ایزو چیست؟

مراخل اخذ - امکان ثبت | 44858017 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو منباب شرکت و داشتن گواهی نامه ایزو نقش بسزایی دربرند کردن نام شرکت و شرکت درون مناقصات دارد بهمین جهت متقاضیان بابت حضوردر مناقصات مستلزم دریافت ایزو هستند بهمین روال شرکتها ویا موسسات میتوانند بطریقی مراجع مختلفی مدرکایزو دریافت کنند. اخذ ودریافتگواهینامه ایزو میتواند تحت نظر نهاد بینالمللیبنامInternational Accreditation ForumIAF بمعنای انجمن اعتبار دهندگان بین المللی میباشد دریافت ویامیتوانند گواهی ایزو مراجع غیرIAF ایزو اخذ نمایند ضمنا گواهینامه ایزو مراجعIAF صادرمیکند مستلزم زمان و هزینهبالایی بابت شرکت ویا موسسه میشود متقاضیان لزوما بدانند کارفرمای مناقصه گذار گواهی نامه ایزو مراجعIAF قبول میکند ویا غیرIAF سپس اگر مدرک ایزو مرجع غیرIAF رامیپذیرند دیگر نیازبه پرداخت هزینه سنگین اخذ ایزو مراجعIAF نیست اماچنانچه مدرک ایزو مرجعIAF رادرخواست کردو مدرک عضوIAF بابت کارفرما مورد تاییدست اشخاص حقیقی ویا حقوقی متحمل هزینه بالا و صرف زمان طولانی میشوند امابغیر اینصورت متقاضیان میتوانندبا مراجعه بمرکز و موسسات مشاوره ایزو و گرفتن مشاوره اخذ استاندارد ایزو باتوجه بشرایط متقاضی اخذ استاندارد ایزو ازیک مرجع غیرIAF گواهینامه ایزو دریافت کنند و هزینه کمتر و حداقل زمان رااز مجموعه و مدیریت بگیرد ضمنا دریافت گواهینامه ایزو مرجعIAF علاوه بربرند کردن اسم شرکت منباب حضوردر مناقصات و بابت صادرات کالا و روابط برون مرزی میکند.

   

   

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو جهت شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو

   

   

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت میتواند ازچند جهت بنفع شرکت باشد و گواهینامه ایزو بخصوص ایزو مرتبط باسیستم، صدور گواهینامه ایزو سندیست درجهت جذب اعتبار مشتریان مجموعه و آگاهی مشتریان مجموعه و میگویند شما یک سیستم مدیریتی عالی دارید وبا مجموعه شناخته شده توسط نهادهای بین المللی ویا سازمان ایزو مطابقت دارد. چگونگی دریافت گواهینامه ایزو جهت حضوردر مناقصات امروزه تهیه و تکمیل اسناد مناقصه بعنوان یکی ازاصلیترین اصول مجموعه جهت شرکت درتمامی مناقصات میباشد. چگونگی دریافت گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات، به نوع گواهی نامه ایزو و مرجع صادر کننده نیز بستگی دارد، ابتدا پرکاربردترین ایزو کاربردی درمناقصات رامعرفی میکنیم، بیشترین و پرکاربردترین ایزوی دریافت شده منباب مناقصه، ایزو 9001 و گواهینامهHSE میباشدکه بستگی بشرکت ویا کارفرمای بزرگزار کننده ایزو داردکه چه گواهینامه رادرخواست کند، البته دربیشتر موارد درایران گواهینامه درخواستی منباب شرکت درمناقصه گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران است و دراغلب موارد باگواهیHSE اشتباه گرفته میشود، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط اداره کار صادر میگردد ولی گواهی ایزو و گواهیHSE اینکه ازچه مرجعی و صادر شودIAF و غیرIAF بستگی به کارفرما دارد، چون مجموعه تنهابا داشتن اسناد مناقصه کامل و بدون عیب و نواقص میتواند امتیاز بیشتری بین رقبای خود بابت یک مناقصه داشته باشد. بهمین علت تنها مجموعه هایی موفق بگرفتن پروژه مناقصات میشوندکه دارای تیم قوی امور مناقصات و یاامور قراردادها باشند.کار اصلی تیم تهیه و تکمیل اسناد مناقصات میباشد. پرونده اسناد مناقصات آنقدر مهم و قابل قبول باشدکه ارزش ارائه جهت مناقصه و متنایب باارزشها و جایگا شرکت باشد بطور کلی روی مناقصه هاتمرکزکردن بدین معناست اطمینان حاصل شود مشتری توانایی پیگیری مناقصاتی دارد و بیشترین و باارزش ترین تأثیر بابت تجارت خود بگذارد. غالباً شامل بهبود پایه های اسناد مشتری میشود. اجرای یک برنامه بهبود مدیریت منباب برآورده کردن الزامات قانونی.بطور کلی روی مناقصه هاتمرکز میکنیم. بدان معناست اطمینان حاصل شود مشتری توانایی پیگیری مناقصاتی دارد و بیشترین و باارزش ترین تأثیر بابت تجارت خود بگذارد. غالباً شامل بهبود پایه اسناد مشتری میشود. اجرای یک برنامه بهبود مدیریت بابت برآورده کردن الزامات قانونی.

   

   

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  دریافت گواهینامه ایزو فوری و ارزان معتبر و قابل استعلام

   

   

  آگاهی ازمسائل زیست محیطی درسازمان خودرا افزایش دهید. بهمین دلیل، مشاوران برایشان اثبات شده قادربه ایجاد سیستم هاهستند مطابق بااستاندارد ایزو هاانتخاب شده هستند. ایزو استاندارد یست بابت برتری کیفیت ، محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی تعیین میکند. دستیابی استاندارد ایزو کیفیت شناخته شده ، معیاری فراهم میکند وبااستفاده بدان میتوان یک شرکت توسط مشتریان و صنعت خود سنجید و درون مناقصات استفاده نمود. بااین وجود تعداد زیادی استاندارد دسترس سازمان قرار دارد و بخواهد بهبود یابد و تصمیم گیری درمورد مناسب ترین استاندارد دشوار میباشد

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
  Read more
 • آموزش گرفتن ایزو برای شرکت

  آموزش گرفتن ایزو برای شرکت

  آموزش گرفتن ایزو برای شرکت بحدی امروزه مبحث مهمیست، اگربه سایتهای مختلف سری بزنید یابسته بندی محصولات رانگاه کنید قطعا نشانه گوناگون گواهینامه ایزو راخواهید دید و شرکتهای مختلفی گواهینامه ایزو رابعنوان نشان افتخار شرکت خودشان معرفی میکنند و بطور کلی استاندارد ایزو درجامعه امروز بحثی رقابتی هست و هرشرکت و مجموعه میخواهند درعرصه استاندارد ایزو و جلب اعتماد و اعتبار درمیان افراد جامعه و متقاضیان برنده چنین عرصه مهمی باشداما چیزیکه گواهینامه ایزو رامتمایز میکند اعتبار گواهینامه ایزو میباشد و آموزش استاندارد ایزو درمجموعه و سازمان و آشنایی افراد مهم و تاثیرگذار مجموعه باانواع استاندارد ایزو و تشخیص اعتبار ایزو میتواندبه پیشرفت مجموعه کمکی فراوان کند.

