن گواهینامه ایزو ارزان داخل ایران مشغول فعالیت بوده تمام شهرهای مختلف مراجع خصوصی گواهینامه ایزو ارزان مشغول فعالیت میباشند. مزیتهای گواهینامه ایزو ارزان باتوجه کسب وکار امروزه مفید بوده تمایل مشتریان جهت گرفتن گواهینامه ایزو ارزان بیشتر میباشد.

  برای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو ارزان مهم برند سازی جهت جذب مشتری، همچنین سودآوری مشتری میباشد. نکته مهمتر نیاز نیست گواهینامه ایزو ارزان ارائه کارفرما یارجیستری تحویلشان دهد. پس گزینه گرفتن گواهینامه ایزو ارزان بهترین میباشد. صادر کردن گواهینامه ایزو ارزان یک روزه بوده مشتری میتواند بسرعت گواهینامه تحویل بگیرد. مزیت بعدی گواهینامه ایزو ارزان مستندات آن میباشد مرجع صادرکننده همراه گواهینامه ایزو ارزان فایل مستندات هم تحویلشان میدهد. مستندات گواهینامه ایزو ارزان جهت بکار بردن مجموعه مورد نظر کاربرد داشته مطالب مفید این مستندات پیشرفت کارهمچنین سودآوری جهت مجموعه مورد نظر بهمراه دارد. بیشترین افراد متقاضی گواهینامه ایزو ارزان مجموعه هایی هستندکه سودآوری، مناقصه داشتن اولویت کارشان میباشد.

   

   

  ISO 2

  گواهینامه ایزو ارزان و رایگان معتبر و قابل استعلام

   

   

  مراجع گوناگون جهت همین گواهینامه ایزو ارزان مشغول فعالیت بوده هزینه متفاوت بمشتری اعلام میکنند. حال متقاضی باید تصمیم بگیرد چه مراجعی جهت گرفتن گواهینامه ایزو ارزان انتخاب کند. حتی مراجع صادر کردن گواهینامه ایزو ارزان متفاوت بوده هرمرجع طبق سیاست کاری خود اقدام جهت صادر کردن گواهینامه ایزو ارزان انجام میدهند. صادرکردن گواهینامه ایزو ارزان نیاز جهت پیاده سازی واقعی نداشته همچنین هزینه مشاوره هم نیاز نیست پرداخت کنند. درک محیط برون سازمانی میتوان درنظر گرفتن مشائل آمده محیط های قانونی، فن آوری، رقابتی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خواه بین المللی، ملی، منطقه ای یامحلی تسهیل نمود.

  درک محیط درون سازمانی میتوان درنظر گرفتن مسائل مرتبط فرهنگ دانش همچنین عملکرد سازمان تسهیل نمود.
  کسب وکار گواهینامه ایزو ارزان تفسیر عام معنی آن دسته ازفعالیتهایی میباشد مرکز مقصود اصلی سازمان عمومی بوده .
  اجتناب ریسک، قبول ریسک بمنظور دنبال کردن یک فرصت حذف منبع ریسک، تغییر احتمال یاپیامدهای ریسک یاعواقب آن اشتراک گذاری ریسک، حفظ ریسک، تصمیم آگاهانه.
  فرصت میتواند منجربه روال های جدید، ایجاد محصولات جدید گشایش بازارهای جدید، پرداختن بمشتریان جدید، ایجاد مشارکت ها، استفاده فناوری جدید ودیگر امکانات مطلوب مناسب جهت پرداختن نیازهای سازمان بامشتریان آن شوند.
  زیرساخت میتواند شامل موارد زیر باشد:
  ساختمانها، تاسیسات مرتبط.
  تجهیزات جمله سخت افزارها، نرم افزارها.
  منابع حمل و نقل.
  فناوری های اطلاعات وارتباطات.
  یک محیط مناسب میتواند ترکیبی عوامل انسانی، فیزیکی مانندموارد زیر باشد:
  عوامل اجتماعی بدون تبعیض، آرام.
  عوامل روانی استرس، کاهنده پیشگیریازخستگی، حفاظت کننده ازنظر احساسی.
  عوامل فیزیکی: دما، گرما، رطوبت، نور، جریان هوا، پاکیزگی صدا.
  این عوامل بسته بمحصولات، خدمات ارائه شده میتواند متفاوت باشد.
   
   

   ISO

  مراجع صادر کننده اخذ گواهینامه ایزو ارزان و رایگان معتبر و قابل استعلام

   

   

  دانش سازمانی دانشی میباشدکه خاص همان سازمان بوده معمولا طریق تجربه بدست می آید. این دانش اطلاعات بمنظور دستیابی جهت اهداف سازمان مورد استفاده قرار گرفته اشتراک گذاشته میشود.

