ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سازمان CE

سازمان CE

سازمان CE یک راهنمای مناسب تمام درخواست کنندگان نشان سی ایی میباشد. مشتریان میخواهند نشان ce دریافت کنند نمی دانند کجا مراجعه کنند. سازمان ce میتواند بسیار کمک موثری بجهت دریافت سی ایی باشد. نشان سی ایی برروی بسیاری ازمحصولات بازار منطقه اقتصادی اروپا، ترکیه عرضه میشود وجود دارد. نشان ce روی محصولات بیان کننده این میباشد تولید محصول مورد نظر بازار منطقه اقتصادی اروپا، ترکیه بفروش میرسد. بمنظور برآورده نمودن نیازمندیهای حفاظتی بالای ایمنی، بهداشت،سلامت زیست محیطی اتحادیه اروپا بااین نیازمندیها انطباق دارد. دریافت گواهی سی ایی اروپا رقابت منصفانه بوسیله پاسخگو نگهداشتن تمام شرکتها برقوانین یکسان پشتیبانی میکند.

سازمان CE ازآنجا اهمیت داردکه باتوجه افزایش روز افزون مراکز نامعتبر ارائه دهنده جعلی گواهینامه ce متاسفانه حضور قوی این مراکز تبلیغات فضای مجازی بسیاری موارد تخلفات فضای بازار آشفته صدور گواهینامه ce درایران دیده میشود. صدور گواهی سی ایی نامعتبر جهت محصولی یست قرار دادن نشان سی ایی روی آن غیر قانونی بوده طبق قوانین اروپا تاییدیه دیگری باید صادر شود یاصدور گواهینامه نامعتبر ce بوسیله مرکزیست ارگان مطلع اروپایی همچنین نهاد صدور گواهینامه ce  ، nb نیست. واژه سی ایی بمفوم تطابق اروپایی بوده بعبارتی دیگر مفهوم اروپای متحد میباشد. علامت ce انطباق محصول، قوانین مشخصات تعریف شده اروپای متحد رانشان میدهد.

 

CE مختص محصولاتیست و محصولی موفق گرفتن آرم سی ای میشود میتواند تمامی کشورهای متحد واتحادیه تجارت آزاد اروپا بجز کشور سوئیس بدون محدودیت بابت فروش بازار عرضه شود. داشتن نشان ce مجوز ورود بازار اروپایی پیدا میکند. علامت سی ایی تطابق محصول الگوها دستورالعملهای تعریف شده این اتحادیه نشان میدهد. بعبارت دیگر داشتن علامت ce بیانگر رعایت حداقل الزامات اساسی تعریف شده زمینه تولید محصولات جهت حفاظت سلامتی ایمنی مصرف کننده حفاظت محیط زیست میباشد. بعد جنگ جهانی دوم اتفاقات پیش آمده جنگ همچنین تجارتی درآن زمان توسط کشورهای اروپایی کسب شد چندین کشور اروپایی تمایل زیادی داشتند باهم همکاری کنند تاجلوی بروز جنگ جدیدی پیشگیری شود. شش کشور سال ۱۹۵۲ بازار مشترک اروپایی زغال سنگ، فولاد تاسیس کردند. مواد خام مهمی برای صنایع نظامی بود مقرر شد همکاری داشته باشنداین کشورها معتقد بودند این راه مانع شود یک کشور تنهایی نمیتواند کاری پیش ببرد نخستین گام اتحادیه اروپا بود. پیام گسترده تر شد کالاهای دیگر خدمات سرمایه دربرگرفت. همکاری بازار مشترک گذشت زمان جمله محیط زیست، کشاورزی، ترابری دربرگرفت. مراحل قرار گرفتن نشان سی ایی روی صادرات بیان کننده روش شناسایی دسترسی دیدنیهای بیان شده میباشد. دایرکتیوهای اروپایی مربوط صدور گواهینامه ce قوانین فرآیند کلی جهت صدور گواهینامه هرگروه محصولات. استاندارد هماهنگ شده اروپایی مشخصه ها، شرایط فنی مربوط طراحی، تولید هرمحصول بطور جداگانه. شرایط براساس الزامات دایرکتیوها مقررات اروپایی مربوط محصول ضروری بعلاوه تولید کننده محصول حتما یک نهاد صدور گواهینامه ce مجار یک نهاد صدورگواهینامه مجاز نیز ارزیابی انطباق نقش داشته باشد.

