ایزو چیست؟

HSE - امکان ثبت | 44858017 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • CE

  این مجموعه بابت مطالب و مقالات مفید درستشد

  Read more
 • HSE

  HSE

  HSE

  گواهی نامهHSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی ازانواع گواهینامه مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات بخصوص میباشدکه اغلب ازتمامی شرکتها علی الخصوص شرکتهای پیمانکاری ممکنه درخواست گردد بهمین جهت اغلب شرکتها بنابر دلایل مختلف همچون صادرات ، مناقصات ، تبلیغات ، رقابت و پیشرفت و بهره وری و جلب رضایت مشتری اقدام میکنندبه اخذ مدل HSE . همانطورکه گفته شد HSE درحقیقت یک گواهینامه نیست بلکه یک مدل ایمنی هست.

  گواهینامه HSE الزامات شبیه و مشترک بسیار بادواستاندارد ایزو 14001 سیستم مدیریتزیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای دارد. در واقع ترکیبی ازایندو استاندارد الزامات تعریف شدهHSE رابنوعی بتصویر میکشد و البتهHSE باین دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 متفاوتست اماکه دربسیاری موارد و مستندات الزامات تعریف و تبیین شده یکسان و مشابه دارند، ضمنا اکثر اشخاص گواهی نامهHSE رابا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشتباه میگیرندکه ایندو کاملا ازیکدیگر مجزا هستند. صدورHSE بدین ترتیب میباشد: مراجع صادر کننده گواهینامهCB تحت اعتبار مراجع اعتبار دهندهAB باعضویت انجمن اعتبار دهندگان بین المللیIAF لازم بذکرست مراجع غیرIAF اقدام بجهت صدور گواهینامه هایHSEمیکنند. گواهینامهHSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست توسط نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردید وبه مرور زمان گواهینامهHSE رونق گرفته و امروزه شرکتهای خیلی زیادی مخصوصا شرکتهای پیمانکاری بدنبال گواهینامهHSE-MS هستند.

  گواهی نامهHSE عدم افزایش حوادث درون سازمان، کاهش عواقب بلندمدت برروی زندگی پرسنل بواسطه کاهش صدمات جانی و ازدست دادن اعضای بدن. افزایش ارائه تولید ویا خدمات بهتر و بیشتر جهت ارتقا سازمان. افزایش انگیزه کارکنان بدلیل کاردرون محیط ایمن و کارا ایده ال. شناسایی و ارزیابی خطراتیکه درون محیط وجود دارد امادیده نمیشود. عدم افزایش ضایعات چه کالا باشد وچه خدمات، کاهش آلودگی محیط زیست شامل آلودگی آب ، خاک و هوا. نگهداری منابع طبیعی جهت پایداری نسلهای بعدی. مدیریت صحیح و بموقع پسماندها، کاهش بیماری و امراض بطرق حفظ محیط زیست. ایجاد تفکر و فرهنگ اجتماعی نسل کنونی و نسلهای آینده. گواهی نامهHSE باعنوان سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست الزامات لازم رابیان میکند تااینکه پرسنل و شاغلین باخیال راحتتری فعالیت کنند و منباب اینکه سلامتشان درخطر نیست ودرمحیطی ایمن مشغول بکار و فعالیت هستند.

  گواهینامهHSE سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست جهت طراحی و اجرا و پیاده سازی داخل سازمانها نهادها و شرکتهاکه رغبت بالایی بابت افزایش تبلیغات و بالا رفتن سطح فروش بابت خدمات و محصولات تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان دارند انگیزه بالایی جهت فعالیت بیشتر درون ذهنشان برپا میکند. اخذ مدرک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیستHSE صاحبان مشاغل رابابت افزایش ایمنی درمحیط کاری بجهت ایمنی و سلامت کارکنان درون سازمان اجبار میکند طبق قوانین و مقررات استانداردHSE رعایت و اجرایی کنند.گواهینامهHSE بابت افراد و جهت شرکت مورد تقاضا و همچنین بایستی دقت کردHSE اداره کار بااین گواهینامهHSE متفاوتست ومتقاضیان بدانندHSE اداره کار توسط همان اداره کار صادر میشود و گواهی نامهHSE توسط مراجع صادرکننده ایزو صادر میشود. گواهینامهHSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ازانواع گواهی نامه مورد نیاز شرکتهاجهت حضور درون مناقصات میباشد. فارغ ازنوع فعالیت و فرآیند یک سازمان درون مناقصه شرکتهابه احتمال قوی تقاضای گواهیHSE میگردد و سازمانها و اشخاص اغلب دربارهHSE اطلاعی ندارند و شاید تنها اسمHSE راشنیده باشند.
  گواهینامهHSE پس ازدریافت نسخه گواهی ،الزاما اطمینان حاصل کنیدکاملا معتبرست. ممکنست صدور گواهینامه معتبرنباشد و تاریخ انقضای گواهینامهHSEبادقت مشاهده شود.گرفتن گواهینامه فرایندیست، اماحفظ گواهینامه بهمان اندازه دشوارست. بسیاری بنگاهها بمنظورگسترش دامنه فعالیت خود، تلاش خود رامنباب صدور گواهینامه میکنند. بهمین روال اولین گام بخاطر دستیابی مشاغل جدید، حفظ گواهینامه ارائه پیشرفتهای فرآیند اعلام شده مهمست. ازآنجاکه بهره وری بهبود یافته یکی ازمؤلفه های اصلی مطابق استانداردهای صدورHSE میباشد، الزامات استانداردها همچنان رعایت شود و تاریخ صدور استانداردHSE بررسی، تااطمینان حاصل کنید، هنوز دارای گواهیHSE هستید. مدرک معتبرHSE استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و عین حال ساده وکاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 میباشد.ازمزایای HSEمیتوان بچند مورد اشاره کرد:جلب نظر نهادها و سازمانها و کارفرمایان. افزایش انگیزه کارکنان بواسطه توجه بموارد ایمنی و بهداشت حرفه ای ایشان. رعایت الزامات زیست محیطی و تلاش جهت حفظ محیط زیست. کاهش حوادث ناشی از کار و جلوگیری ازوقوع حوادث متجربه فوت ویا جرح. کاهش هزینه های پنهان ناشی ازحوادث کار و تخریب محیط زیست.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه، اخذگواهینامه ایزو ،HSE  و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادر جهت دریافت گواهینامه ایزوHSE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو وHSE بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

  Read more
 • HSE چیست؟

  HSE چیست؟

  HSE ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات میباشد و جهت صادرات و تبلیغات و رقابت و هرمقصدی شرکتها باهاش درگیر میشوند و سوالات متعددی درخصوص اخذHSE برایشان پیش خواهد آمد ومتقاضیان وقتی میخواهند جهت اخذ استانداردHSE اخذ گواهیHSE اخذ گواهینامهHSE اخذ گواهی نامهHSE اخذ کواهیHSE اخذ مدرکHSE اخذ استانداردHSE اقدام کنند. بابت اخذHSE باسوالات متعددی رودررو میشوند. سوالاتی مثل اینکه:

  HSE  چیست و گواهی نامهHSE کاربردش چیه؟

  چطور و چگونهHSE بگیرم؟

  شرایط اخذ و دریافت گواهیHSE شرکتها

  میخوام گواهینامهHSE بگیرم، چگونه و ازکجا شروع کنم؟

  گواهینامهHSE رااز طریق کدام مراکز و نهاد و شرکت و مرجع بگیرم؟

  مراجع معتبر صادر کننده گواهیHSE

  مراحل دریافت و گرفتن و اخذHSE

  مراحل و شرایط و مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE

  شرایط دریافت و گرفتن و اخذHSE

  مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE

  شرایط و مراحل اخذ و دریافت و گرفتنHSE

  گواهینامهHSE جهت صنایع مختلف

  گواهیHSE بابت شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

  گواهی نامهHSE منباب سازمانها و صنایع فعال تجهیزات پزشکی

  HSE شرکتهای پیمانکاری

  HSE شرکتهای تولیدی

  چرا و چگونه گواهیHSE بگیریم؟

  اخذHSE بابت شرکت درون مناقصات

  دریافتHSE منباب صادرات

  اخذ و دریافتHSE بابت تبلیغات و رقابت درون بازارهای جهانی

  HSE ویاHSE اداره کار؟

  و بسیاری پرسشها و ابهامات دیگرکه شرکتها باهاش درگیرند.

   

   

  HSE چیست؟

   

  گواهینامه HSE و مناقصات ازمهمترین مقاصد شرکتهاست

   

   

  گواهیHSE یک نوع گواهی فوق العاده مهم بابت شرکتهای فعال درزمینه های صنعتی است، گواهیHSE بامبحث ایزو متفاوتست اما الزامات تعریف شدهHSE الزامات مشترک بسیاری داردبا دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 بهمین جهت مدلHSE باعنوان ایزو اشتباه گرفته میشود. گواهیHSE-MS یک ایزو خاص نیست و بعنوان گواهینامهISO صادر نمیگردداما استانداردهای لازمه دریافت گواهیHSE-MS دقیقا مطابق استانداردهای گواهینامه های ایزو 45001ISO 45001 و ایزو 14001ISO 14001 هست، دراینجا درباره لزوم اخذHSE-MS و نحوه اخذ و پیاده سازیش توضیحی مختصر میدهیم.

  گواهیHSE گامی مثبت بابت پیشرفت و حرکت روبجلوی اشخاص ویا مجموعه های بزرگست ویکی ازالزامات مشاغل و کارخانجات صنعتی هست، اخذHSE میتواند گامی بسیار محکم جهت جلب اعتماد مشتریان ویا مصرف کنندگان باشد،HSEمخفف ازلحاظ لغویبمعنای سلامتی ، ایمنی و محیط زیست میباشدکه بااین کلمات میتوان به ماهیت و میزان اهمیت گواهی نامهHSE ویاHSE-MS ویا مدلHSE نیزپی برد،گواهی HSEسیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست رادر مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، ازاینرو درمباحث گواهینامه های مورد نیاز شرکتهای صنعتی و کارخانجات بطور مستقیم ویا غیر مستقیم بامبحث محیط زیست و جان انسانهاچه کارگران خودشرکت ویاچه مشتریان و مصرف کنندگان محصولات شرکت، سروکار دارند. اخذ گواهیHSE امری ضروری و مهمست، گواهیHSE درابتدا توسط یک نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردیدکه باتوجه استانداردهای دقیق و جامع گواهیHSE-MS رفته رفته بمرور زمان رونق گرفته تاجاییکه امروزه شرکتهای خیلی زیادی بخصوص شرکتهای پیمانکاری بدنبال دریافت گواهیHSE وHSE – MS هستند تامیزان رشد واهمیت رضایت مخاطبان رادر مجموعه خودنشان دهند.

   

   

  گواهینامه آموزشی HSE

  گواهینامه HSE فوری و ارزان

   
   
  گواهینامهHSE نیزبایددر سایت مرجع قابلیت استعلام و رجیستری راداشته باشد، ازاین رو گواهیHSE ازهر مرجعی صادر شده باشد قابلیت رجیستری و استعلام راباید داراباشدچه مراجع خصوصی و غیرIAF وچه مراجع زیر نظرIAF.

  کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO، HSE و CE بعنوان یک کارگزاری بعنوان یک کارگزار قابل اعتماد باحضور مشاورین خبره و باتجربه باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ،HSE و CEبعنوان راهنما و کارگشای متقاضیان محترم میباشدتا هرچه سریعتر و باهزینه کمتر دست پیدا کنندبه گواهی مورد نظرشان.