   

   

  آموزش گرفتن ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ازطریق مراجع معتبر

   

   

  آموزش گرفتن ایزو برای شرکت ابتدا بحث شناخت استاندارد ایزو رامطرح میکند مادراین مقاله سعی کرده ایم تاحدودی استاندارد ایزو و انواع ایزو رامعرفی کنیم تاشناختی هرچند سطحی ازوظایف و اعتبارسنجی گواهینامه ایزو خواننده پیدا کرده باشد،سازمان بین المللی ایزو هم اکنون۱۴۷ عضو فعال داردکه کشورمان ایران نیزیکی ازاعضای اصلی سازمان ایزو محسوب میشود. هدف اصلی سازمان بین المللی استاندارد جهانی ایزو ، ارتباط آسان بین مردم و کسب و کار هاو حمایت ازحقوق تولیدکننده و مصرف کننده میباشد.امروزه رعایت استاندارد ایزو درتولید و عرضه محصولات و خدمات ازچنان اهمیتی برخوردار میباشدکه درعرصه تجارت جهانی، داشتن استاندارد‌ ایزو ویاهمان گواهینامه ایزو شرط اولیه و اصلی بسیار مهم درتجارت و داد و ستدهای بین‌المللی محسوب می شود.ازاینرو هرشرکت و سازمانی جهت پیشرفت و برند شدن ملزم و مجبوربه دریافت گواهی گواهی ایزو و اموزش استاندارد ایزو درمجموعه خود میباشد والبته اخذ و پیاده سازی ایزو شاید هزینه زیادی نیزبهمراه داشته باشد، امادراین رابطه نمیتوان هزینه دریافت ایزو رابصورت دقیق و نرخ ثابت همیشگی اعلام نمود و اخذ گواهینامه ایزو درایران بعوامل دیگری بستگی دارد.

  اموزش گرفتن ایزو برای شرکت عوامل متفاوتی داردکه اولین و مهمترین آیتم درهزینه گرفتن ایزو درراستای اخذ گواهینامه ISO، انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزوCB هامی‌باشند، سپس مرجع اعتبار دهنده صدور گواهینامه ایزوAB  هاست. اگرشمااز مراجع معتبر صدور گواهی ISO،بخواهید گواهینامه ایزو دریافت کنید مسلماً هزینه دریافتش خیلی بالا میرود و اگر بخواهیم مراجع معتبر گواهی دهنده ایزو درایران، ویا مراجع معتبر صدور گواهی نامه ایزو را بشناسیم بایدسری به انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAFبزنیم. مراجع معرفی شده انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAFهابصورت مراجع اصلی درکشورها فعالیت میکنند و خودشان تشکیل ازچندین CB ، درهرکشوری هستند و در هرکشوری نمایندگی صدور گواهی ایزو دارند.CB هایاهمان CERTIFY BODY، مراجع معتبر ارائه دهنده ایزو هستند، و اگربخواهیم مراجع موردتایید IAF، اخذ گواهی ایزو داشته باشیم، هزینه گرفتن ایزو متغیر می شود و بالا میرود، اما بازهم هزینه گرفتن ایزو ،فقط بستگی به CBصدور گواهی ایزو یا ABمراجع اعتبار دهنده ایزو ندارد، بلکه به تعداد نفرات شاغل درسازمان متقاضی فرآیندهای درحال اجرا، زمینه فعالیت مجموعه، نوع استاندارد و گواهی ایزو، درخواستی متقاضی و فاکتورهای دیگری دارد. بنابراین جهت اطلاع کامل ازهزینه‌ها بصورت دقیق و تفکیک شده بر اساس CBهامورد تایید ABانجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF معرفی و تایید شده اند، با کارشناسان فنی و مشاوران موسسه حقوقی مشهور تماس بگیرید تا اطلاعات مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار دهند و ازهمین طریق بتوانید باکمترین هزینه و بالاترین سرعت و مهمترین فاکتور یعنی بالاترین اعتبار و بالاترین کیفیت، گواهینامه معتبر منباب شرکت خود دریافت نمایید. بسیاری ازمتقاضیان زمانی تصمیم دارند درشرکت خود گواهینامه ایزو دریافت نمایند و یا ایزو را پیاده سازی نمایند، در اینترنت و گوگل به جستجو می پردازند تا مراجع معتبر ارائه دهنده این گواهینامه ها را شناسایی نمایند و از صحت و اعتبار گواهی نامه ایزو دریافتی خود مطمئن شوند و ممکنست باموسسات مشاوره ایزو فراوانی برخورد کنندکه تشخیص اعتبار چنین موسساتی دشوارست.

   

   

  آموزش گرفتن ایزو برای شرکت

  اخذ گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام جهت شرکت در مناقصات

   
   