درج نشان سی ایی برروی محصول، نتیجه مثبت ارزیابی آن نهاد باتوجه صدور گواهینامه ارگان مطلع یاnb اروپایی ضروری میباشد. ارائه گواهینامه نامعتبر ce بگمرک کشورهای خارجی بخصوص گمرک کشورهای اروپایی وترکیه بجز توقیف محموله صادراتی ترخیص نشدن آن باعث تحمیل جریمه های سنگین برای شرکت صادر کننده کالا خواهد شد. برای اخذ مجوز ce اجازه استفاده الگوی سی ایی روی تولیدات مورد نظر ابتدا باید خودش انطباق محصول فرآیند تولید بانیازمندیهای دایرکتیو، مقررات اروپایی همچنین استاندارد هماهنگ شده اروپائی مربوط بمحصول اطمینان پیدا کند. بنابراین قبل اقدام جستجوی مرکز صدور مجوز ce جهت محصول تولیدی خود حتما موارد بیان شده مشاهده کند، گواهینامه همراه مجوز سی ایی بجهت کدام محصول کاربرد دارد، نشان ce برروی کدام محصول قابل درج میباشد. چگونه دسترسی اعتبار مرکزی خود ارائه دهنده گواهی ce اروپا معرفی میکند همچنین نهاد صدور گواهینامه سی ایی اروپایی مطمئن شویم، گواهینامه یامجوز ce جهت کدام محصول کاربرد ندارد، نشان سی ایی روی کدام محصول قابل درج نیست قوانین تخلف قوانین اروپاست. درصورت صادرات محصول سایر کشورهای دارای قوانین داخلی برای تایید همچنین اجازه صادرات کالا کشورها کشورشان هستند مانند روسیه، کالاهای دارنده نشان ce زمان حجم بسیار کمتری از مدارک فنی برای انجام ارزیابی محصول مورد نیاز میباشد. اطمینان انطباق محصول نیازمندیهای بهداشتی، ایمنی زیست محیطی اروپا، پرسشها، ابهامات اطلاعات فنی مورد نیاز خود درباره پیدا کردن رفرنس اروپایی مربوط تاییدیه سی ایی محصول مورد نظرتان روش اخذ مجوز ce طریق سامانه دانش فنی سرتیفیکیشن مطرح نمایند. بیشتر محصولات نشان سی ایی اخذ میکنند، میتوانند تولید خود وارد بازار اروپا کنند. مشروط باینکه خود خود شرکت بصورت خودمختار داخلی کنترلهای لازم خوداظهاری مشهود میباشد برمحصولات خود داشته باشد، نیازی جهت بررسی همچنین تایید صلاحیت توسط نهادهای اروپایی نیست. همین دلیل سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان اروپا قویا هشدار میدهد این نشان بعنوان ایمنی مصرف کننده نمیتواند شناخته شود‌. نتیجه نشان سی ایی یک نشان استاندارد خوداظهاری میباشد اینکه برخی محصولات خودرا مورد تایید استاندارد ce میدانند، خلاف گویی میکنند زیرا این نشان موضوع تاییدیه دلالت ندارد.

 

نشان CE منباب اینکه بتواند چیزی تایید نمایدباید آزمایشهای مختلفی انجام شود، معیارهای زیادی مدنظر قرار گرفته شود. وقتی ازنشان سی ایی بعنوان خوداظهاری نام برده میشود نمیتواند خود معیارهایی جهت تایید صلاحیت دیگران داشته باشد. شرکتهاباید نشان ce داشته باشندشرکتهایی هستند داخل اتحادیه اروپا تولید میکنند، بداخل اتحادیه اروپا واردات دارنده یامحصولی توزیع میکنند، تولید کننده ایی هستند. هرچند خارج اتحادیه اروپا تولید میکنند، ولی دفترآنها دراین اتحادیه میباشد. تمامی تولیدکنندگان، وارد کنندگان، محصولاتی، واجد شرایط جهت دریافت نشان سی ایی هستند باید یک ارزیابی انطباق انجام دهند، سپس پرونده الکترونیکی تهیه اظهارنامه آماده ارائه نماید. برای این منظور مستندات تهیه آماده شود. شرکتهای وارد کننده محصول ، شرکتهای خارج ثبات اروپا باید اثبات کند، سازمان مربوطه مراحل خاصی گذرانده تعهدات معاهدات مربوطه ورود محصول به اتحادیه اروپا عمل نموده دراصل میتوان اینگونه گفت مسئول قانونی واردات محصول شرکتهای مختلف وارد کننده میباشند. بهمین دلیل جوابگوی عدم تعهدات شرکتها درصورت نداشتن استانداردهای لازم خواهد بود.مراحل دریافت سی ایی اروپا، تهیه گزارش بعنوان گزارش شناخت محصول، مشخصات فنی، ویژگیهای تولید ارائه میکند. تهیه راهنمایی جهت کاربرد محصول نکاتی بعنوان ایمنی رعایت شده باشد. تطابق همسان سازی محصول بااستانداردهای اروپایی، شناسایی، یکسان سازی دستورالعملها، راهنمایهای مورد کاربرد. بحث سی ایی بسیار حائز اهمیت بوده تمام مشاغل تولید کننده باید امر استاندارد ce مد نظر بگیرند.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family