  Read more
 • HSE-MS

  HSE


  HSE-MS

  عبارت HSE-MSشامل دو کلمه و عبارتHSE وMS می شود. اچ اس ای ام مخفف کلماتEnvironment محیط زیست وsafety ایمنی وhealth سلامت هست.MS کوتاه شده لغاتManagement در معنای مدیریت وsystem به معنای سیستم می باشد. حالا با توجه به این وصف شده ها میشه گفت اچ اس ای ام اس یا همان اچ اس ای ام در معنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی هست که ملزوماتی را برای مجموعه ها تعریف می کند که ترکیب 2 سیستم ، ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین محیط زیست میشود. اچ اس ای ام یا همان اچ اس ای ام اس در حقیقت گواهی نامه نیست بلکه یک الگو هست که ملزومات گفته شده درون آن بسیار شباهت با الزامات دو سیستم مدیریتی ، و ایزو 45001سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی،ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی دارد. اچ اس ای ام اس یک الگو هست که تلفیق2 استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 را در درون خود دارد و برای همه ی سازمانها و شرکتها با هر نوع فعالیت کاربرد دارد. شاید بتوان چنین گفت که بن و بنیان اچ اس ای ام تلفیقی از استانداردهای ایزو 14001 و ایزو 45001 هست و این امر به دلیل ملزومات مشترک زیادی از این دو استاندارد با اچ اس ای ام هست و اچ اس ای یا اچ اس ای ام اس با اچ اس ای وزارت کار کاملا تفاوت هست.

  میل مجموعه ها و سازمانها و مراکز جهت طراحی و پیاده سازی دو استاندارد جهانی ایزو 14001 و ایزو 45001 مدلی ایجاد شد که این دو استاندارد را با هم مخلوط و ترکیب کرد و باعث به وجود آمدن مدل اچ اس ای یا اچ اس ای ام اس شده است. با استقبال مجموعه ها و سازمانهای درخواست کننده گواهینامه اچ اس ای ام اس و باب شدن اصطلاح اچ اس ای در بین مدیران ، باعث شد اسم گواهینامه HSE و یا همان HSE - MS بر سر زبان ها بیوفتد و به یکی از گواهی نامه های اصلی در مناقصات تبدیل شود که البته اطلاق این مدل به گواهی نامه اچ اس ای صحیح نیست و اما با این عنوان مصطلح شده اما درست این هست که گفته شود الگو اچ اس ای ام اس .

  نماید. جهت دریافت اطلاعات زیاد در مورد گواهی نامه ایزو 9001 اینجا کلیک کنید.

   

  فرق اچ اس ای با اچ اس ای وزارت کار

  گواهینامه اچ اس ای یا اچ اس ای ام اس در مقابل پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به شرکت ها اعطا می گردد و هم به فرد و هم به سازمانها اعطا میگردد و این گواهی نامه توسط سی بی ها همان مرجع های صادر کننده ایزو صادر می شوند و الزامات تعریف شده دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 را در خود گنجانده است. گواهی نامه اچ اس ای پس از پیاده سازی ملزومات محیط زیستی و ایمنی و بهداشت تعریف شده درونش بعد از ممیزی دریافت میگردد. اما گواهی نامه اچ اس ای اداره کار گواهینامه ای هست که بعد از تایید وضعیت ایمنی پیمانکار و عملیات پیمانکاری توسط وزارت کار و امور اجتماعی و طی یک سری کلاسها و آموزش های لازم به سازمان های پیمانکاری تعلق می گیرد. در خصوص اچ اس ای وزارت کار و در واقعیت و اصطلاح درست صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به ایمنی عملیات پیمانکاران و بررسی اتفاق های کاری می پردازد و اما HSE یا HSE - MS به بحث های بهداشت و محیط زیست می پردازد. مرکز صدور HSE و همان HSE - MS مرکز تهیه کننده ایزو و اچ اس ای تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، وزارت کار می باشد. با توجه به همه این موارد قطعا روند اخذ گواهینامه اچ اس ای ام اس و اچ اس ای با اچ اس ای وزارت کار با توجه به مراجع صادر کننده متفاوت کاملا با هم تفاوت دارد.

  اچ اس ای ام اس امروزه در اکثر مناقصات از طرف پیمانکاران مناقصات از سازمان ها بخصوص شرکتهای پیمانکاری درخواست می گردد و گفته میشود گواهی نامه HSE یا همان HSE - MS را ارائه دهند که همین درخواست به فراگیری گواهی نامه اچ اس ای ام اس تبدیل شد و مصطلح شدن و تبدیل شدن این مدل به عنوان گواهی نامه اچ اس ای ام اس که همانطور که گفته شد از لحاظ اصولی درست نبوده و نیست و HSE - MS یک مدل هست و نباید در گروه گواهینامه قرار می گرفت و به عنوان گواهینامه اچ اس ای رواج می یافت. دریافت گواهی نامه اچ اس ای جهت مناقصات امروزه تبدیل به یکی از نگرانی ها و الزامات شرکت ها شده است و اغلب هم کارفرمایان مناقصه گزار گواهی نامه اچ اس ای یا اچ اس ای ام اس را درخواست می کنند، به همین جهت سازمان های شرکت کننده در مناقصات جهت اخذ گواهینامه HSE - MS بایستی بدانند که HSE چیست و از کجا می توانند HSE بگیرند. البته میبایست دقت کنند که کارفرمای مناقصه گزار HSE میخواهد یا HSE اداره کار که گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هست و شرکت متقاضی بایستی اول بداند کدام اچ اس ای را می خواهد. در ادامه تفاوت دو گواهی نامه اچ اس ای یا همان اچ اس ای ام اس با اچ اس ای اداره کار را خلاصه برایتان خواهیم گفت

  HSE یا HSE - MS به دلیل الزامات مورد نیاز مشترک و مورد نیاز بسیاری که با ایزو 9001 دارد بهترست با استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت به صورت همزمان طراحی و پیاده سازی و اخذ گردد و یا شایسته هست سازمان تقاضا کننده اچ اس ای در ابتدا ایزو 9001 را داخل سازمانش طراحی و پیاده سازی و اجرایی کند و بعد جهت گرفتن اچ اس ای اقدام

  مرکز امکان ثبت درجهت رشد سطح دانش فنی تقاضاکنندگان اقدام به ارائه مشاوره کاملاً بدون هزینه و دیدگاه لازم درمورد گواهی نامه اچ اس ای ام اس مینماید.

   

  HSE-MS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • اخذ HSE ارزان

  اخذ HSE ارزان

  اخذHSE ارزان ، اخذ ارزان گواهینامهHSE ، صدور ارزان مدرکHSE ، گواهینامهHSE ارزان و معتبر ، گواهینامهHSE ارزان بجهت شرکتهای پیمانکاری ، گواهینامهHSE ارزان بنام اشخاص ، دریافت گواهینامهHSE ویاHSE_MS ، نحوه اخذ و دریافت گواهی HSE ارزان و مراحل دریافت گواهینامهHSE ارزان چیست؟ چگونه میتوانیم گواهینامهHSE (اچ اس ایی) ارزان بگیریم؟

  گواهینامهHSE ارزان و اخذHSE ارزان تمامی سؤالات بالا ازجمله نیازهای متقاضیان گواهینامهHSE ارزان جهت شرکت درون مناقصات و ارائه بکار فرما میباشد.

   

   

  گواهینامه HSE ارزان

  گواهینامه HSE ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

   

   

  مراکز و مراجع و شرکتهای صادر کننده گواهینامهHSE همان مراکز ، مراجع و شرکتهای گواهینامه ایزوISO میباشند. گواهینامهHSE همانند گواهینامه های ایزو ازدو نوع مرجع و مرکز صادر میشوند یک مراجع دولتی و دوم مرجعهای خصوصی مرجع هایاCB های دولتی تحت اعتبار مراکزی بانامAB اعتبار دهی میشوند و خوداینAB ها تحت نظر انجمن بین المللی بنام انجمنIAF میباشند اعتبار و ارزش نوعIAF گواهینامهHSE ازطریق مراجع دولتی گرفته میشود بالاتر بوده وبالطبع هزینه های بالاتری دارند. یک سری گواهینامه هاهستندکه ازطریق مراجع خصوصی صادر میشوندکه ایندستCB ها تحت سازمانAB اعتبار دهی میشوند ولیکن عضو انجمنIAF نیستندپس بالطبع هزینه های کمتری بابت دریافت نوعIAF گواهینامهHSE لازمست و ازطریق مراجع خصوصی دارای اعتبار داخلی و غیرIAF میتوان گواهینامه ارزان دریافت نمود. گواهینامهHSE ویا گواهینامهHSE_MS مستلزم طی کردن و گذراندن مراحل و گام های زیر میباشد.

  اخذ گواهی نامهHSE ارزان و تکمیل فرم درخواست ، تعیین مرجع صادر کننده گواهینامهHSE ارزان البته باتوجه بنیاز واقعی و بودجه شرکت متقاضی گواهینامهHSE ارزان ، دریافت و گرفتن مستندات جهت پیاده سازی سیستمHSE_MSالبته مشتریان و متقاضیان محترم گواهینامهHSE ارزان بایدبداننداین نوع گواهینامه ارزان ازهمان مراجع خصوصی صادر میشوند و دریافت و اخذ همین نوع گواهینامهHSE ارزان کار آنهارا راه انداخته و نیازبه هزینه کردنهای سنگین ندارند و میتوانند براحتی توی مناقصات شرکت کنند و مدرک گواهینامهHSE راارائه دهند .

  گواهینامهHSE درواقع داشتن همزمان دو گواهینامهISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) وISO45001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) میباشد. گواهینامهHSE همان گواهینامهHSE_MS هست.HSE_MS یک سیستم مدیریتی هست و درمورد ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست الزامات مشخصی دارد. گواهینامهHSE_MS توسط نهاد بین المللی بانام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی سطح جهان مطرح گردید وبه مرور زمان گواهینامهHSE رونق گرفته و امروزه شرکتهای خیلی زیادی مخصوصا شرکتهای پیمانکاری بدنبال گواهینامهHSE_MS میباشند . بسیاری ازشرکتها و پیمانکاران دارای بودجه و درآمد کم و نوپا هستندبه منظور شرکت درون مناقصات و ارائه بکارفرمایانشان جهت اثبات رعایت الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بدنبال گواهینامهHSE ارزان میباشند.

   

   

  HSE

  مراجع صادر کننده اخذ HSE ارزان و فوری و قابل استعلام

   
   
  راههای ارتباطی بامرکز ازطریق خطهای تلفن ، ملاقات حضوری و همچنین استفاده از ایمیل و سایتهای مجموعه هستند اماما پیشنهاد میکنیم بجهت دریافت و اخذ گواهینامهHSE ارزان متقاضیان دریافت گواهینامه اچ اس ای ارزان باتلفن مرکز تماس حاصل فرمایند و ازراهنماییهای کارشناسان مجرب و حرفه ای مجموعه بهره مند و برخوردار شوند. راهنماییهای کارشناسان مجموعه شامل توضیحات کامل درمورد مراحل و نحوه اخذ و دریافت گواهینامهHSE ارزان و انواع مرجعهای صادر کننده این گواهینامه مرتبط صنعت و کار شما ‌میباشد . کارشناسان مرکز میزان اعتبار گواهی نامهHSE ، هزینه دریافت مدرک گواهینامهHSE ارزان ازهریک مراکز ثبت ، صدور گواهینامهHSE و زمان لازم بجهت دریافت گواهینامهHSE ارزان و مدت زمان لازم اعتبار بابت مدرکHSE راهمراه شرایط زیر ساختهای لازم دریافت گواهینامهHSE ارزان رابرای متقاضیان محترم شرح میدهند باتوجه راهنما‌یهای انجام شده درخصوص مراحل و نحوه اخذ گواهینامهHSE ارزان و هزینه های اعلام شده بابت گواهینامهHSE تصمیم گیری ازسوی سازمان باگروه ما انجام میشود.
  ما حداکثر 24 ساعت بعداز برقراری اولین تماس وCRM (مشتریان ) و گرفتن مدارک مورد نظراز متقاضیان توسط مشاوران گواهینامهHSE ارزان مرکز تمام خدمت رسانیهای لازم راانجام داده و گواهینامهHSE صادر شده راخدمت شما عزیزان ارائه میدهند. مرکز ما مشتری مدار میباشد و باارائه گواهینامهHSE ارزان همراه باسرعت بهترین نوع خدمت رسانی راانجام میدهد.