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باکارشناسانی باتجربه متناسب با نیاز واقعی متقاضیان کلیه مراجع صادرکنندهISO ایزو رادرایران دراختیار عموم قرار داده درسایت خود و. دراین لیست شرکتهایCB درایران تمامی مراجع وCB های فعال درکشور معرفی شده ومتقاضیان اخذ استاندارد ایزو میتوانند باشناخت کامل شرکتهایCB صادرکننده گواهینامه ایزو درایران وحتی خاورمیانه وکشورهای همسایه یکCB رابا شرایط خود و مجموعه وهزینه تعریف شده وهمچنین زمان ومحدودیتهای زمانی جهت رسیدن ویا گرفتن گواهینامهISO ، گواهینامهHSE گواهیIMS و غیره تصمیم گیری کنند. طبعا هزینه وزمان مهمترین عامل درتصمیم گیری متقاضیان واقعی گواهیISO ویاHSE-MS بوده واهداف واقعی وخواستهای واقعی استانداردهای ایزو ویاHSE دردرجه دوم میباشد ومتقاضیان مدرکISO ویامدرکHSE متاسفانه جهت دریافت گواهینامه ایزو به نوع برتر ویا نام مرکز صادرکننده اصلا توجهی نمیکنندکه همین امرپای افراد سودجو و کلاهبردار رانیزبه بحث صدور ایزو بازکرده است و گواهینامه ایزو نامعتبر و غیرقابل رجیستر نیززیاد شده درسطح کشور، مهمترین عامل تصمیم افرادی که کورکورانه بدون استعلام گواهینامه ایزو دریافت میکنند اینست که فقط تنها هدف چنین افرادی اخذ گواهینامه ایزو ارزان هست. بهتراست قبل ازهر اقدامی منبب اخذ استاندارد ایزو بامشاوران و کارشناسان مرکز امکان ثبت تماس گرفته و ازمشاوره رایگان مرکز امکان ثبت استفاده کنید.
  Read more
 • اخذ ایزو

   

  اخذ ایزو

  ایزو یک سازمان جهانیست و بصورت بین المللی سالهای زیادیست فعالیت میکنند و توانسته اند مدلهای مختلف ایزو بوجود آورند و هرکدام ازاین ایزو هاخصوصیات و ویژگیهای مخصوصی دارندکه موجب متمایز بودن ایزو هاشدست. ایزو دارای استانداردیست موجب پیوند و همبستگی بین سازمانهای دارای مدرک ایزو هستند شدست ودر راستای اهداف ایزو پیش میروند. ایزو درسطح بین المللی وهم درداخل کشور فعالیت میکنند. ایزو بخاطر کیفیت و امتیاز خوبیکه نسبت بقیه دارند موجب جذب مشتریان درسراسر جهان، ارتباط شغلی بامدیران سایر شرکتها، سازمانهای موجود سرتاسر جهان، تولید انبوه محصولات و کالاها و....میشود. شرکتها، سازمانهای متقاضی دریافت مدرک ایزو بابت بدست آوردن مدرک ایزو بایستی ابتدا مراجع صادرکننده معتبر پیدا کنند چونکه برخی سازمانها، مراجع گرفتن پولهای کلان ازشرکتها، سازمانهای متقاضی دریافت مدرک ایزو ساختمانی تاسیس میکنند وبرای دست یافتن بهدف خودتبلیغاتی انجام میدهند و بعداز جمع آوری پول ها فرار میکنند و تنها صاحبان شرکت هاست متضرر میشوند. بنابراین مدیران شرکتها، سازمانها میبایست اطلاعات دقیقتری نسبت مراجع پیدا کنند و بعد مراجعه کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو بعداز دادن فرمهایی منباب شرکتهای متقاضی و پر کردن فرم ها و تحویل دادن فرمهابه مراجع صادرکننده گواهی ایزو ، شرایطی راباید انجام دهندکه اینشرایط بابت ایزو بین المللی و ایزو سطح داخلی کشور متفاوتست و بایستی مطابق شرایط عمل کنند.

   

  ISO سطح بین المللی و شرکتها، سازمانهای متقاضی مدرکISO میبایست شرایط و روشهایی انجام دهندتا بعداز انجام شرایط و ضوابط، مراجع صادرکننده گواهیISO برایشان مدرکISO صادر کنند. شرایط و ضوابط عبارت است: شرکتها، سازمانهای متقاضی دریافت مدرکISO میبایست طبق زمان مشخص شده توسط مراجع صادرکننده گواهیISO، زمانی سپری کنندولی زمان مشخص شده بابت بیشتر شرکت هازیادست و توان گذراندن زمان خواسته شده راندارند و ازادامه کار منصرف میشوند و بدنبال ایزو دیگری میروند. مدیران موسسات، نهادهای متقاضی دریافت مدرک ایزو میبایست براساس مبلغ مشخص شده توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو مبلغی بپردازند امااین مبلغ تعداد زیاد مدیران شرکتهابسیار زیادست و توانایی پرداخت مبلغ خواسته شده ندارند و بدنبال مدرک ایزو راحتتری هستنداما بااین وجود برخی شرکتها مایل میشوند مبلغ خواسته شده رابپردازند و مدرک ایزو دریافت کنند.

  آیزو سطح داخلی کشور بدست آوردن آیزو سطح داخلی کشور بسیار راحتتر و آسانتر است و هرشرکت و سازمان متقاضی براحتی و سهولت میتوانند مدرک آیزو بدست بیاورند چونکه برخلاف آیزو سطح بین المللی، دریافت مدرک آیزو نیازمند گذراندن زمان خاصی ندارد و همچنین نیازمند پرداخت هزینه های زیاد ندارند و مدیران شرکت هابا پرداخت مقدار کمی پول میتوانند مدرک آیزو بدست بیاورند. بخاطر همین ویژگیهای آسان و راحت اکثر نهادها و موسسات بسمت آیزو سطح داخلی آمده اند و مدرکIZO دریافت کرده اند اما تنها دو شرطست بجهت بدست آوردن مدرکIZO آنهم بخاطر آسانی همه­ درخواست کنندگان متقاضی درزمان کمی میتوانند بدست بیاورند. شروط عبارتست: مدیران خواهان مدرکIZO، بجهت بدست آوردن مدرکIZO میبایست دانش و آگاهی زیادی درموردIZO ، کاربردIZO درعملکرد شرکت، اهداف شرکت و....داشته باشند و تحقیقات لازم انجام دهند. وگرنه بدون دانش و آگاهی نمیتوان مدرکIZO دریافت کرد و فعالیت شروع کرد. مدیران خواهنده مدرکIZO، می بایست درهمه­ جلسات مناقصات مشخص شده درزمان و مکان توسط مراجع صادرکننده گواهیIZO شرکت کنند و ازنکات لازم برخوردار شوند. وگرنه عدم حضورآنها بمعنی عدم درخواست دادن برای دریافت مدرک ایزو هست و جزء لست داوطلبان دریافت مدرک ایزو نمیباشند.

