ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اخذ HSE فوری

اخذ HSE فوری زمانی معنا پیدا میکندکه اغلب پیمانکاران بابت ماندن درکورس رقابت وبرای اعنبار دهی کسب و کار خودسراغ گواهی HSE میروند. دربعضی مواردهم پیش میآیدبرای شرکت مناقصه پیش رو ازآنجائی طرف قرار دادشان، دارا بودن مدرک HSE راشرط واگذاری مناقصه میداند و زمان زیادی رادر اختیار ندارندتابه اخذ گواهی HSEبپردازندبه دریافت HSE فوری روی میآورندبه.HSE درمعنی استانداردهای ایمنی و بهداشت و محیط زیست میباشد. بموجب گواهی HSE محیط کار بایدمطابق استانداردهایی باشدکه بجهت حفاظت ازافراد درمقابل خطرات احتمالی تعیین شدست. اجرای همین مفاد نتنها محلی ایمن و بهداشنی رابرای کارکنان فراهم میاورد، بلکه باعث شده تابهره وری مجموعه نیزبالا برود. 

 

 

اخذ HSE فوری

گواهینامه HSE فوری و ارزان ازطریق مراجع و مراکز معتبر

 

 

دریافت و اخذ HSE فوری ازدیگر فواید پیاده سازیHSE پیشرفت درزمینه سلامت محیط زیست میباشد.بدنبالش حفاظت ازمنابع طبیعی بابت نسلهای آینده نیزاز فرایندهای برقراری گواهی HSE میباشد. ایمن سازی محل کار میتواند باعث افزایش کارایی و انگیزه افراد شده و درپی آن کیفیت تولید و خدمات بسطح بالایی ارتقاء پیدا خواهد کرد. درحقیقت HSE علم و هنریست بامحدود کردن ریسکها و خطرات، گامی بلندبرای حفاظت ازانسانها و تجهیزات و منابع مالی برمیدارد. تمامی مشاغل تاحدودی دارای عوامل خطرناک و زیان آورند.کار HSEشناسایی و کنترل اینعوامل میباشد. درادامه چند نمونه ازتغییرات و اجرائیات HSE رامعرفی میکنیم. براساس استاندارد HSE هیچ ماده اضافی و خطرناکی نبایدپیرامون محیط کار دیده شود یااگر هست بایدحذف شود.دربرخی موارد حذف خطر ممکن نیست پس بایدبا روش دیگری جایگزین شود ویا حتی المقدور خطرات محدود شوند. بررسی موضوعاتیکه برسلامت روانی افراد تاثیر گزارند نیزجزء فرایندهای استاندارد HSE هست و باعث شده تاکارکنان خلاقانه ترعمل کنند.

اخذ گواهی HSE درحالت عادی بسیار زمانبرست. البته تاییدیه انجمن IAF رانیز داراست. آیامیدانید IAF چیست؟ انجمن IAF عضو سازمان جهانی ایزو میباشدکه وظیفه تایین ABهای موجود درهر کشور رابرعهده دارد. AB هاکارشان اعتبار دهی CB هاست. وقتی یک سازمان بخواهد گواهی HSE خودرا ازاین CB هادریافت کند میبایست طبق قوانین همه استانداردهای تدوین شده رابطور کامل درمجموعه خودراه اندازی کند. همچنین آموزشهایی رادر خصوص ایمنی و سلامت شغلی و محیط زیست بکارکنان خودبدهد و بعداز بررسیهای مکرر منتظر ممیزی توسط مرکز صادر کننده گواهی باشد.بعداز انجام ممیزی، و درصورت انطباق پیاده سازی باقوانین معین شده، مرکز HSE راصادر خواهد کردهمه اینها درکنار هم هزینه و زمان زیادی میبرند.

 

 

 

گواهینامه HSE فوری

HSE فوری و ارزان جهت شرکت در مناقصات

 
 
HSE فوری اینگونه نیست و بسیار آسان میباشد و هزینه پایین و صرف زمان اندکی میتوان آنرا دریافت کردولی مراجع IAF اینمدل گواهی هارا تایید نمیکنند. ازاین روبرای اینکه بتوانید HSE فوری بگیرید میبایست مراجع خصوصی مراجعه کرد وبه آسانی و درسریعترین زمان گواهی رادریافت کرداین مراجع باآنکه اعتبار جهت صادرات غالبا ندارند و گواهی آنان رادر بعضی موارد مانند صادرات نمیتوان استفاده کرداما کاملا بصورت قانونی فعالیت کرده و حتی میتوانند یک روزه اقدام بجهت صدور گواهی نمایند. درنتیجه بابت پیمانکاران درشرف مناقصه وقتی بشدت ازنظر زمانی درمضیقه میباشند، دریافت HSE فوری ازاین مراکز میتواند راه حل مشکل باشد.بهر جهت درصورتیکه مشکل زمانی درمیان نباشد و باکمبود بودجه مواجه نباشید راه اصولیتر اینست مراجعه مراجع تحت اعتبار انجمن IAF و ازطریقشان نسبت به صدور HSE اقدام کنندالبته بایدبدانید نمیتوان درزمان کمی بدین امر نائل شوید. همچنین هزینه ش بسیار متفاوتست.هزینه های مشاوره، هزینه طراحی سیستم مدیریت و هزینه پیاده سازی استاندارد هادر کنارهم مبلغ بالایی رارقم خواهد زد. ازاینرو اکثر پیمانکاران HSE فوری تمایل نشان داده و درصدد گرفتنش برمیآیند.حالابرای آنکه هرچه سریعتر گواهی رادریافت کنید میتوانید بامراکز مشاوره ارتباط برقرار کرده و بعداز مشاوره رایگان و انتخاب نوع گواهی درخواستی خود، فرم درخواست راتکمیل کرده وبه مراکز مشاوره تحویل دهید تادر اسرع وقت HSE فوری شما صادر شده وبه دست شما برسد. نکته آخر اینکه درانتخاب خودمیبایست دقت فراوانی داشته باشید. زیرادراین بین شرکتهای تقلبی بسیاری هستندکه درقبال دریافت مبلغ ناچیزی اقدام صدور گواهیهای فوری میکنند. امااگر گواهی های صادره رابا دقت بررسی کنید متوجه خواهید شدکه آنها کاملا جعلی بوده و هیچ گونه ارزشی بابت اجرای مناقصات ندارند. 

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family