  گواهیHSE ارزان

  ثبت نام مدرکHSE ارزان

  اخذ مدرکHSE

  کاربرد مدرکHSE ارزان

  صادر کنندگان مدرکHSE

  گواهینامه اچ اس ایی ارزان

  گواهینامهHSE_MS

  ثبت نام دورهHSE ارزان

  چگونگی دریافت مدرکHSE ارزان

  چگونگی دریافت گواهینامهHSE

  Read more
 • اخذ HSE فوری

  اخذHSE فوری

  اخذHSE فوری زمانی معنا پیدا میکندکهاغلب پیمانکاران بابت ماندن درکورس رقابت وبرای اعنبار دهی کسب و کار خودسراغ گواهیHSE میروند. دربعضی مواردهم پیش میآیدبرای شرکت مناقصه پیش رو ازآنجائی طرف قرار دادشان، دارا بودن مدرکHSE راشرط واگذاری مناقصه میداند و زمان زیادی رادر اختیار ندارندتابه اخذ گواهیHSEبپردازندبه دریافتHSE فوری روی میآورندبه.HSE درمعنی استانداردهای ایمنی و بهداشت و محیط زیست میباشد. بموجب گواهیHSEمحیط کار بایدمطابق استانداردهایی باشدکه بجهت حفاظت ازافراد درمقابل خطرات احتمالی تعیین شدست. اجرای همین مفاد نتنها محلی ایمن و بهداشنی رابرای کارکنان فراهم میاورد، بلکه باعث شده تابهره وری مجموعه نیزبالا برود. 

   

   

  اخذ HSE فوری

  گواهینامه HSE فوری و ارزان ازطریق مراجع و مراکز معتبر

   

   

  دریافت و اخذHSE فوریازدیگر فواید پیاده سازیHSE پیشرفت درزمینه سلامت محیط زیست میباشد.بدنبالش حفاظت ازمنابع طبیعی بابت نسلهای آینده نیزاز فرایندهای برقراری گواهیHSE میباشد. ایمن سازی محل کار میتواند باعث افزایش کارایی و انگیزه افراد شده و درپی آن کیفیت تولید و خدمات بسطح بالایی ارتقاء پیدا خواهد کرد. درحقیقتHSE علم و هنریست بامحدود کردن ریسکها و خطرات، گامی بلندبرای حفاظت ازانسانها و تجهیزات و منابع مالی برمیدارد. تمامی مشاغل تاحدودی دارای عوامل خطرناک و زیان آورند.کارHSEشناسایی و کنترل اینعوامل میباشد. درادامه چند نمونه ازتغییرات و اجرائیاتHSE رامعرفی میکنیم. براساس استانداردHSEهیچ ماده اضافی و خطرناکی نبایدپیرامون محیط کار دیده شود یااگر هست بایدحذف شود.دربرخی موارد حذف خطر ممکن نیست پس بایدبا روش دیگری جایگزین شود ویا حتی المقدور خطرات محدود شوند. بررسی موضوعاتیکه برسلامت روانی افراد تاثیر گزارند نیزجزء فرایندهای استانداردHSE هست و باعث شده تاکارکنان خلاقانه ترعمل کنند.

  اخذ گواهیHSE درحالت عادی بسیار زمانبرست. البته تاییدیه انجمنIAF رانیز داراست. آیامیدانیدIAF چیست؟ انجمنIAFعضو سازمان جهانی ایزو میباشدکه وظیفه تایینABهای موجود درهر کشور رابرعهده دارد.AB هاکارشان اعتبار دهیCB هاست. وقتی یک سازمان بخواهد گواهیHSEخودرا ازاینCB هادریافت کند میبایست طبق قوانین همه استانداردهای تدوین شده رابطور کامل درمجموعه خودراه اندازی کند. همچنین آموزشهایی رادر خصوص ایمنی و سلامت شغلی و محیط زیست بکارکنان خودبدهد و بعداز بررسیهای مکرر منتظر ممیزی توسط مرکز صادر کننده گواهی باشد.بعداز انجام ممیزی، و درصورت انطباق پیاده سازی باقوانین معین شده، مرکزHSE راصادر خواهد کردهمه اینها درکنار هم هزینه و زمان زیادی میبرند.

   

   

   

  گواهینامه HSE فوری

  HSE فوری و ارزان جهت شرکت در مناقصات

   
   
  HSE فوری اینگونه نیست و بسیار آسان میباشد و هزینه پایین و صرف زمان اندکی میتوان آنرا دریافت کردولی مراجعIAF اینمدل گواهی هارا تایید نمیکنند. ازاین روبرای اینکه بتوانیدHSE فوری بگیرید میبایست مراجع خصوصی مراجعه کرد وبه آسانی و درسریعترین زمان گواهی رادریافت کرداین مراجع باآنکه اعتبار جهت صادرات غالبا ندارند و گواهی آنان رادر بعضی موارد مانند صادرات نمیتوان استفاده کرداما کاملا بصورت قانونی فعالیت کرده و حتی میتوانند یک روزه اقدام بجهت صدور گواهی نمایند. درنتیجه بابت پیمانکاران درشرف مناقصه وقتی بشدت ازنظر زمانی درمضیقه میباشند، دریافتHSE فوری ازاین مراکز میتواند راه حل مشکل باشد.بهر جهت درصورتیکه مشکل زمانی درمیان نباشد و باکمبود بودجه مواجه نباشید راه اصولیتر اینست مراجعه مراجع تحت اعتبار انجمنIAF و ازطریقشان نسبت به صدورHSE اقدام کنندالبته بایدبدانید نمیتوان درزمان کمی بدین امر نائل شوید. همچنین هزینه ش بسیار متفاوتست.هزینه های مشاوره، هزینه طراحی سیستم مدیریت و هزینه پیاده سازی استاندارد هادر کنارهم مبلغ بالایی رارقم خواهد زد. ازاینرو اکثر پیمانکارانHSE فوری تمایل نشان داده و درصدد گرفتنش برمیآیند.حالابرای آنکه هرچه سریعتر گواهی رادریافت کنید میتوانید بامراکز مشاوره ارتباط برقرار کرده و بعداز مشاوره رایگان و انتخاب نوع گواهی درخواستی خود، فرم درخواست راتکمیل کرده وبه مراکز مشاوره تحویل دهید تادر اسرع وقتHSE فوری شما صادر شده وبه دست شما برسد. نکته آخر اینکه درانتخاب خودمیبایست دقت فراوانی داشته باشید. زیرادراین بین شرکتهای تقلبی بسیاری هستندکه درقبال دریافت مبلغ ناچیزی اقدام صدور گواهیهای فوری میکنند. امااگر گواهی های صادره رابا دقت بررسی کنید متوجه خواهید شدکه آنها کاملا جعلی بوده و هیچ گونه ارزشی بابت اجرای مناقصات ندارند. 
  Read more
 • ازکجا HSE بگیریم؟

  ازکجاHSE بگیریم؟

  ازکجاHSE بگیریم گواهینامه HSEبمعنای سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست میباشد. عمدتا موسسات و شرکتها جهت ارتقا حوزه فعالیتشان درزمینه های گوناگون محصولات اقدام مینمایندبه دریافت مدرک HSE. دریافت HSEازطریق مراجع IAFزمان و هزینه بالایی گریبان گیر متقاضیان و مشتریان میشود و اخذ نشان HSEتحت نظرمراجع IAFشامل موسساتی میشودکه بجهتی حاضرند درمناقصات بزرگ ویاراغبند صادرات انجام دهند و طرف مورد معامله ویا کارفرما تقاضای مدرک HSEمرجع IAFکند بهمین منظور دریافت گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست کمی دشوارتر خواهد شد. البته درون مناقصات چنانچه کارفرما مناقصه گذار درمواقع نادر درخواست گواهینامه HSEازمراجعIAF کند و البته تنها مرجعIAF ایرانNACI میباشد ودیگرکشورها هرکدام مراجعAB تحت اعتبارIAF مختص خودشان دارند و میتوانند ازطریق کشورهای دیگرگواهی ایزو بگیرند. لازمست بدانند اخذ مدرکHSE ازمراجعIAF درداخل گواهینامه لوگویIAF درج نمیشود ولی درسایتIAF قابلیت رجیستر دارد و متقاضیان میتوانند گواهی نامهHSE خودرا درسایتCB مشاهده کنند. لازم بذکرست دریافت مدرکHSE ازمراجع غیرIAF ضمن داشتن هزینه کمتر میتوان درمدت زمان کوتاهی گواهیHSE رامتقاضیان دریافت کنند.

   

   

  از کجا HSE بگیریم

  مراجع معتبر صادر کننده مدل HSE و نحوه دریافت HSE

   

   

  ازکجاHSE بگیریم گواهی نامهhseبنظربرخی شباهت فراوانی باHSE اداره کار ویاهمان تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارد و بایدتشریح کرد ایندو کاملا دو موضوع و گواهی جداگانه هستند. ایزو14001سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت بهداشت شغلی شباهت فراوانی به کواهینامه سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست و مدل HSEدارند بهمین جهت اشخاص حقیقی و حقوقیکه متقاضی ایزو 14001 و ایزو 45001 هستند طبیعتا راه گرفتن مدرکHSE برایشان هموار میشود لذا پایه و اساس گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001 و گواهی نامه HSE، سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 میباشدولی الزامی بابت دریافت ایزو 9001 ندارد.

  کواهی نامه HSEسیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست لازم بذکرست بابت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت HSEبهترست ابتدا ویا همزمان سیستم مدیریت کیفیتایزو 9001نیز طراحی و پیاده سازی گردد. دلیل چنین کاری وجود اشتراکات اساسی بین سه استانداردست و همچین کاری باعث کاهش هزینه های دوباره کاری خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت گواهینامهایزو 9001 تحقیقات و مطالعات تخصصی بیشتری به اشتراک گذاشته شدست. مزایای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSEمیتوان به مواردی اشاره کرد، عدم افزایش حوادث درون سازمان.کاهش عواقب بلند مدت برروی زندگی کارکنان بواسطه کاهش صدمات جانی و نقص عضو. افزایش ارائه تولید ویا خدمات بهتر و بیشتر جهت ارتقا سازمان. افزایش انگیزه کارکنان بدلیل کار درون محیط امن وکارا ایده ال. شناسایی و ارزیابی خطراتیکه درون محیط وجود دارد اما دیده نمیشود. عدم افزایش ضایعات چه محصول باشد و چه خدمت کاهش آلودگی محیط زیست شامل آلودگی آب ، خاک و هوا. نگهداری منابع طبیعی جهت پایداری نسلهای آینده. مدیریت صحیح و بموقع پسماندها. کاهش بیماری و امراض بطرق حفظ اقلیم محیط زیست. ایجاد تفکر و فرهنگ اجتماعی نسل کنونی و انتقال به نسلهای بعدی.

   

   

  از کجا HSE بگیریم

  از کجا HSE بگیریم و مراکز معتبر صادر کننده ایزو ارزان و فوری

   
   
  ازکجاHSE بگیریم گواهی نامه HSEسیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست جهت طراحی و اجرا و پیاده سازی درون سازمانها ،نهادها و شرکتهاییکه میل بابت افزایش تبلیغات و بالا رفتن سطح فروش بابت خدمات و محصولات تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان دارند انگیزه بالایی جهت فعالیت بیشتر درون ذهنشان برپا میکند. اخذ مدرک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیستhse صاحبان مشاغل رابابت افزایش ایمنی درمحیط کاری بجهت ایمنی و سلامت کارکنان درون سازمان اجبار میکند طبق قوانین و مقررات استاندارد HSEرعایت و اجرایی کنند. شرایط رقابتی شدید امروز داخل بازار جهانی، بابت شرکتهای طیف گسترده بخشهای تولیدی و خدماتی ضروری شده و اجرای متغیر تضمین کیفیت محصولات ویا خدمات خود ارائه دهند. حداقل شرایط لازم منباب ایجاد یک سیستم ایمنی باکیفیت،محیطی،غذایی، ایمنی، شغلی مستند ایجاد کرده و گواهی پیروی استانداردها اکنون معیارهای بین المللی ارزیابی تبدیل شده. اعتبار و توانایی شرکت مطابقت مداوم استانداردهای کیفیتی بابت رضایت مشتری.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت با استئانت ازخداوند متعال و سابقه درخشان درحوزه مشاوره جهت دریافت گواهی نامه ایزو ،گواهینامهHSE و غیره باکادری مجرب و توانا آماده همکاری باتمامی ارگانها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای خصوصی ودولتی میباشد.