   

  بنابراین طبق مطالب گفته شده ایزو سطح داخلی بسیار آسانست و گرفتن مدرک آیزو ازطریق ایزو بین المللی سریعتر و راحتترست. امابرخی شرکتهای متقاضی بدون آگاهی و دانش لازم فقط بخاطر رقابت، چشم و همچشمی و... اقدام دریافت مدرک ایزو میکنند اما متوجه میشوندکه عدم آگاهی آنهامنجربه شکست خواهد شد.
  گروه کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و باتجربه یکی ازقویترین موسسات مشاوره و نمایندگان ثبت و صدور استانداردهای ایزو ،HSE ،CE ، رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک و انواع گواهینامه ملی و بین المللی میباشد. بایک تماس ازمشاوره رایگان کارشناسان امکان ثبت برخوردار شوید و جواب تمام سوالات خودرا گرفته و در کمترین زمان و باکمترین هزینه گواهیHSE خودرا بگیرید..
  Read more
 • اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  شرکت‌های مرتبط با صدور گواهینامه ایزو اصلی (Original )

  سازمان‌ها و شرکت‌های متعددی هستند که به عنوان مراجع صدور گواهینامه ایزو فعالیت می‌کنند. هیچ کدام از آنها هم اعلام نمی‌کنند که گواهینامه ایزویی که صادر می‌کنند فیک و تقلبی است و همه آنها گواهینامه‌های ایزویی را که صادر می‌کنند را با سطح اعتبار بالا معرفی می کنند. در اصطلاح ایزو به مراجع صدور گواهینامه ایزو اصل مراجعIAF می‌گویند و به مراجع صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار مراجع غیرIAF می‌گویند. اسامی کامل مراجع صدور گواهینامه ایزو اصلی یاIAF‌ دار در لیست سازمان ملی تایید صلاحیت ایرانNACI وجود دارد و منتشر شده است. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نماینده مرکز ملی استاندارد ایران می‌باشد که عضو سازمان انجمن اعتباردهندگان بین المللی است. پس متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو اصلی می‌توانند با مراجعه حضوری یا با وارد شدن در سامانهNACI نامCB‌ ها و مراجع صدور گواهینامه ایزو اصلی را استعلام بگیرند. آدرس وب سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران www.naci.isiri.gov.ir می‌باشد.‌ با توجه به اینکه ورود به سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران کمی دشوار می‌باشد، چنانچه متقاضی محترم نتواند به صورت مستقیم وارد سایت شود می‌تواند با وارد شدن به سایت سیستم کاران لینک مربوطه را پیدا نماید و با کلیک بر روی آن وارد سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شود. بعد با سرچ لیست اسامی مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو اصل با نام مراجع و شرکتهای معتبر گواهینامه ایزو مطلع شوند.

   

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو از مراجع صدور خصوصی

  عبارت ثبت و صدور گواهینامه ایزو از مراجع صدور خصوصی نشان‌دهنده صدور گواهینامه‌هایی به جز گواهینامه ایزو اصلی می باشد. چون ثبت و صدور گواهینامه ایزو اصلی فقط از طریق مراجع صدور رسمی و معتبر امکان پذیر میباشد و لفظ کلماتی همچون خصوصی، محلی، داخلی و غیر بین المللی و غیر رسمی که همراه الفاظCertification Body ها وAccerdiation Body ها آورده می شود، فقط به عنوان یک سر پوشی است بر پوشاندن فیک بودن و تقلبی بودن گواهینامه ایزو که از طرف یک سری از مراکز مشاوره و یا مراجع صدور گواهینامه ایزو که می‌خواهند ظاهر فعالیت خود را معتبر و قانونی جلوه دهند انجام می‌شود. همچنین تنها نهاد رسمی که مورد تایید سازمان ایزو می‌باشد و برای اعتباردهی به مراجع صدور گواهینامه معتبر ایزو تأسیس شده است نهادIAF می‌باشد و نهادی به نامASCB نامعتبر و دست ساز می‌باشد و مورد تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران هم نیز نیست. بنابراین هر پسوند و پیشوندی که به دنبال ثبت و صدور گواهینامه ایزو اصل از مراجع صدور بیاید مورد قبول و تایید نمی‌باشد.

   

  چه کسانی گواهینامه ایزو اصلی را درخواست می کنند؟

  گواهینامه ایزو شامل دو بخش می‌شود. بخش اول کلمه گواهینامه است که با الفاظ دیگری همچون گواهی، گواهی‌نامه، مدرک، ضمانت نامه نام برده می شود. کلمه دوم ایزو است، که در واقع لفظ فارسی کلمهISO می‌باشد.ISO در زمان یونانی به معنی یکسان سازی و همسو سازی معنی می‌شود. البته از یک جهت دیگر نیز می توان به کلمه ایزو نگاه کرد. کلمهISO در واقع مخفف عبارتInternational Organisation for Standardiztion به معنای سازمان بین المللی استاندارد می‌باشد. وظیفه اصلی سازمان بین المللی استاندارد نیز با معنی کلمه ایزو همخوانی دارد و سازمان ایزو با تهیه و تدوین قوانین و دستورالعمل‌هایی برای تمام مشاغل در سر تا سر دنیا یک همسوسازی و و همسان سازی را به وجود آورده است. حال سازمان‌ها و شرکت‌هایی که قصد دارند ادعا کنند، استانداردهای بین المللی و قوانین و دستورالعمل های جهانی را در سطح مجموعه خود رعایت می‌کنند از جمله افراد و سازمان‌هایی هستند که درخواست گواهینامه ایزو اصلی را می‌دهند.‌ الزامات و قوانین استانداردهای بین‌المللی ایزو باعث افزایش سطح کیفیت محصولات و خدماتشان می‌شوند، بنابراین به دنبال اخذ گواهینامه ایزو اصلی می‌آیند. استانداردهای ایزو مزایا و فواید بسیاری را برای سازمان ها به ارمغان می آورد ولی از مهمترین آنها می‌توان به افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات، حفظ و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی و رعایت کامل اصول ایمنی در محیط کار و ایجاد امنیت و حفظ سلامت نیروی انسانی اشاره کرد.