  دانش سازمانی میتواند مبتنی موارد زیر باشد:

  منابع درون سازمانی سرمایه فکری، مطالب فراگرفته شده طریق تجربه، آموخته های حاصل شکست ها، پروژه های موفق ثبت به اشتراک گذاشتن دانش وتجربه های مستند نشده نتایج حاصل بهبود فرآیندها محصولات وخدمات.

  منابع برون سازمانی استانداردها، دانشگاه ها، کنفرانس ها، جمع آوری دانش مشتریان یاتامین کنندگان برون سازمانی.

  اقدامات قابل کاربرد میتواند شامل موارد زیر باشد:

  فراهم آوری، آموزش، مربی گری، انتصاب مجدد افراد، استخدام یابستن قرارداد باافراد شایسته.

  میزان اطلاعات مستند جهت یک سیستم مدیریت کیفیت میتواند دلایل متفاوت داشته باشد:

  اندازه سازمان، نوع فعالیتها، فرآیندها، محصولات خدمات آن.

  پیچیدگی فرایندها، تعاملات آنها.

  شایستگی افراد.

  دسترسی میتواند معنای تصمیم دادن اجازه ی مشاهده ی صرف یک اطلاعات مستند یااعطای اجازه، اختیار مشاهده اعمال تغییر اطلاعات مستند باشد.

  Read more
 • مراجع معتبر صادر کننده ایزو IMS

  مراجع معتبر صادر کننده ایزو IMS

  Read more
 • مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه HSE

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامهHSE

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامهHSEابتدا نیازبه شناختHSEدارد،HSE ویاهمانHSE-MS ازانواع گواهینامه مورد نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند بابت هر نیتی دارند بخصوص مناقصات شرکت کنند و چون گواهیHSE ازنوع گواهی عمومی مورد نیاز شرکتها جدااز نوع فعالیتشان هستو کاربرد بیشتری دارند غالبا جهت مناقصات ازطرف کارفرمای مناقصه گزاربه نسبت دیگر گواهی نامه مورد تقاضا قرار میگیرد و مورد نیاز اغلب شرکتهاست ودر اینجا بطور خلاصه بایستی بیان کردکه مراجع و مراکز صدور گواهیHSEکلا، دو گروه و دسته میشوندکه درذیل بیشتربه توضیح و تفصیلشان میپردازیم. مختصر اینکه مراجع صدور ایزو CBنام داردبمعنی موسسه صدور گواهینامه ایزو ، و همینCB هاخودشان زیرنظر یک نهاد و موسسه اختصاراAB مدیریت میشوند و اعتبار میگیرند.

   

   

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه HSE

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه HSE معتبر و قابل استعلام

   

   

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامهHSEبسیارند و درکشور ایران مراجع بسیار داخلی هستند و بهشانIAFCB ویا غیرIAF گفته میشود و درون ایران صادر میشود و توسط موسسات داخلی ایرانی صادر میگردند، میپردازیم. و همانطورکه گفته شد درکل دو گروه میشوندIAF و غیرIAF .

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامهHSEدرایران تنوع بسیار زیادی دارند، و همگی خودشان رادارای اعتبار دانسته و معتبر میدانند و باپس زدن رقبا و گاهی حتی باتخریبشان سعی دارندکه ازرقبایشان پیشی بگیرند، اماکه تمامی مراجع غیرIAF دارای اعتبار یکسانند و تفاوتشان تنهادر نوع برندشان هست و برندسازی و تبلیغاتشان واین اختلافهای نمایشی تنهایک بازی تبلیغاتیست، مراجع ثبت و صدور گواهیHSE درکل درون ایران دو گروه و دسته میشوند، دسته اول مراجعIAF و تنها مرجعIAF ایرانیNACI هست وپس یک دسته مراجعAB تحت نظر مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)فعالیت میکنند و دسته دوم مراجع و برندهای غیرIAF و خصوصی و تعدادشان زیادست، و تحت نظر و اعتبارIAF نیستند. خب شاید حالااین سوال درذهن مخاطب بوجود بیایدکه IAF چیست و توضیح اینکهIAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی هست، انجمنIAFبررویAB هایی نظارت و مدیریتشان میکندکهCB هازیر نظرشان هستند و تحت نظرAB کار میکنند، انجمن IAFدرهر کشور ABهایی راتعیین کردست و درایران ایندست ABمرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACIنام داردکهAB وCBهای زیرمجموعه خودرا نظارت میکند، هر کشور نیز ABهای تعریف شده مختص خودرا دارد بعنوان مثال:DAKKS آلمان ،SAS سوییس،UKAS انگلیس ،ACCREDIA ایتالیا،TORKAK ترکیه و غیره میتوان بامراجعه سایتIAFلیست کشورها و همچنین موسسات اعتباردهیABرا نگاه و بررسی و مشاهده کرد.