  Read more
 • استاندارد ایزو

  استاندارد ایزو

  استاندارد ایزو ازچند جهت درایران مورد بررسی قرار میگیرد، بررسی مدرک ایزو کاملابه هدف متقاضی منباب دریافت آیزو مرتبط میباشدزیرا هرمتقاضی باهر سمت و شغلی ازدیدگاه خودشان گواهی ایزو رابررسی میکند و جهت دریافتش اقدام میکند، مامیتوانیم ازدیدگاه هرکدام بصورت مجزا گواهینامه ایزو رابررسی کنیم، همانطورکه میدانید دربعضی ازموارد خود شخص مدیر عامل منباب اخذ آیزو اقدام میکند و دربعضی موارد شخصی ازطرف مدیرعامل ماموراین کار میشود ولی درهرصورت اگردر کشور ایران زندگی کنید و قصد اخذ مدرکISO راداشته باشید قطعا دراولین گام درگوگل جسجتو میکنید، عباراتی گوناگون باعناوین مختلف هرروزدر گوگل جستجو میشوند عناوینی مانند اخذ گواهینامهISO ، دریافت استاندارد ایزو ، گرفتن مدرک آیزو ، چگونگی دریافت گواهیIZO و غیره همگی هرروزه درگوگل توسط کسانیکه میخواهند مدرکIZO دریافت کنند درسایت گوگل جستجو میشود و نتیجه همه جستجوها سایت موسسات مشاوره ایزو میباشدکه درایران استاندارد ایزو صادر میکنند و حتی واسطه دریافت گواهینامه ایزو بین المللی هستند، دریافت آیزو و طریقه اخذ گواهیISO کاملابه مرجع دریافت مدرک مرتبط میشود و استانداردIZO وقتی اقدام میکنید منباب دریافتش باید قطعا هدف اخذ ایزو رامعین کنید زیرا تفاوت زیادی بین مراحل دریافت استانداردiso بین المللی و غیر بین المللی وجود دارد، گواهینامه بین المللی فقط ازیک طریق قابلیت شناسایی دارد ویک مرجع اعتبار آنرا میتواند تعیین کند مرجعی بنام انجمن بین المللیIAF و اگر قصد دریافت استاندارد بین المللی رادارید فقط ازنمایندگان همین مجموعهIAF میتوانید استاندارد بین المللی دریافت کنید، نمایندگانی راکه فقط توسط خودش درهر کشور تعیین میشود، فرایند اخذ گواهینامهISO معتبر و قابل استعلام درحال حاضر سطح کشور توسط شرکتهای متعددی اجرا میشوداما تشخیص اینکه کدام شرکت واقعا گواهینامه ایزو رادر سطح مراجع جهانی صادر میکند سختست، توصیه میشودکه استعلام راجدی گرفته و اینکار راانجام دهید. درهمین راستا مشاوران و موسسات مشاوره ایزو جهت استعلام آماده مشاوره دادن بشما هستند.

   

   

  ایزو ISO

  استاندارد ایزو و نحوه اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

   

   

  ایزو و دریافتش درداخل کشور پروسه راحتی دارد، اخذ گواهینامهISO معتبر و قابل استعلام رادر داخل کشور میتوانیداز مراجعی بنامCB درخواست دهیدکه تعداد بسیار زیادی دارند وهر روزهم بتعداداین موسسات مشاوره و صدور ایزو افزوده میشود تاشما درکمترین زمان ممکن گواهینامه مور نظر خودرا باهزینه کم بدست آورند. با توجه امار تقریبی عرضه شده درسطح تعداد بسیار زیادی موسسه مشاوره ایزو ویابنوعی صدور هسخ وجود دارد تااین مجوز رابشما تحویل دهدهمه تمامی مراکز مشاور ایزو بطور معمول ازچندتا شرکتAB دستورات لازم رادریافت میکنندتا براحتی بتوانند ملزوماتHDC, رادرجهان اجرا کنند.

  اخذ گواهینامه ایزوISO معتبر و قابل استعلام تاحدودی بنوع فعالیت و عملکرد مجموعه نیزبستگی دارد، بامشخص شدن اهداف میتوان گفت موسسه مشاوره هسخ یک مشاوره خوب و معقول راارائه میکند تابهترین تصمیم جهت اخذ ایزو شرکت شما گرفته شود و بدین ترتیب شرکت متقاضی میتواند فعالیتها و عملکردهای خودرا دراین راستا عملیاتی کندتا دراسرع وقت باحداقلی ترین پیاده سازی ممکن بتواند انتظارات شرکتهای صادر کننده رابرآورد نموده و گواهینامه هسخ مورد نظررا دریافت کند. البته دراین زمینه افراد سودجو و کلاهبردار نیز وارد عمل شدند و گواهینامه هاتقلبی و غیر قابل استعلام صادر میکنند، توصیه میشود هنگام جسجتجو منباب موسسه اخذ ایزو مواظب چنین موسسات و افرادی باشید ازاینرو یادگیری استعلام گواهی هسخ امری ضروریست، چون گواهینامه هسخ غیر قابل استعلام هیچگونه ارزش و اعتباری نخواهد داشت. همان طورکه گفته شد درابتدا بایدکه هدف مجموعه متقاضی جهت اخذIZO مشخص شود البته هزینه اخذ ایزو نیز دقیقاب مرجع صدور ایزو بستگی دارد.

   

   

  iso certification

  اخذ استاندارد ایزو ارزان و فوری و قابل استعلام ازطریق مراجع صادر کننده گواهینامه ISO

   

   

  گواهیHDC, عوامل دخیل درانتخاب نوع جهت اخذ رامیتوان مهمترین عمال راهزینهHDC, درسطح کشوربه نوعCB و سطح اعتبارشان بستگی داردکه متقاضیان درهنگام نیاز ممکنست باآن مواجه شوند و بایداین هزینه راپرداخت کنند هزینهای بخش دوم نیزاحتمال دارد ازصفر شروع شده وبه میلیون تومان درکشور ختم شوداین بخش دررابطه مستند سازی و پیاده سازی عملکردها میپردازد. دراین بخش نیزدرکشور برخی شرکتهای تقلبی وجود دارندکه بایدمواظب بودتابه دام افراد اینچنینی نیافتاد. امااگر قرار باشددر داخل کشور ازیک مرکز معتبر مدرکIZO راتحویل گرفت بهترست حداقل هارا رعایت نمود مستندات مورد نیاز تدوین شوند آموزشهای مورد نیاز صورت گیرد وتا آخرکه درصورت فراهم بودن شرایط تمامی مراحل میتوان هزینه هارا پرداخت کرد. و آیزو مورد نظر خودرا دریافت نمود..
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باکارشناسانی خبره تمام سوالات شما عزیزان در زمینه اخذ استاندارد و مراجع صدور استاندارد بطور کامل توضیح داده و پاسخ میدهیم، کارگزاری امکان ثبت باتیمی قوی و باتجربه همواره خدمتگذار شما مدیران گرامی درزمینه اخذ انواع استاندارد بین المللی ایزو گواهیCE وIMS وHSE-MS و غیره میباشد. مشاوره تلفنی کارشناسان امکان ثبت کاملا رایگان هست.

  Read more
 • ايزو

  ISO C

  ايزو

  بطور معمول پيمانكاران وبرخي شركتها بمنظور ورود بمناقصات وبدست آوردنشان ونيز جمع آوري امتيازات بيشتر، ملزم بدريافت گواهينامه هاي مشخص شده وبخصوصي ميباشند. همچنين موسسات مختلف در بسياري از فعاليتهاي خود، بايد گواهيISO را دركارنامه خود داشته باشند، بعنوان مثال: گواهي تاييد صلاحيت پيمانكاري يا گريد ورتبه پيمانكاري، گواهينامه تاييد صلاحيت شركتهاي انفورماتيك (رتبه يا گريد انفورماتيك)، گواهي آيزو وبسياري موارد ديگر وجود دارندكه از شناخته ترين آنها ميتوان به مدركISO اشاره كرد كه طيف گسترده اي را پوشش داده وگوناگوني فراواني دارد.

   

  انواع ايزوها

  اصولا استانداردهايي كه محبوب درخواست كننده ها بوده وكاربردهاي بسياري دارد، عمومي خوانده ميشوند. ازاين قبيل ميتوانگواهينامه  های زیررا نام برد:

  ISO 9001 ( سيستم مديريت كيفيت )

  ISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي )

  ISO 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت شغلي )

  ISO 10002 ( سيستم مديريت رسيدگي به شكايات مشتري )

  ISO 10004 ( سيستم مديريت رضايت مشتري )

  و....را نام برد.

  اما گروهي از استانداردها نيزبر فرآيند هاي محصولات وسازمانها بصورت تخصصي تري دلالت دارندكه از جمله:

  ISO 22000 ( سيستم مديريت ايمني در صنايع غذايي )

  ISO 29001 ( سيستم مديريت كيفيت صنايع نفت وگاز وپتروشيمي )

  ISO 13485 ( سيستم مديريت كيفيت تجهيزات پزشكي )

  ISO 16949 ( سيستم مديريت كيفيت صنايع خودروسازي

  و...

   

  را ميتوان نام برد. بنابراين بر اساس اهداف مجموعه وشرايط موسسات متقاضي، استاندارد مناسب مشخص مي گردد، اما مراجع صادر كننده آنها نيز متفاوت بوده و به دو گروه، (IAF و غيرIAF) تقسيم ميشوند

   

  گواهینامه ایزو IAF

   

  نهاد IAF

  موسسهIAF، نهادي است عضو سازمانISO كه نمايندگان كشورهاي مختلف را در خود جاي داده وتعيين ميكند. اين نمايندگان كه اصطلاحاAB خوانده ميشوند، مسئول اعتبار دهي به مراكز صادر كننده گواهي يا (CB) ها ميباشند وبدين ترتيب،CB ها زير نظرAB ها وتحت نظارت موسسهIAF مشغول فعاليت ميباشند. البته درايران تنها يكAB توسطIAF معرفي شده كهNACI نام دارد. معمولا شركتها وسازمانها بمنظور صادرات محصولات خود ميبايست از آيزو معتبرIAF استفاده نمايند تا مورد قبول همه كشورها باشد.

   

  گواهینامه غیرIAF

  تعداد موسسات صادر كننده در كشور ما بسيار است وحتي مراجع ونهاد هاي اعتبار دهنده اي هم ساخته شده اند كه زير نظر انجمنIAF نبوده و مداركي اعطاء ميكنند كه آسانتر بدست مي آيد. معمولا اين مراكز سريعتر وبا قيمتهاي متفاوتي وجود دارند كه مبني بر شرايط ووضعيت دلخواه شركتها اسنادشان را ارائه ميدهند. بطور كل اغلب متقاضياني كه جهت تبليغات ورقابت مترصد دريافت آيزو ميشوند، به اين مراجع روي مياورند. بنابراين درخواست كنندگان ابتدا بايد نسبت به اهداف موسسه خود، وشرايطي همچون ميزان هزينه هاي درنظر گرفته شده ومدت زمان دراختيارشان، نوع مرجع صادر كننده رامشخص نمايند.