   

  مهمترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های ایزو اصلی

  ایزو ۹۰۰۱استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۱۴۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو ۴۵۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از مهمترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های عمومی در حوزه مدیریتی سازمان ایزو می‌باشند. میتوان گواهینامه‌های فوق را به صورت اصل و با اعتبار کامل از طریق مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو که به صورت رسمی و فعالیت می کنند دریافت نمود.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • از کجا ایزو بگیریم

  از کجا ایزو بگیریم

  از کجا ایزو بگیریم سوال پرتکرار افراد اجرایی شرکت بخصوص مسئولان و مدیران مرتبطست معمولا بعداز اینکه ازمدیران مجموعه میخواهندکه بدلایل گوناگون ایزو دریافت کنند سوال نحوه اخذ ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیریم درذهنشان نقش میبندد و پروسه دریافت گواهی ایزو نیزبرایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل رااز استاندارد ایزو شرح میدهیم تا باجستجوی این عبارت بتوانید بطور کامل جواب سوال خودرا بگیرید، اول ایزو چیست و ازچه مراجعی صادر میشود،گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام مخففISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل جهت بهترشدن ویک مجموعه میباشدکه قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزوتوسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصار CBنام دارد بانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ،مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهمCBهادرایران هستند،CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند وبچنین موسساتی به اختصارAB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CBهانیزهستند،AB بانام کامل ACCREDITY BODYبمعنی موسسه اعتبار دهنده هست،که هرکشور ABمجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAFهستند بانام کامل  INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUMبمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمنIAF برای هرکشور ABهامخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایتمربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراهABکشور رامشاهده کرد. درایران NACIتنها  ABتعریف شده انجمنIAF ستکه 15 عدد CBتحت نظارتNACI درکشور فعالیت میکنند،AB کشور انگلیسUKASنام دارد،AB کشور سوییس SASوغیره چندین نمونه ازکشورهای مختلف وAB آنها.

   

   

   

  از کجا ایزو بگیریم

  از کجا ایزو بگیریم و مراجع صادر کننده ایزو کدامند؟

   

   

  ازکجا ایزو بگیریم بااینکه چرا باید ایزو بگیرم سوالاتی مترادف هستند، مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه بزمان وهزینه مورد نظر گرفته شده منباب گواهی ایزو و به چه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت میباشدکه با انتخاب درست مرجع میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند،به طورمثال، دریافت گواهی ایزو مراجع IAFپروسه حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانیست واینزمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

  از کجا ایزو بگیریم قطعا چه استاندارد ایزو رابگیرم نیزدرپی دارد، ایزو هامورد نیاز هرمجموعه متفاوت است دراینجا بامعرفی مختصری ازانواع استاندارد ایزو چنین ابهامی رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیازهم میتواند بعد ازصحبت با یک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، دراین زمینه میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استانداردرا جهت اجرا تدوین وانهارابه موسسه زیربط ابلاغ کرده وبااعداد انرا نامگذاری کرده است وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی تایید خودرادر قالب گواهی ایزو بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو راکه میتوان گفت استاندارد ایزو پیشنیاز تمام استاندارد دیگرست تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو ست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوانISO9001 ارائه شده است ودرآن سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیرد و باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه بسمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیر ایزو 9001رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم بذکراست تمام استاندارد ایزو هافقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود

   

   

  از کجا ایزو بگیریم

  مراجع صادر کننده ایزو ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

   

   

  ایزو از کجا بگیرم راتقریبا الان روشنتر میتوان بیان کرد بعدازشناخت کافی ازبحث ایزو درایران مراجعصدور ایزوCB یابصورت خصوصی فعالیت میکنند ویا زیر نظرNACI همونطورکه گفتم فقط 17 مجموعهCB زیرنظرNACI فعالیت میکنند، بقیه بصورت خصوصی فعالیت میکنند و اما قابلیت مشاوره جهت صدور گواهی ایزو موسسه عضوIAF رانیز دارند که بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتجربه فراوان درزمینه اخذ ایزو و تمامی مجوزهای بین المللی مانندISO ،CE ،HSE-MS و غیره اماده ارائه خدمات به مدیران محترم مجموعه هامیباشد جهت اخذ استاندارد ایزو ، تمامی مراحل ازمرحله مشاوره تا مرحل اخذ گواهینامه ایزو همراه شماست و تمامی خدمات مشاوره مرکز مشاوره ایزو امکان ثبت بصورت رایگان انجام میشود. رضایت شما تنها هدف ماست.
  Read more
 • ایزو

  ایزو

  ایزو عبارتی میباشدکه بسیاردر گوگل جستجو میشود و منباب اخذ و دریافت استاندارد ایزو بسیاری ازمجموعه و مدیران متقاضی اخذ گواهینامه ایزو بنابرهر دلیلی درون گوگل کلمه ایزو راجستجو میکنند تابتوانند اسانترین راه دریافت استاندارد ایزو راپیدا کرده و مراحل دریافت استاندارد ایزو پشت سربگذارند و هرچه سریعتر شروع کنند، درباره ایزو زمانی میتوان صحبت کردکه مفهوم ایزو نیزدرک شود، یعنی شناخت درست ایزو ، ایزوکلمه ایست،که درابتدا بعداز شنیدن قطعا تبلیغات برندهای مختلف درتبلیغات منباب برند خودبسیار استفاده میکنند درذهن شما تداعی میشد وشاید هنوز درباره ایزو بطور کامل وجامع نمیدانید ایزو راکه درتبلیغات به گوش شما خورده نام یک گواهینامه بین المللیست و توسط سازمانی بین المللی بهمین نام صادر میشود و میتوان گفت مهمترین ابزار واهرم تبلیغاتی برندهای گوناگون محسوب میشود تابه واسطه گواهی ایزو بتوانند برتری کیفیت خود به نسبت رقبارا به مشتریها نشان دهند، ایزو تنها نام یک سازمان ویک گواهی معمولی فقط جهت استفاده درتبلیغات نیست و معانی جامع وکاملی رانیزشامل میشود البته ابتدا باید سازمان ایزو رامعرفی کرد و از وظایفش گفت تابیشتربا ایزو اشنا شوید.