   

   

  مراجع صدور HSE

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه HSE ارزان و فوری معتبر و قابل استعلام
   
   
  اخذHSE و مراجع صدورHSE شرکتها رابا سوالات متعددی روبرو میکند. سوالاتی مثل اینکه:
  HSE چیست و گواهی نامهHSE کاربردش چیه؟
  چطور و چگونهHSE بگیرم؟
  شرایط اخذ و دریافت گواهیHSE شرکتها
  میخوام گواهینامهHSE بگیرم، چگونه و ازکجا شروع کنم؟
  گواهینامهHSE رااز طریق کدام مراکز و نهاد و شرکت و مرجع بگیرم؟
  مراجع معتبر صادر کننده گواهیHSE
  مراحل دریافت و گرفتن و اخذHSE
  مراحل و شرایط و مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE
  شرایط دریافت و گرفتن و اخذHSE
  مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE
  شرایط و مراحل اخذ و دریافت و گرفتنHSE
  گواهینامهHSE جهت صنایع مختلف
  گواهیHSE بابت شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی
  گواهی نامهHSE منباب سازمانها و صنایع فعال تجهیزات پزشکی
  HSE شرکتهای پیمانکاری
  HSE شرکتهای تولیدی
  چرا و چگونه گواهیHSE بگیریم؟
  اخذHSE بابت شرکت درون مناقصات
  دریافتHSE منباب صادرات
  اخذ و دریافتHSE بابت تبلیغات و رقابت درون بازارهای جهانی
  HSE ویاHSE اداره کار؟
  و بسیاری پرسشها و ابهامات دیگرکه شرکتها باهاش درگیرند.
  مجموعه کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و مشاورین با تجربه وحرفه ای اماده ارائه مشاوره درباره ایزو،گواهی CE، گواهی HSEوغیره بصورت کاملا رایگان است وبا محوریت اطمینان واعتماد مخاطب اماده همکاری با تمامی شرکت ها ومجموعه وهمچنین مدیران محترم میباشد، همچنین ارائه مدرکهای اموزشی ایزو HSEومدرک اموزش ایمنی وزارت کار توسط این کارگزاری صورت میگیرد.

  Read more
 • مزایای پیاده سازی IMS

  IMS

  مزایای پیاده سازیIMS

   

  اخذ گواهینامهISO9001

  گواهینامهISO9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت ، به واسطه طراحی، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت قابل انجام خواهد بود.

  سیستم مدیریت کیفیت باعث ایجاد مزایای زیر در سازمان خواهد شد.

  افزایش کیفیت و سرعت فرآیندها و فعالیت کلیه پرسنل

  مهندسی مجدد سازمان و فرآیندها و ایجاد نظم سازمانی

  کاهش ریسکهای موجود در سرمایه انسانی اموال فرآیندها و خدمات

  فزایش راندمان کاری و بهره وری در کلیه سطوح سازمان

  کاهش هزینه ها

  ایجاد یک نظام سیستماتیک متکی بر مستندات، نه متکی بر افراد

  ایجاد یک نظام مدیریت اطلاعات مستند و بایگانی سوابق قوی

  افزایش سطح رضایت ذینفعان شامل هیئت مدیره ، کارفرمایان و کارکنان و...

  اخذگواهینامهISO14001

  گواهینامهISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی به واسطه طراحی، مستندسازی و اجرای سیستم مدیریت مدیریت محیط زیست قابل صدور خواهد بود.

  سیستم مدیریت زیست محیطی باعث ایجاد مزایای زیر خواهد بود:

  کاهش و یا حذف کاغذ و کاغذ بازی در سازمان

  کاهش اثرات مخرب محیط زیست شامل آب، خاک و هوا بطور مستقیم و غیر مستقیم

  ایجاد فضای سالم و فرح بخش در سطح سازمان

  افزایش رضایت ذینفعان شامل ذینفعان شامل هیئت مدیره، کارفرمایان و کارکنان و...

  اخذگواهینامهISO45001

  گواهینامهISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بواسطه طراحی و مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت قابل انجام است.

  از مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت حرفه ایی می توان موارد زیر را نام برد.

  ارتقا بر سطح سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان

  آموزش دوره های عملیاتی و کاربردی ویژه کارکنان

  شناسایی خطرات موجود در محل کار و ارزیابی و سپس رفع آنها

  ایمنی سازی محیط کار

  ایجاد آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری برای کارکنان

  شناسایی بیماری ها و امراض خاموش درکارکنان و تعریف اقدامات فوری

  افزایش سطح رضایت ذینفعان در حوزه سلامت و بهداشت و ایمنی و...

  هزینه های پیاده سازی هر سیستم به دو قسمت زیر تقسیم می گردد.

  هزینه تهیه و تدوین طرح کلی مثلا طرحHSE یا همانHSEPLAN مبلغ........... اعلام می گردد.

  هزینه پیاده سازی که متناسب با سطح بودجه تعریف شده بین صفر تا سه درصد از بودجه کل سازمان باشد.

  مزایای پیاده سازی IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family