   

  مدارک و مراحل مورد نیاز اخذ ایزو

  مراحل و مدارک مورد نیاز اخذ و دریافت ایزو سخت نیست و باما با سهولت به گواهی ایزو مورد نظرتان برسید

  مراحل ومدارك مورد نياز اخذISO

  همانطور كه گفته شد، مراجعIAF ، تحت نظارت اين موسسه فعاليت ميكنند وطبق مقررات تعيين شده ، ملزم به انجام كليه مراحل دريافت گواهينامه ایزو ميباشند كه مسلما شامل پياده سازي تمامي مصوبات معين شده بوده ودر اجرايشان سخت گيري بسياري اعمال خواهند كرد. بهمين دليل مراحل مذكور مشمول صرف هزينه هاي زياد ونيز مدت زمان طولاني خواهد بود. ازطرفي مميزي وبازرسي اقدامات انجام شده نيز سختگيرانه بوده ومورد ارزيابي دقيق قرار خواهد گرفت، بطوري كه شايد بارها مرحله انطباق صورت پذيرد وزمانبر باشد. اما شركتهايي كه به مراجع غيرIAF درخواست خودرا اعلام نموده اند، تحت شرايط بسيار راحت تري گواهي مورد نياز خود را دريافت خواهند كرد وهمچنين زمان ومخارج چنداني را متحمل نمي شوند ودر برخي موارد حتي كمتر ازيكروز وبا هزينه ناچيزي قادر به كسب گواهينامه خواهند بود. اما بايد دقت داشت كه گاها مراجعي نيز هستند كه بعلت سود جويي بيشتر، اسنادي فاقد هرگونه ارزش واعتبار وبا جعل وپرينت گواهينامه ها ارائه ميدهند.
  Read more
 • تماس با ما ایزو ISO , HSE
  Read more
 • شرایط گرفتن HSE

  شرایط گرفتنHSE

  شرایط گرفتنHSE ملزم داشتن شرایط خاص نیست شرایط اخذHSE درحقیقت سوالی میباشدکه متقاضیان اخذHSE باهاش درگیرند و هنگامیکه متقاضیان میخواهند بابت شرکت خودشان باهر نیت گواهیHSE دریافت کنند و بگیرند باهاش درگیرندکه شرایط و مدارک و ضوابط و قوانین لازم بابت دریافت و اخذ و گرفتنHSE چیست؟ اخذ و دریافت و گرفتن گواهینامهHSE بابت شرکت متقاضی و متقاضیان محترم، مستلزم شرایط و ضوابط خاصی نیست اماباید توجه کردکه باتوجه نوع مرجع مورد نظر و سختگیریها و شرایط هرکدام مراجع و درجه اعتبارشون باعث ایجاد شرایط میشود بدین معناکه مراجعIAF جهت صدور گواهی دارای اعتبارIAF منباب پیاده سازی و ممیزی سختگیری میکنند. حالا سوال اینجا پیش میادکهIAF چیه؟ مرجعIAF چیه؟IAF یک نهاد بین المللی هستش وAB هایی نیززیر نظرش هستندکه هرکشور نمایندگیAB مختص خودرادارد و برخی کشورها دو ویا سه نمایندگی دارند والبته کشور ایران تنها مرجعIAF ،NACI هست ومثلا کشور آلمانDAKKS وAB انگلستان UKAS ، کشور ایتالیاACCREDIA وAB کشور سوئیسSAS وAB کشور استرالیاJAS-ANZ و غیره و نحوه رجیستریش نیزاینطور هست و بایستی سازمان متقاضی بدین صورت عمل کندکه وارد سایتIAF بشود وAB مورد نظر رامشخص و انتخاب کند و ازآنجا استعلام و رجیستری گواهی ایزو راپیگیری کند

   

   

  شرایط اخذ HSE

  شرایط اخذ و دریافت و گرفتن HSE

   

   

  شرایط اخذHSE و گواهیHSE را ازکجا میتوان دریافت کرد، چگونگی دریافتHSE نیزمانندHSE ازطریق مراجعی مختلفست وباعناوین مختلفی دارد، دریافتHSE نیزاز مراجع مختلفی امکانپذیرست مانندHSE توسط مراجع تحت نظارتIAF و تحت نظارتIAFCB یاهمان مراجع خصوصی زیرنظر مجمعIAF نیستند صادر میشوداین گواهی نیست دقیقا ازهمین دومرجع صادرمیشود ومانندHSE اخذ ازمراجعIAF زمانبر و پرهزینه ست ودرایران باتوجه بشرایط سیاسی و بین المللی ایران و همچنین عدم نظارت خیلی سخت و پروتکلهای طاقت فرسا ازسوی بازرسان ویا حتی مقامات ناظر بر فعالیت کارخانجات وشرکتها راغب کمتری دارد وبیشتر کارخانه ها ویاشرکتها حاضر نیستند دراون حد متحمل هزینه ویا اتلاف وقت مجموعه شوند،. دریافت گواهیHSE نیزبه هدفهای متفاوتی صورت میگیردکه درایران بیشترین دلیل اینکار شرکت درمناقصات است، برای شرکت درمناقصات یکی ازالزاماتی کارفرما درمناقصات کشور دریافتHSE وارائه ان جهت شرکت درمناقصات است ازاینرو بیشترین دلیل دریافتHSE درایران دلیل مناقصه است،وبا توجه به زمان کمی که دراختیار شرکتهای پیمانکاری قرار میدهند قبل مناقصه وعدم سختگیری کارفرما درنوع و مرجع صادر کننده مدرک درکشورمان ایران بیشتراز مراجع غیرIAF اخذ میگردد. البته دریافت گواهیhse در ایران دراغلب مواردبا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت کار صادر میگردد اشتباه گرفته میشود، لذا پیمانکاران میبایست حتمابه فرم درخواست کارفرما دقت کرده سپس اقدامات لازم جهت اخذ گواهی را انجام دهد. دریافتHSE هم درمواردی جهت امور تبلیغات انجام میشود،امابا توجه بشناخت کمترمردم عام جامعه ازاین گواهی شرکتها ترجیح میدهند بیشترHSE رامحوریت تبلیغات خود قراردهند،که بیشتر شناخته شده درمیان عوام جامعه است، دربیشتر مواقع کلمهHSE رابهمراهMS میبینید (HSE-MS )که سیستم مدیریت رانشان میدهد MSمخفف کلمه (management system ).

   

   

  شرایط گرفتن HSE

  شرایط دریافت HSE فوری و ارزان ازطریق مراجع معتبر

   

   

  شرایط گرفتنHSE متقاضیان رابا سوالات و ابهامات بسیاری روبرو میکند، مثل اینکه:

  HSE چیست و گواهی نامهHSE کاربردش چیه؟

  چطور و چگونهHSE بگیرم؟

  شرایط اخذ و دریافت گواهیHSE شرکتها

  میخوام گواهینامهHSE بگیرم، چگونه و ازکجا شروع کنم؟

  گواهینامهHSE رااز طریق کدام مراکز و نهاد و شرکت و مرجع بگیرم؟

  مراجع معتبر صادر کننده گواهیHSE

  مراحل دریافت و گرفتن و اخذHSE

  مراحل و شرایط و مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE

  شرایط دریافت و گرفتن و اخذHSE

  مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE

  شرایط و مراحل اخذ و دریافت و گرفتنHSE

  گواهینامهHSE جهت صنایع مختلف

  گواهیHSE بابت شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

  گواهی نامهHSE منباب سازمانها و صنایع فعال تجهیزات پزشکی

  HSE شرکتهای پیمانکاری

  HSE شرکتهای تولیدی

  چرا و چگونه گواهیHSE بگیریم؟

  اخذHSE بابت شرکت درون مناقصات

  دریافتHSE منباب صادرات

  اخذ و دریافتHSE بابت تبلیغات و رقابت درون بازارهای جهانی

  HSE ویاHSE اداره کار؟

  و بسیاری پرسشها و ابهامات دیگرکه شرکتها باهاش درگیرند.

  شرایط گرفتنHSE مورد سوال شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامهHSE میباشد و برایشان مبهم هست و باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامهHSE شرایط اخذHSE مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورندکه یکی ازاین مراکز مشاوره معتبرو باتجربه کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت میباشدکه باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهد.
  Read more
 • شرکت ISO

  شرکت ایزو

  شرکتISO

  شرکتISO میتواند بسیار برای مشتری اثرگذار بوده موارد آیزو نتیجه مطلوب سازمان دارنده داشته باشد. اطلاعات تکمیلی شرکتISO بیان شده متقاضیان بتوانند جهت راهنمایی این اطلاعات کسب نمایند. شرکتISO میتواند صفر الی صد کار انجام دهند. مراحل دریافتIZO فرم مشخصات خدمت مشتریان ارسال شده این مشخصات شرکت متقاضی باید نوشته شود مطالب مشخصات مانند نام شرکت، نام مرجع صادر کننده، نام مدیرعامل، نام نماینده، گواهی درخواستی، هزینه صدور، هزینه تمدید، تلفن تماس، آدرس دفتر مرکزی میباشد. وقتی فرم تکمیل شد این فایل بایگانی مرجع صادر کننده نگهداری خواهد شد.

  شرکت ایزو و مرحله بعد نوبت واریز مبلغ طرف مجموعه بوده سپس صادر کردن مدرک آیزو، این پرینت گواهی نامه بازبان لاتین چاپ شده محتویات این مدرک نام مرجع صادر کننده، نام شرکت متقاضی، نام گواهی درخواستی، آدرس دفتر ، بارکد، تاریخ سه ساله گواهی نامه درج شده این پرینت همراه مستندات شرکت تحویل داده خواهد شد. فایل مستندات حدود چهار هزار صفحه بوده پکیج مستندات حتما باید همراه گواهی تحویل داده شود. سپس کارشناس ایزو طرف صادر کننده اعزام مجموعه متقاضی ایزو شده تمام مطالب بیان شده توضیح داده حضور مسئول ایزو بهمراه مدیر عامل الزامی میباشد. وقتی صدور انجام شد یکسال بعد تمدید ایزو برای مشتری ارسال خواهد شد. تمدید کردن، منصرف شدن برعهده مشتری میباشد. هزینه تمدید شصت درصد صدور مدنظر گرفته میشود. شرکتISO میتواند گواهیISO9001 , ISO14001ISO45001, ISO22000 , HSE-MS , ISO10002 , ISO10004, همچنین گواهینامه های دیگر میتواند صادر کند. مسئولان صادر کننده بسیار زمینهizo تبحر داشته چنانچه متقاضیان هرسوالی جهت ایزو داشته باشند مراجع میتوانند پاسخگو باشند. استاندارد راهنمای مورد اصول ممیزی، مدیریت کردن برنامه های ممیزی، اجرای ممیزی، سیستم مدیریت کیفیت ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی نیز رهنمودهایی جهت شایستگی ممیزان سییتم کیفیت زیست محیطی ارائه میکند. استاندارد الزام سیستم مدیریت انرژی، اهداف استاندارد شامل موارد بیان شده میباشد.

  شرکت ISO و کمک سازمان جهت ساخت استفاده بهتر سیستم کیفیت، ارائه معیار، اندازه گیری، ثبت گزارش هدایت دارایی، تسهیل ارتباطات ایجاد شفافیت مورد مدیریت منابع، ارتقا بهترین شیوه ها، تقویت رفتار صحیح مدیریت، کمک ارزیابی اولویت بندی فن آوری جدید، کمک صرفه جویی طریق ترویج زنجیره عرضه، علاوه براستاندارد ایزو اصل تمام استانداردهای دیگر میباشد، سیستم ایزوهای دیگر میتوان دریافت نمود اکثریت این مدارک کارآمد شرکتهای متقاضی میباشد. مدیریت ریسک بالاترین سطح یک سازمان عبارتند استقرار موافقت نامه های طراحی شده برای دستیابی راهبردی های تعریف شده طریق فرآیندی میباشد ارزیابی تجربه های سازمان پرداخته معیارهای پیاده سازی میکند. وسیله آنها ریسکها فرصتها تاسطح مورد نظر مدیریت کرد. چنین میتوان بیان کرد بالاترین سطح ریسک یک مجموعه باآن روبرو میشود.