   

   

  ایزو ISO

  ایزو معتبر و ارزان و فوری جهت شرکت در مناقصات

   

   

  سازمان بین المللی استاندارد ایزو بانام مخفف ایزو ISOونام کامل INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION سازمانی بین المللیست و مثل همه سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی دیگر مسئولیتهایی رابعهده دارد سازمان با درنظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد اعم از مدیریت، محیط زیست، وغیره وتدوین و تنظیم مهمترین استانداردها و نظارت اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا بان پیاده سازی نیز گفته میشود و تایید کارشاناسان مربوط اقدام صدور گواهینامه ایزو میکندکه داشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شخص یاشرکت مورد نظر استاندارد تعیین شده توسط سازمان ایزو رابطور کامل اجرا شده وپیاده سازی را نیز تاحدودی انجام داده و پس ازبررسی توسط کارشناسان سازمان ایزو سازمان و این مباحث تایید صلاحیت شده و مدرک ایزو رادریافت کرده است. مدرک ایزو یک مدرک بین الملیست و نشان دهنده سیستم مدیریتی دقیق و کارامد حاکم بریک مجموعه است و برای اعتماد مصرف کننده ویا مشتری بمجموعه امری ضروریست، البته درکشور ایران شاید بخاطر شرایط اقتصادی و سیاسی این مراکز نتوانند نظارت وبررسی دقیق به مجموعه متاقضی گواهی ایزو انجام دهند اما کارشناسان و مراکز مشاوره درایران باپیاده سازی استاندارد ایزو هاتا حد زیادی باعث شده اندکه درایران نیزاین قوانین وجود داشته باشد ودر حال حاظر شرکت ها و صنایع مختلف درکشور ایران بواسطه پیاده سازی توسط مراکز مشاور ایزو و کارشناسان مربوطه جهت حفظ توان رقابتی خودو اختلاف کیفیت محصولات خود باسایر رقبا ملزم اخذ و مهمتر ازآن پیاده سازی گواهی ایزو درمجموعه خود شده اند وازمهمترین تاثیرات مثبت دریافت ایزو میتوان حتی ببالا رفتن فروش کالا بواسطه بالا رفتن کیفیت مربوط به تولیداتشان است، شرکتها جهت دریافت و اجرای موفقیت امیز توام اخذ گواهینامه ایزوو مشاهده تاثیر دریافت گواهی ایزو نیازمند هستندتا مراحل استقرار واجرای ایزو در سازمان هارا نیز به نحو احسنت انجام دهند. شاید کاری پرهزینه، سخت و زمانگیر باشد اما تاثیرات ان بوضوح درمجموعه قابل مشاهده است،که اگربا موفقیت مراحل پیاده سازی ایزو راگذرانده و اجرا کنند ازطرف سازمان ارائه دهنده ایزو محصولاتشان استاندارد شناخته میشود و بدین ترتیب بااطمینان بیشتری جهت کسب رضایت مشتری گام بر میدارند واینرا درتبلیغاتی که مشاهده میکنیدبا اعلام داشتن گواهینامه ایزو مربوطه اعلام میکنند و یکی ازمهمترین نشانه هابرای تصدیق حرکت درراه مشتری مداری واثباتش بمشتریان مجموعه میباشدکه بنوعی میتواند دربازارهای تبلیغاتی نیز اهرمی قوی برای تبلیغات واثبات صحت تبلیغات شرکت درمقابل تبلیغات رقیبان باشد.

   

   

  گواهینامه ایزو ISO

  اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو ازطریق مراجع معتبر

   

   

  ایزو شامل شناخت انواع ایزو نیز میشود، گواهینامه ایزو درزمینه های گوناگونی صادر میشود و هرکدام نشان دهنده استانداردی خاص هستند سازمان ایزو استانداردهایی رابرای اجرا تدوین کرده وبااعداد نامگذاری کرده است، استاندارد ایزو هاتعداد زیادی ازگذشته تا کنون تعیین شده و توسط سازمان جهانی ایزو ازگذشته تا کنون تدوین و ویرایش شده اند استاندارد ایزو هاكه تعداد آنها درحال حاضر حدودا19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شده والبته تعدادی استاندارد ایزو بسیاری عمومیتر و پرکاربردتراز بقیه هستند، بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده و به نوعی پیشنیاز تمام استانداردهاصادرشده سازمان ایزو ، سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001است وبه اصطلاح انرا ایزو پیش نیاز نیز میگویندکه درآن سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیرد ودرصورت پیاده سازی ایزو 9001 میتواند باعث ارتقا سطح کیفیت خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده شود.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باکارشناسانی حرفه ای اماده ارائه مشاوره درباب ایزو و تمامی مباحث مدیریتی بصورت رایگان میباشد
  Read more
 • چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان

  چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان

  چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان سوال غالب شرکتهاست وسازمانها و شرکتهای بسیاری در صدد دریافت گواهی ایزو هستند. تعدادی ازآنها درپی پیاده سازی کامل استانداردهای ایزو میباشند تابتواننداز اعتبار گواهی ایزو ارزان استفاده لازم راببرند. تعدادی ازشرکتها و پیمانکاران نیزبه دنبال اطلاعاتی درمورد چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان هستند زیرابرای یک مقطع موقت بدان احتیاج دارندویا بدلایل مختلف میباید دراسرع وقت گواهینامه ایزو رودر اختیار داشته باشند. بسیاری هم نمیتوانند اقدام نمایندبه اجرای کامل دستورالعملهای گواهی ایزو . بنابراین یک نوع ازاین گواهینامه ایزو بااجرای کامل استاندارد هاوجود داردکه زیر نظر انجمن جهانیIAF میباشد و نوع دیگری نیزهست ونیازبه پیاده سازی تمام مصوباتش نیست و البته بایدبدانیداین نوع دارای اعتبار کمتری هستند و دربرخی مراودههای تجاری قابل قبول نیست. یکی ازاین موارد، بحث صادرات میباشد. لازم بذکرستCB های زیر نظرIAF نیزهرگز گواهینامه های ارزان و دارای اعتبار پایینتر صادر نمیکنندچرا تابع قوانین انجمنIAF میباشند وبرای صدور گواهینامه ایزو درخواست اجرای کامل استاندارد هارا دارند. حالااینCB هابه طور ازهم مجزا میشوند؟

   

   

  چگونگی اخذ ایزو ارزان

  چگونگی و شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری

   

   

  انجمنIAF درهر کشور عضو سازمان جهانی ایزو ، نمایندگانی رااز طرف سازمان برقرار میکند بانامACRIDATE BODY (AB) تابه مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو درآن کشور رامعرفی کنند.این مراجع همانCB هایا (CERTIFIBODY ) هستندکه درخصوص درخواست متقاضیان، اقدام صدور گواهینامه ایزو میکنند. ازاینCBنمیتوان گواهینامه ایزو ارزان درخواست کرد.البته مراکز مشاوره باافراد متخصص خودمیتوانند شمارا دراین زمینه راهنمایی کنند و یادرصورت تمایل متقاضی ، تمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو ارزان رابرایشان انجام دهند.

  چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان وقبل شروع هرکاری، میبایست نوع گواهی ایزو مربوطه فعالیت خودرا مشخص کنید. بدین جهت لازمست تااطلاعاتی درمورد انواع گواهینامه های ایزو داشته باشید. اغلب ایزو تخصصی مربوطه صنایع مختلف، نیازمند ایزوهایی همچون ایزو9001 ( سیستم مدیریت کیفیت )، ایزو 14001 ( سیستم مدیریت محیط زیست ) و ایزو 45001( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) میباشنداین گواهیها پیش نیاز بسیاری ایزو هامیباشند و کاربرد فراوانی دارند. دربرخی فعالیتها داشتن گواهینامه های ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 کافیست. بنابراین حتااگر شمابرای شرکت خودبرای مثال نیازبه گرفتن ایزو 22000 ( سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ) داشته باشید، ضروریست تاقبل ازآن اقدام کنیدبه اخذ ایزو 9001 . انواع گواهینامه ایزو 14001و ایزو 45001 رانیز همانند ایزو 9001 ، میبایست دردست داشته باشید. اکنون باعلم بدین مطلب ، کدامیک ازانواع واقسام گواهینامه ایزو بجهت مجموعه شما مناسبست و انتخاب مرجعی بتواند گواهی ایزو باپایینترین مبلغ رابرای شما صادر کند، اقدام مینماییدبه اخذ ایزو ازآن مرکز. درنظر داشته باشیدکه صرفا بخاطر ارزان بودن ایزو، دردام متقلبان نیافتید. چرکه ممکنه در پایان کار یک گواهینامه ایزوی جعلی دردست داشته باشیدکه درهیچ کجا بکار شما نخواهد آمد.

   

   

  اخذ ایزو

  مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو معتبر و قابل استعلام

   
   
  چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان و گواهی ایزو دارای اعتبارIAF متفاوتند ویکی ازتفاوتهای گواهینامه های ایزو ارزان بادیگر ایزو هایIAF ، دراجرای استانداردها میباشد. درحالت عادی بعداز درخواست متقاضی، فرایند طراحی و تدوین مصوبات گواهی ایزو اجرایی شده و بمرحله اجرا درمیآید و طی آن نظام و ساختار مجموعه متقاضی بررسی شده وبعد ارزیابیهای فراوان درخصوص چگونگی استقرار استاندارد مشخص شده، اقدام بجهت برپایییش مینمایند. یکی ازملزومات اجرای استانداردها ، تعلیم و تدریس کارکنان و مدیران دررابطه سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت میباشد. درزمینه سیستم مدیریت زیست محیطی نیزاقداماتی صورت میگیردکه ازجمله آنها، بررسی محیط پیرامون مجموعه و پیامدهای زیستی دربرابر خطرات زیست محیطی و آلودگیهای برخاسته ازفعالیت مجموعه میباشددر حوزه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت نیزنظارتهای فراوان جهت امنیت مجموعه و سلامت کارمندان و مدیران و کارکنان صورت میگیرد و بدنبالش برپایی نظامی باحداقل خطرات و حوادث غیر مترقبه. بطور کل همانطورکه مشخصست هدف اجرای استاندارد ها، ایجاد محیط شغلی امن و سالم، بدوراز عوارض زیست محیطی میباشدتمامی اجرائیات و پیاده سازی قوانین ایزو، درحوزه گواهینامه ایزو ارزان انجام نمیشوند واین یکی ازدلایل ارزان بودن ایندست گواهی هاست. درآخر بعداز زمان کوتاهی گواهینامه ایزو برایتان صادر میشود.
  Read more
 • چگونه ایزو ارزان و معتبر بگیریم

  چگونه ایزو ارزان و معتبر بگیریم

  چگونه ایزو ارزان ولی معتبر بگیریم معمولا سوال اندسته ازمدیران و یامتقاضیان گواهی ایزو میباشدکه اطلاعات کافی درخصوص سازمان ایزو و استاندارد ایزو ندارند و پس ازتحقیق منباب استاندارد ایزو جهت اخذ گواهی ایزو باقیمتهای فضایی برخی ازموسسات سودجو روبرو شده اند ویا سوال بیشتر مدیران مجموعه هاو شرکتهایی میباشدکه میخواهند متناسب بادلیل اخذ گواهینامه ایزو و استفاده مورد نظراز مدرک وباتوجه بدلیل اخذ گواهی ایزو وقت و هزینه متناسب راصرف دریافت گواهی ایزو کنند،، ابتدا باید مراجع صدور ایزو رابشناسیم تابا شناخت مراجع صدور ایزو انتخابی درست دراین زمینه داشته باشیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد ایزوبانام کاملinternational standard organization بطور مخففISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت بهترشدن شرکتها و سازمانها وحتی مجموعه ویکسان سازی قوانین تدوین شده درسراسر دنیاست، قطعا اگرمدیر ارگان خاصی بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد قوانین و الزامات استاندارد ایزو رابطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه مخففاCB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهمCB هادرایران هستند،CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات اختصاراABگفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهندهCB هاهستند،AB بانام کاملACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشورAB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند انجمنIAF بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمنIAF درهرکشورAB های مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کرده است، بامراجعه بسایت انجمنIAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشور رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده این انجمن است.

   

   

  ISO 5

  ایزو ارزان و معتبر بستگی به مرجع صدور استاندارد ایزو دارد

   

   

  چگونه ایزو ارزان و معتبر بگیرم درایران پاسخی متفاوت دارد دریافت گواهی ایزو ارزان درایران رادرایران میتوان ازدوجهت بررسی کرد اول موسسات سودجو و کلاهبرداری راکه گواهی ایزو بدون اعتبار ولی ارزان صادر میکنند استاندارد ایزو و موسسه صدور گواهی ایزو و مراجع معتبری که گواهی ایزو قابل استعلام صادر کنند و تشخیص انها ازموسسات دیگر بسیار سخت است و ازجهتی دیگر درایزان موسسات صدور ایزو زیاد هستند و کارشناسان جهت صدور ایزو فیلتر سختی راتعیین نکرده اند و بدین صورت میتوان بسیار راحت گواهی نامه ایزو دریافت کرد، خب حالا به بررسی موسسات صدور گواهینامه ایزو درایران میپردازیم تابتوان بفهمیم چگونه ایزو ارزان و فوری و معتبر بگیریم، ابتدا باید اینرا توضیح دادکه بطور کل مدرک صادرشده ایزو یا مدرک عضوIAF است یابطور خصوصی و مستقل مراجع غیرIAF است، موسسات صدور گواهینامه درایران نیزبه دو دسته تقسیم میشوند، اول دسته موسسات صدور ایزو یاهمانCB زیرنظرNACI فعالیت میکنندکه فقط میتوان ازاین موسسات مدرک ایزوی عضو انجمنIAF دریافت کرد، البته تعداد چنینCB هازیاد نیست وشناسایی موسسات زیرنظرNACI راحت است، اما دسته دوم موسسات خصوصی مشاوره و صدور گواهینامه ایزوست که توسط موسسات خصوصی صدور ایزو،هم میتوان مدرک ایزو مرجع عضوIAF دریافت کرد وهم میتوان مدرک مراجع غیرIAF دریافت کرد، البته تمامی مدارک صادرشده باید قابلیت استعلام و رجیستری درسایت راداشته باشند.