  شرکت ایزو و شکست دستیابی هدفها میباشد. رویداد حادثه های نامطلوب اجرای فعالیتها شیوه ای ناکارآمد بی قر باشد مانع دستیابی هدفها میشود. اگر سطح ریسک یک مجموعه خود برای پذیرش آماده کرده تعریف نشده باشد امکان گرفتن تصمیمهای ماشین بود درک صحیح دستیابی راهبردی باشد وجود دارد. مهمترین ریسکهای مجموعه روبرو هستند نتیجه تصمیم گیری اعضای هیئت مدیره اعضای راهبردی شرکت میباشد بسیار مهم میباشد. پیامهای صحیحی جهت مجموعه ارسال شود مانند سطح ریسکی سازمان آماده پذیرش میباشد، باید وجود شرکت نهادینه شود. تمامی سطوح قابل درک باشد، پیامی لازم میباشد مخابره شود. بابررسی ریسک قابل قبول همچنین تفاوت مسئولیت مدیر ریسک سطوح مختلف تولید کننده درک لازم فراهم کند.
  مدیریت ریسک فقط یک نظر بوسیله هریک اعضای شرکتها نیز درک بکار گرفته شود. واگذاری مسئولیت ریسک سطوح مختلف میتواند این معنی باشد ریسک بخشها، واحدهایی مورد شناسایی قرار میگیرد. برای آنها دارای اهمیت میباشد. ولی تاثیر اندکی بردستیابی هدفهای کلی مشتری داشته باشد. برای اطمینان رخداد این موضوع باید بین ریسکهای شناسایی شده رابطه راهبردهای کلی مجموعه نیز ریسکهای شناسایی شده داخل یک واحد تاثیر گذار هدفها، راهبردی های کلی ارتباط روشنی وجود داشته باشد بطور موثر بوسیله هئیت مدیره فاصله زمانی مشخص مدنظر قرار گیرد. برای راهبری، الگوهای گوناگونی وجود دارد اما الگوهایی بصورت عمومی پذیرفته شده اند.
  ایزوتعریف میکند دو جز اصلی هرساختار راهبردی هستند. اثربخشی روشهای مدیریتی ریسک نظارت حسابرسان داخلی درخصوص کارایی این روشها، استانداردها، راهنماییهای جهت چگونگی تقسیم بندی مسئولیت برای اجرای نقشهای مزبور ارائه شده باشد. خط مشی مدیریت ریسک تعیین آنها حمایت کند، اطمینان پیدا کند فرهنگ سازمانی خط مشی های مدیریت ریسک راستای یکدیگر قرار دهند. شاخصهای عملکرد مدیریت ریسک راستای شاخصهای عملکرد سازمان تعیین کند. هدفها، راه بردهای مجموعه همسو کند. رعایت قوانین مقررات اطمینان بدست آورد. مسئولیت ها سطوح مناسبی جهت شرکت واگذار کند. تخصیص منابع لازم مدیریت ریسک اطمینان حاصل نماید. مزایای مدیریت ریسک سهامداران گفتگو کند. اطمینان پیدا کند چارچوب مدیریت ریسک همچنان مناسب میباشد.

  عملکرد شاخصهایی بصورت دوره ای مورد بررسی قرار میگیرد ارزیابی کنند. بصورت دوره ای میزان پیشرفت انحراف برنامه مدیریت ریسک مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین بررسی کنند آیا چارچوب سیاست برنامه مدیریت توجه فضای داخلی خارجی تولید کنندگان مناسب باشد. درمورد ریسک پیشرفت برنامه مدیریت ریسک اینکه سیاست مدیریت ریسک چقدر مورد توجه قرار میگیرد گزارشگری کنند، اثربخشی چارچوب مدیریت ریسک بررسی کنند. مادامی تعهد ایجاد حفظ چارچوب مدیریت ریسک برعهده مدیریت باشد. تعهد آزمون اثربخش بودن چارچوب مدیریت ریسک برعهده مجموعه میباشد. مروری برای مسئولیتهای حسابرسی داخلی استانداردهای بین المللی رویه حرفه ای حسابرسی داخلی بوسیله انجمن حسابرسی داخلی منتشر شده اینگونه آمده حسابرسی داخلی باید اثربخشی ارزیابی بهبود فرآیندهای مدیریت ریسک کمک کند. فعالیت حسابرسی داخلی باید ریسک مرتبط باسازمانه های راهبردی عملیات اطلاعات متقاضی توجه موارد بیان شده ارزیابی کند. قابلیت اعتماد درستی اطلاعات مالی عملیاتی، اثربخشی کارایی عملیات، حفاظت داراییها، رعایت قوانین مقررات الزامات، حسابرسان داخلی هنگام کمک مدیربت ایجاد بهبود فرآیندهای مدیریت ریسک باید قبول هرگونه مسئولیت خودداری کنند.

  Read more
 • گواهینامه HSE ارزان

  گواهینامهHSE ارزان

  گواهینامهHSE ارزان و بسیاری شرکتهاکه قصد شرکت توی مناقصه راداشته باشند، مجبوربه گرفتن  گواهینامهHSE( گواهینامهHSE-MS ) میباشند. ازاینرو ابتدابه توضیح مختصری دررابطه گواهی گواهینامهHSE خواهیم پرداخت. اگرکه تمایل گرفتن گواهینامهHSE ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست ) دارید، بهترست ابتدا گواهینامه ایزو ( 14001 ) و ایزو ( 45001 ) راگرفته و دریافت کنید ویا بطور همزمان سه استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001و گواهینامهHSE رابگیرند.

  اخذ و دریافت گواهینامهHSE ارزان بامقوله دریافت گواهی ایزو ارتباط دارد و هرچند گواهینامهHSE یک مذل هست و گواهینامه نیست امادر مقوله مراجع صادر کننده همچون گواهی گواهینامهHSE هست. گواهینامهHSE ( گواهینامهHSE-MS ) بشغلهاکه جنبه های ایمنی و مخاطرات زیادی دارند مریوط مشود. ریشه کلمه گواهینامهHSE ،healt & safety & environment میباشد یعنی ( ایمنی و بهداشت و محیط زیست ) . البته بعضی وقتها ( گواهینامهHSE-MS ) نیزخوانده میشودکهMANAGEMENT SYSTEM همان سیستم مدیریت هست.

   

   

  گواهینامه HSE ارزان

  گواهینامه HSE ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

   

   

  گواهینامهHSE ارزان و گواهینامهHSE همانطورکه ازاسمش پیداست، استاندارد های گواهینامهHSE بجهت سازماندهی سیستم ایمنی و بهداشتی ومحیط زیست مربوط میشود. گواهی گواهینامهHSE درسه گروه طبقه بندی میشود: سلامت و ایمنی محیط، رعایت مسائل بهداشتی و رعایت مسائل مربوطه منابع زیست محیطی. براساس گواهی گواهینامهHSE خطرات محل کار ارزیابی و رفع میشود. بعبارتی ازخطرات احتمالی پیشگیری خواهد شد. بطور منظم معاینات عمومی و اختصاصی صورت گرفته و محیط زیست پیرامون کسب و کار نگاه دقیقتری میشود.

  بسیاری براین باورندکه بااعمال گواهی گواهینامهHSE و همچنین بمرور زمان و بافراگیر شدنش، توجه بابت بهداشت و سلامت کاری و منابع طبیعی، ازعادتهای روزمره شده وبه نوعی فرهنگ تبدیل خواهد شد. درنتیجه حوادث غیرمنتظره درون محیط کار بندرت دیده خواهد شد وبه دنبالش کارکنان احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. بنابراین میزان کیفیت تولید ویااینکه خدمات بمراتب بهبود پیدا میکند. ازطرفی بارعایت مسائل زیست محیطی میزان آلودگیها بشدت کاسته میشود و منابع طبیعی بابت نسلهای آینده حفظ خواهد شد.
  گواهینامهHSE ارزان راچگونه میتوان دریافت کرد؟ مراجعی تحت اعتبارIAF گواهی ایزو صادر میکنند، بمراتب بنسبت اجرای مفاد گواهینامهHSE حساسترند. جدای ازاین مسئله هزینه های بالاتری دارند. روال دریافت گواهی گواهینامهHSE بدین صورتست و ابتدا شرکت درخواست کننده میباید اقداماتی راانجام دهد ازجمله طراحی استاندارد های گواهینامهHSE و اجرای آنها. بعداز ارزیابی مکرر و بعداز اطمینان ازتطابقش باانواع استانداردهای مورد نظر، مراجع صادر کننده ممیزی راانجام داده و درصورتیکه مغایرتی مشاهده نشود، گواهی صادر میشود. اما سیاری ازشرکتها نمیخواهندبرای دریافت گواهینامهHSE هزینه زیادی متقبل شوند. بطور مثال بابت پیمانکارانی که بجهت ورودبه مناقصات، بایست حتماً گواهی گواهینامهHSE رادارا باشند واین احتمال وجود داردکه مناقصه نصیب آنان نشود و دراین صورت فقط هزینه اضافی برایشان میماند، در تیجه بدنبال گواهینامهHSE ارزان میباشند. دراینگونه موارد میتوان بامراکز مشاوره تماس گرفته تااین مراکز اقدام دریافت گواهی گواهینامهHSE ارزان کنند.

   

   

  HSE

   

  مراجع معتبر ثبت و صدور گواهی HSE ارزان و فوری و قابل استعلام

   
   
  گواهی HSE ارزان بطور قطع ازمیزان اعتبار کمتری برخوردارست. امادر صورتیکه نیاز پیدا کنندتا بطور مثال منباب صادرات کالا ویااینکه خدمات خود، گواهینامه معتبرتری دردست داشته باشند میتوان باپرداخت مبالغی گواهی خودرا تبدیل کنند. درحالت عادی بابت اخذ گواهی گواهینامهHSE بهترست ابتدا دو گواهی ایزو 14001 و ایزو 45001 را دریافت کردکه خوددارای هزینه هایی هستند اما هستند مراجع معتبر داخلی غیرIAF باانواع برندهای مختلف گواهی ایزو و گواهینامهHSE متناسب نیاز سازمان صادر کنند. بجزاین دو، گواهی ایزو 9001 نیز بنوعی مادر و پیش درآمد و پیش نیاز انواع استانداردها و بخصوص استاندارد گواهینامهHSE میباشد. هزینه های بعدی مربوط میشوندبه طراحی سیستم مدیریت و مستندسازیش خیلی چشمگیر نیستنداما اجرای مدل گواهینامهHSE هزینه های بالایی رابه همراه خواهد داشت. بطور معمول هزینه پیاده سازی برابرست باچهار درصد گردش مالی شرکت در خواست کننده. اگرکه بخواهیم این اعدادرا در کنارهم قرار دهیم، مبلغ قابل توجهی بدست میآید و بهمین جهت سازمانها اغلب ازاین پیاده سازی فراری هستند.

  متقاضیان گواهی گواهینامهHSE ارزان ، ابتداباید مشخص کند کدام نوع گواهی بجهت کسب و کار شما مناسبست. میتوانیدبا مراکز مشاوره تماس گرفته تاشما رادر انتخاب گواهی راهنمایی کنند. امااگر گواهینامهHSE ارزان شما مناسب هست بایدهمواره مراقب باشیدتا گرفتار افراد متقلب نشوید. بسیارند کسانیکه درقبال دریافت وجه شما، اقدام صدور گواهی نامه های کاملاً جعلی کرده و شماهم پول وهم زمان رااز دست بدهید.

  Read more
 • گواهینامه HSE فوری

  گواهینامهHSE فوری

  گواهینامهHSE فوری دلایل فراوانی وجود داردکه متقاضیان درجستجوی اخذ گواهینامهHSE هستند امادلیل عمده شرکت درمناقصات میباشدکه اشخاص حقیقی ویاحقوقی تقاضای مدلHSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست دارند البته بدلیل شتاب فراوان و ازدست ندادن فرصت حضوردرمناقصه اکثرا بدنبال گواهی نامهHSE فوری والبته ارزان هستند گواهینامهHSE فوری جهت شرکتها سعی میکنند حداکثر امتیاز کسب نمایند مناقصات شرکتها خیلی مطرح شده مورد توجه همه پیمانکاران قرار گرفته اینکه اکثر مراجع ثبت و صدور گواهی نامهHSE بدون انجام ممیزی گواهینامهHSE فوری برایشان صادر شود ودرقبال مبالغ هنگفتی دریافت میکنند. شرکتهای مناقصه گذار فقط بدنبال مدرکHSE هستند فقط برگه رویتHSE بدون استعلام واقعی نیاز دارند. اینکه مدت زمان صدور زمانبر میباشد، پیاده سازی هزینه برخواهد بود بدلیل اینکه وقت ندارند مناقصه سریع برگذار میشود گواهینامهHSE تحت اعتبار IAF بکار شرکت مناقصه گذار نمیاد زیرازمان و هزینه بالاتری نسبت به مراجع غیرIAF دربرمیگیرد وگواهینامهHSE فوری دریافت میکنند. گواهینامهHSE تحت اعتبارIAF جهت شناسایی نظام خطرات اثرات ناشی فعالیت مواد مورد استفاده ایجاد نمایدوتنها مرجع درایران که نهاد بین المللیIAF تاییدش کردهNACI میباشد و لازم بذکرست که هزینه دریافت گواهینامه ازNACI گاها از خودIAF بالاتر میشود. بنظربرخیHSE شباهت زیادی باتایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارد ولزوما میتوان تشریح کرد ایندو کاملا موضوع و گواهی متفاوت ازیکدیگر میباشند.

   

   

  گواهینامه HSE فوری

  گواهینامه HSE فوری و ارزان و معتبر و قابل استعلام

   

   

  گواهینامهHSE فوری شرکتهایی تمایل دارند گواهینامه فوری دریافت کنند. این گواهینامه ها بسیار ارزان بوده تحت اعتبارIAF نمیباشد تاییدیهIAF ندارند بدلیل اینکه شرکتها مناقصه، برند سازی شرکت نیاز دارند مدلHSE دریافت کنند گواهینامهHSE فوری سریع دردسترس عموم قرار میگیرد. قیمت گواهینامهHSE فوری بسیار ارزان بوده شرکتها تمایل ندارند هزینه زیادی پرداخت کنند گواهینامه ارزان فوریHSE دریافت میکنند. برند بودن گواهینامهHSE تاییدیهIAF میباشد. گواهینامهHSE فوری وقت بسیاری جهت صدور نیاز ندارد و طی یک یا دوروز سریعا آماده میشود. گواهینامهHSE سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیستHSE میباشد. بکارگیری اصول مدیریت عمومی توسعه، استقرار، خط مشیHSE میگویند.

  دریافت گواهی نامهHSE فوری ملزم دریافت گواهینامه ایزو14001سیستم مدیریت زیست محیطی و دریافت گواهینامه ایزو45001 سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای میباشدکه ازطریق مراجع ثبت و صدورگواهینامه ایزو انجام میشود. استانداردISO14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی ازانواع گواهینامه ایزو میباشدکه بجهت مناقصات نیز درخواست میگردد. جهت دریافت مدلHSE بهترست ابتدا گواهینامهHDC, 14001 بهمراه کواهی نامهHDC, 45001 طراحی و پیاده سازی گرددو سپس استانداردHSE طراحی و پیاده سازی گردد. دریافت گواهینامه ایزو 14001 فوری ازطریق مراجع صادر کننده غیرIAF انجام میگیرد و امکانپذیرمیباشد. گواهینامه ایزو 14001سیستم مدیریت زیست محیطی فوری مانند گواهینامهHSE فوری بدلیل پیاده سازی زمانبر ازطریق مراجع غیرIAF بدلیل اینکه برروی پیاده سازی سختگیرانه عمل نمیکند انجام پذیرست اما ازطریق مراجعIAF بدلیل سختگیری برروی پیاده سازی امکانپذیر نیست همچنین دریافت گواهینامهISO45001 سریع بهمین صورت میباشد وازطریق مراجع غیرIAF بدلیل سختگیری کمترمراجع غیرIAF درامر پیاده سازی و ممیزی زمان کمتری میبرد اماازطریق مراجعIAF امکانپذیر نیست.

   

   

   HSE فوری

  مراجع معتبر صادر کننده HSE ارزان و فوری

   
   
  گواهینامهHSE فوریhse یک اصطلاح کلی منباب مقررات، روشها و فرآیندهای طراحی شده بخاطرکمک و حافظت ازکارگران ، محیط زیست و مردم ازآسیب میباشد. روش یک محیط کار ایمن بدون خطرات و تصادفات بااجرای مؤثر سیستم مدیریت سلامت و ایمنی سراسر شرکتhse حاصل میشود. بنابراین آموزش مجدد پرسنل مورد بهترین روشهای بهداشتی و ایمنی جهانی نمیتواند نادیده گرفته شود. فرآیندهای موجود درونhse ازطریق آموزش مجدد افراد درمعرض خطرات آموخته میشود. بعلاوه یک آموزش و مجوزHSE ممکنست حلقه مفقودی بابت یافتن شغل بعدی شما باشد. اصولا صنایع صنعت بابت جلوگیری ازآسیب دیدگی ، بیماری و حتی مرگ داخل محل کار نیازمند آموزشHSE دارند. همچنین ، همه ، صرف نظر از صنعت ، الزاما بدانندکه چگونه از محیط زیست برابرآلودگی و حفظ سلامتی محافظت کنند.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
  Read more
 • مجموعه سایتهای مرتبط ایزو iso , ce

  اینمجموعه برایوبلینکهاست

  Read more
 • مراجع معتبر صادر کننده ایزو ISO

  مراجع معتبر صادر کننده ایزو ISO

  Read more
 • مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه HSE

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامهHSE

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامهHSEابتدا نیازبه شناختHSEدارد،HSE ویاهمانHSE-MS ازانواع گواهینامه مورد نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند بابت هر نیتی دارند بخصوص مناقصات شرکت کنند و چون گواهیHSE ازنوع گواهی عمومی مورد نیاز شرکتها جدااز نوع فعالیتشان هستو کاربرد بیشتری دارند غالبا جهت مناقصات ازطرف کارفرمای مناقصه گزاربه نسبت دیگر گواهی نامه مورد تقاضا قرار میگیرد و مورد نیاز اغلب شرکتهاست ودر اینجا بطور خلاصه بایستی بیان کردکه مراجع و مراکز صدور گواهیHSEکلا، دو گروه و دسته میشوندکه درذیل بیشتربه توضیح و تفصیلشان میپردازیم. مختصر اینکه مراجع صدور ایزو CBنام داردبمعنی موسسه صدور گواهینامه ایزو ، و همینCB هاخودشان زیرنظر یک نهاد و موسسه اختصاراAB مدیریت میشوند و اعتبار میگیرند.

   

   

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه HSE

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه HSE معتبر و قابل استعلام

   

   

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامهHSEبسیارند و درکشور ایران مراجع بسیار داخلی هستند و بهشانIAFCB ویا غیرIAF گفته میشود و درون ایران صادر میشود و توسط موسسات داخلی ایرانی صادر میگردند، میپردازیم. و همانطورکه گفته شد درکل دو گروه میشوندIAF و غیرIAF .

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامهHSEدرایران تنوع بسیار زیادی دارند، و همگی خودشان رادارای اعتبار دانسته و معتبر میدانند و باپس زدن رقبا و گاهی حتی باتخریبشان سعی دارندکه ازرقبایشان پیشی بگیرند، اماکه تمامی مراجع غیرIAF دارای اعتبار یکسانند و تفاوتشان تنهادر نوع برندشان هست و برندسازی و تبلیغاتشان واین اختلافهای نمایشی تنهایک بازی تبلیغاتیست، مراجع ثبت و صدور گواهیHSE درکل درون ایران دو گروه و دسته میشوند، دسته اول مراجعIAF و تنها مرجعIAF ایرانیNACI هست وپس یک دسته مراجعAB تحت نظر مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)فعالیت میکنند و دسته دوم مراجع و برندهای غیرIAF و خصوصی و تعدادشان زیادست، و تحت نظر و اعتبارIAF نیستند. خب شاید حالااین سوال درذهن مخاطب بوجود بیایدکه IAF چیست و توضیح اینکهIAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی هست، انجمنIAFبررویAB هایی نظارت و مدیریتشان میکندکهCB هازیر نظرشان هستند و تحت نظرAB کار میکنند، انجمن IAFدرهر کشور ABهایی راتعیین کردست و درایران ایندست ABمرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACIنام داردکهAB وCBهای زیرمجموعه خودرا نظارت میکند، هر کشور نیز ABهای تعریف شده مختص خودرا دارد بعنوان مثال:DAKKS آلمان ،SAS سوییس،UKAS انگلیس ،ACCREDIA ایتالیا،TORKAK ترکیه و غیره میتوان بامراجعه سایتIAFلیست کشورها و همچنین موسسات اعتباردهیABرا نگاه و بررسی و مشاهده کرد.

   

   

  مراجع صدور HSE

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه HSE ارزان و فوری معتبر و قابل استعلام
   
   
  اخذHSE و مراجع صدورHSE شرکتها رابا سوالات متعددی روبرو میکند. سوالاتی مثل اینکه:
  HSE چیست و گواهی نامهHSE کاربردش چیه؟
  چطور و چگونهHSE بگیرم؟
  شرایط اخذ و دریافت گواهیHSE شرکتها
  میخوام گواهینامهHSE بگیرم، چگونه و ازکجا شروع کنم؟
  گواهینامهHSE رااز طریق کدام مراکز و نهاد و شرکت و مرجع بگیرم؟
  مراجع معتبر صادر کننده گواهیHSE
  مراحل دریافت و گرفتن و اخذHSE
  مراحل و شرایط و مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE
  شرایط دریافت و گرفتن و اخذHSE
  مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE
  شرایط و مراحل اخذ و دریافت و گرفتنHSE
  گواهینامهHSE جهت صنایع مختلف
  گواهیHSE بابت شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی
  گواهی نامهHSE منباب سازمانها و صنایع فعال تجهیزات پزشکی
  HSE شرکتهای پیمانکاری
  HSE شرکتهای تولیدی
  چرا و چگونه گواهیHSE بگیریم؟
  اخذHSE بابت شرکت درون مناقصات
  دریافتHSE منباب صادرات
  اخذ و دریافتHSE بابت تبلیغات و رقابت درون بازارهای جهانی
  HSE ویاHSE اداره کار؟
  و بسیاری پرسشها و ابهامات دیگرکه شرکتها باهاش درگیرند.
  مجموعه کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و مشاورین با تجربه وحرفه ای اماده ارائه مشاوره درباره ایزو،گواهی CE، گواهی HSEوغیره بصورت کاملا رایگان است وبا محوریت اطمینان واعتماد مخاطب اماده همکاری با تمامی شرکت ها ومجموعه وهمچنین مدیران محترم میباشد، همچنین ارائه مدرکهای اموزشی ایزو HSEومدرک اموزش ایمنی وزارت کار توسط این کارگزاری صورت میگیرد.

  Read more
 • مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزوابتدا نیازبه شناخت ایزو دارد، دراینجا بطور خلاصه مراجع صدور گواهی ایزو رامعرفی میکنیم، مراجع صدور ایزو CBنام دارد مخفف کلمات CERTIFICATION BODYبمعنی موسسه صدور گواهینامه ست،CBهاخود زیرنظر موسسه بنام ACCREDITY BODYبمعنی موسسه اعتباردهیست وبطور اختصار ABگفته میشود.

  مراجع صدور گواهی نامه ایزو تعداد بسیار زیادی هستندکه البته درایران توسط موسسات واسطه گواهینامه ایزو بین المللی صادر میکنند، البته ایندست موسسات درایران همگی بدودسته تقسیم میشوند، اول موسسات، تحت نظر و زیرمجموعه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و انرا NACIمینامند، دوم مراجعی خصوصی فعال بطور خصوصی، دراینجابه بررسی ایندومرجع میپردازیم.

   

   

  مراجع صدور ایزو

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

   

   

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزودرایران تنوع بسیار زیادی ازنظر تعداد دارند، همگی انها نیز خودرا معتبر میدانند وسعی دارندتا بتوانند ازرقبای خود پیشی بگیرند، اما حقیقت امراین میباشدکه همگی ازنظر اعتبار دریک سطح هستند واین اختلافهای نمایشی تنهایک بازی تبلیغاتیست، ودرعین گستردگی فقط و فقط دو دسته طبقه بندی دارند، دسته اول مراجع زیرنظر مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)فعالیت میکنند و دسته دوم دسته ای بصورت خصوصی فعالیت میکنند، دسته اول مستقیما زیرنظر IAFهستند. خب شایداین سوال درذهن مخاطب بوجود بیایدکه IAF چیست انجمن بین المللی IAFانجمن اعتباردهندگان بین المللی هست، انجمنIAF ومستقیم بررویAB هاو بطور غیر مستقیم بررویCBهانظارت میکند، انجمن IAFدرهر کشور ABهایی راتعیین کردست و درایران ایندست ABمرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACIنام داردکه برحدودCBهای زیرمجموعه خودنظارت میکند، ازذکر ABهای تعریف شده کشورها چند نمونه میتوانDAKKS موسسه اعتباردهی المان ،SAS موسسه اعتباردهی سوییس،UKAS موسسه اعتباردهی انگلیس ،ACCREDIA  موسسه اعتبار دهی ایتالیا،TORKAKموسسه اعتبار دهی ترکیه وغیره میتوان بامراجعه بسایت مربوطه لیست کشورها واین موسسات اعتباردهی(AB) رامشاهده کرد، یکسریCBهاکه تحت نظراین انجمن فعالیت نمیکنند و میتوان گفت تحت نظر انجمن IAFفعالیت نمیکنند اماباتدوین و اجرای استانداردها و تدابیر همراستا و موازی باانواع استانداردهای انجمن IAFاقدام میکنندبه صدور گواهی ایزو و البته باپروتکل راحتتر، سهولت بیشتر، هزینه بسیار کمتر و زمان کوتاهتری نیزدر مقایسهCBهای زیرنظر وتحت نظارت NACIدرایران هستند اینکار راانجام میدهندکه دربیشتر مواقع حتی مورد استقبال اشخاص یامجموعه هانیز قرار میگیرداما دریافت ایزو ازموسسات خصوصی بیشتربرای شرکتها و یااشخاصی بیشتر مقرون بصرفه و قابل توجیه میباشدکه فعالیت بین المللی نداشته باشند، البته موسسات خصوصی نیزبرای خودیک انجمن ومرجع دارندکه انرا IAFCBمینامند انجمنی خصوصیست و بااهدافی همراستاباIAF فعالیت میکند و قوانین و پروتکلهای انجمن IAFCBبجهت نظارت وبررسیCB خودتا حد زیادی باانجمن IAFهمراستاست وبرای صدور گواهی ایزو قوانین و استانداردهایی یکسان رادنبال میکنند.

   

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزوالبته درصورت داشتن مجوزهای لازمه ومعتبر میتوانندبا نمایندگیهای ABهاوCBهای عضوIAFدرکشورهای مختلف کار کنند، امابایدبه این نکته توجه داشت مراجع صدوری زیر نظر IAFهستند بهیچ عنوان نمیتوانند گواهی IAFCBصادر کننداما موسسات و مراجع فعال خصوصی میتوانند گواهیهای IAFCBراثبت و صادر کنند ودرعین حال میتوانند گواهیIAF رانیز صادر کنند.

   

   

  مراجع معتبر صادر کننده گواهی ایزو در کشور

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ارزان و فوری

   
   
  مراجع صدور استاندارد ایزو چون درایران نمایندگی رسمی ندارند بعلت شرایط کشور ایران فقط میتوان ازطریق موسسات بصورت واسطه منباب اخذ ایزو اقدام کرد، البته موسسات ایزو بایداز مشاورین خوبی بهره مند باشند تا اعتبار خود را نزد متقاضیان بالا ببرندیکی ازکارهای مهم نیز تسلط کامل مشاور برایزوهای پرکاربرد وتقسیم بندی هرایزو برمبنای نوع شرکت وفعالیت شرکت موردنظر است. گواهینامه ISOازسری استانداردهای مورد نیاز جهت محصولات و خدمات وهمچنین صادرات میباشد. گواهی ایزو ازالزامات موردنیاز جهت مناقصات بوده وجهت سازمانها باهر گونه فعالیت کاربردی میباشد. استاندارد ISOنشانه مرغوبیت کالا ومحصولات تولیدی وکیفیت کالا وخدمات ارائه شده میباشد. گواهی نامه ISOدردو نوع تخصصی و عمومی بوده وباتوجه بدینکه شرکت متقاضی درچه زمینه ای فعالیت دارد گواهی نامه ایزو مورد نیازش متغیر بوده وتعیین میگردد. استاندارد ایزو عمومی مورداستفاده تمام سازمانها باهرگونه فعالیتی میباشد. عمومی ترین استاندارد موردنیاز ومورد استفاده تمامی سازمانهاکه الزامات موردنیاز تمامی استانداردها درونش تعریف شده باعنوان سیستم مدیریت کیفیتISO9001میباشد اصلی ترین ومهمترین ایزو میباشد، اختصاری CBثبت وصدور میگرددکه مراجع CBزیرنظر مرجعی باعنوان ABمدیریت میشوند وفعالیت میکنند ودرنهایت بالاترین وراس کارجهت ثبت وصدور گواهینامه ایزو ،

  مجموعه کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و مشاورین با تجربه وحرفه ای اماده ارائه مشاوره درباره ایزو،گواهی CE، گواهی HSEوغیره بصورت کاملا رایگان است وبا محوریت اطمینان واعتماد مخاطب اماده همکاری با تمامی شرکت ها ومجموعه وهمچنین مدیران محترم میباشد، همچنین ارائه مدرکهای اموزشی ایزو HSEومدرک اموزش ایمنی وزارت کار توسط این کارگزاری صورت میگیرد.

  Read more
 • مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  Read more
 • مراحل اخذ HSE

  مراحل اخذHSE

  مراحل اخذHSE و گواهیHSE و چگونگی دریافت گواهیHSE مبحث و سوالی میباشدکه شرکتهای متقاضی باهاش درگیر هستند و بابت مناقصه و صادرات و تبلیغات و رقابت توی بازار جهانی باآن درگیرند و فارغ ازنوع فعالیت و فرآیند و محصولاتشان نیازمند اخذ و دریافت گواهیHSE هستند و ممکنست ازشان درخواست گواهیHSE بشود بخصوص شرکتهای پیمانکاری و بهمین جهت چنانچه بخواهند پیاده سازی نیزبکنند نیازبه کارشناسHSE پیدا میکنند و بهمین جهت شرکتهای متقاضی اخذHSE ازطریق مراجع داخلی اقدام میکنندبه اخذHSE یعنی مراجع غیرIAF زیراکه نیازبه پیاده سازی ندارند و البته پیاده سازیHSE بسیار مهم و حائز اهمیت هست.

  گواهینامهHSE و اخذ و دریافت گواهیHSE و مراحل گرفتن مدلHSE ممکنه شرکتها رابا مراجع و مراکز مختلفی روبرو کندکه بادادن و ارائه گواهی هابا ظواهری مثل اینکه لیبل و برچسب و مهر برجسته و لوگو و غیره آنهارا موجه نشان میدهند و درصورتیکه درواقعیت امر دارای اعتبار نیست و معتبر نمیباشد و فقط ظاهری موجه و موقر دارد و درحقیقت امر هیچ اعتباری ندارد و تقلبی هست و متاسفانه تعدادشان کم نیست و چون مرکز دولتی و نهاد خاصی برآنها وبر مراکز صدور نظارت نمیکند تعدادشان درحال افزایش هست و بسیار راحت بکارشان ادامه میدهند بهمین جهت نحوه رجیستری و استعلام گواهیHSE مرجع مورد نظر بسیار مهم هست.

   

   

  HSE

  مراحل اخذ HSE و دریافت و گرفتن HSE توسط مراجع معتبر

   

   

  مراحل اخذ استانداردHSE اخذ گواهیHSE اخذ گواهینامهHSE اخذ گواهی نامهHSE اخذ کواهیHSE اخذ مدرکHSE اخذ استانداردHSE اقدام کنند. بابت اخذHSE باسوالات متعددی رودررو میشوند. سوالاتی مثل اینکه:

  HSE چیست و گواهی نامهHSE کاربردش چیه؟
  چطور و چگونهHSE بگیرم؟
  شرایط اخذ و دریافت گواهیHSE شرکتها
  میخوام گواهینامهHSE بگیرم، چگونه و ازکجا شروع کنم؟
  گواهینامهHSE رااز طریق کدام مراکز و نهاد و شرکت و مرجع بگیرم؟
  مراجع معتبر صادر کننده گواهیHSE
  مراحل دریافت و گرفتن و اخذHSE
  مراحل و شرایط و مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE
  شرایط دریافت و گرفتن و اخذHSE
  مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE
  شرایط و مراحل اخذ و دریافت و گرفتنHSE
  گواهینامهHSE جهت صنایع مختلف
  گواهیHSE بابت شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی
  گواهی نامهHSE منباب سازمانها و صنایع فعال تجهیزات پزشکی
  HSE شرکتهای پیمانکاری
  HSE شرکتهای تولیدی
  چرا و چگونه گواهیHSE بگیریم؟
  اخذHSE بابت شرکت درون مناقصات
  دریافتHSE منباب صادرات
  اخذ و دریافتHSE بابت تبلیغات و رقابت درون بازارهای جهانی
  HSE ویاHSE اداره کار؟
  و بسیاری پرسشها و ابهامات دیگرکه شرکتها باهاش درگیرند.

   

   

  مراحل دریافت گواهی نامه HSE

  مراحل اخذ و دریافت گواهینامه HSE فوری و ارزان معتبر و قابل استعلام

   
   
  مراحل اخذHSE همانطورکه گفته شد مبحثی مهم درشرکتها و کارخانجاتست، امااز تمام مباحث مرتبط بااخذ گواهیHSE مشکلترین بخش پیاده سازی استانداردهای مربوطهHSE-MS هست و کاملا همراستا وهمجهت پیاده سازیHSEایزو 45001 و ایزو 14001 گواهیHSE هست، بهمین دلیل توصیه میشود قبل اقدام جهت دریافتHSE و پیاده سازی استانداردHSE ابتدا ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رادریافت و پیاده سازی شود و سپس اقدام شودبه اخذ HSEویا بطور همزمان هرسه استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 وHSE راانجام داد، دربسیاری موارداین اشتباه بوجود میایداین گواهی ترکیبی ازدو استانداردHSE ذکرشدست اما گواهی و مدل HSEو استانداردISO 45001 و ISO 14001 دو گواهی کاملا مجزا هستند، بطور خلاصه میتوان گفت گواهی HSEهمراستای ترکیب ایزو 45001 و ایزو 14001 هست باکمی تغییر، عامیانه ترین توضیح بابت تفاوت ایندوگواهیست.
  مراحل اخذHSE مورد سوال شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامهHSE میباشدکه باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامهHSEشرایط اخذHSE مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورندکه یکی ازاین مراکز مشاوره معتبرو باتجربهکارگزاری ثبت و صدور امکان ثبتمیباشدکه باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهد.
  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family