   

   

  ISOiso

  صدور استاندارد ایزو معتبر باید توسط موسسه مشاور ایزو معتبر صورت گیرد

   

   

  چگونه ایزو ارزان و معتبر بگیریم یعنی میخواهید براساس نوع و دلیل دریافت ایزو وقت و هزینه متناسب باآنرا انجام دهید، مراحل و پروسه دریافت گواهینامه ایزو با توجه به زمان وهزینه درنظرگرفته شده مرجعی که،قصد ارائه گواهینامه ایزو بانرا دارید متفاوت است با انتخاب درست مرجع میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند، کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره. همانطورکه گفته شد مدرک ایزو باید کاملا قابل استعلام و رهگیری درسایت باشد، چه توسط مراجع عضوIAF صادرشده باشد و چه مراجع غیرIAF حتما باید درسایت مربوط به مرجع صادرکننده قابلیت رهگیری و استعلام داشته باشد، استعلام درسایت بوسیله کدرهگیری اعلام شده توسط سایت انجام میشود که درپایین برگه صادرشده ایزو نوشته میشود.

   

   

  ISO 3

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت

   

   

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت با سابقه درخشان و با کارشناسانی خبره اماده ارائه خدمات درزمینه صدور انواع گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام است. تمامی مشاوره های تلفنی کارگزاری امکان ثبت کاملا رایگان میباشد، باما درتماس باشید.

  Read more
 • چگونه ایزو بگیریم

  چگونه ایزو بگیریم

  چگونه ایزو بگیریم و بطور کلی انجام مراحل دریافت مدرک ایزو شاید بیشترین عنوان باشدکه متقاضی دریافت استاندارد ایزو در گوگل انرا جستجو کرده و بدنبال راهی منباب دریافت گواهی نامه ایزو میباشد، اینکه ازکجا باید شروع کرد میتوان گفت بهترین کار جهت شروع فرایند دریافت گواهی نامه ایزو تماس بایک مرکز مشاوره دریافت گواهینامه ایزو ست، تماس بامرکز مشاوره ایزو و مشورت بایک کارشناس درزمینه ایزو میتواند راهنمایی بسیار خوب و مفیدی درمورد دریافت گواهینامه و مراحل دریافت ایزو دراختیار شما قرار دهد تاباتوجه به توضیحات مربوط یک انتخاب عاقلانه و منطقی کرده و بهترین راه رابا توجه بدلیل دریافت ایزو و متناسب بانیاز مجموعه انتخاب کنید و مراحل دریافت ایزو راپشت سر بگذارید.

   

   

  چگونه ایزو بگیریم

  چگونه ایزو بگیریم و مراحل اخذ ایزو ازطریق مراجع معتبر

   

   

  چگونه ایزو بگیریم و طی مراحل اخذ گواهی ایزو بسیار ساده هست، ابتدا تماس بایک مرکز مشاوره خوب و مشورت باکارشناسان مرتبطت درزمینه استاندارد ایزو ست سپس کارشناسان براساس فاکتورهای مهم شما بهترین راهنمایی رامیکنند، اصلی ترین فاکتور دلیل دریافت ایزو هست، ازاینرو دلیل دریافت ایزو توسط شمارا جویا میشوندکه گواهی نامه ایزو مراجعIAF ویا غیرIAF بشما پیشنهاد دهند، اینجا سوال اینستIAF چیست، البته کسانیIAF رانمیشناسند ،تفاوت دو مرجع نامبرده چیست، بهمین دلیل توضیحی اجمالی و کلی ازکلیات استاندارد ایزو منباب افرادی یامجموعه هاکه اشنایی کامل بابحث ایزو و مراجع صدور ایزو ندارند میدهیمinternational standard organization بانام مخففISO صادر میگردد، مشاور ایزو علاوه برمعرفی سازمان ایزو باید وظایف سازمان ایزو را هم کاملا توجیه کند وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل هایی منباب بهترشدن مجموعست، مشاور ایزو بابهترین مشاوره میتواند مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار دهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارد بانامCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزومیباشد، مشاور ایزو یکی ازاعضای مهمCB هاهستند،CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند،AB گفته میشودکه اعتبار دهندهCB هستند،AB بانامACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده هستکه هرکشورAB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعهIAF بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمنIAF درهرکشور یکAB کاملا مجزا و مستقل درنظر گرفته، انجمنIAF یکAB هم برای ایران درنظر گرفته،NACI تنهاAB تعیین شده توسط انجمنIAF درایرانست مراحل دریافت مدرک ایزو پس ازاینکه مراجع صدور استاندارد ایزو و انجمنIAF اشنا شدیم میتوان تفاوت مدرک صادر شده از مراجعIAF و مراجع غیرIAF تشخیص داد، دریافت گواهی ایزو مراجع IAFپروسه ای حداقل نزدیک بیکماهه وحتی 40 روزست،اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکند ومشاور ایزو بایدزمان لازم تا دریافت گواهی راسنجیده وبه مخاطب یاداوری کندتا انتخاب درستی انجام دهد وغیره، معمولا مدیرانی بااهداف تبلیغاتی بیشتراز مراجع غیرIAF استفاده میکنند.

   

   

  چگونه ایزو بگیریم

  مراجع صدور گواهینامه ایزو ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

   

   

  مراجع غیرIAF مراجعی خصوصیست و زمان و هزینه بسیار کمتری بنسبت مراجعIAF برمجموعه تحمیل میکنند وبرای مجموعه هایی بااهداف تبلیغاتی استاندارد ایزو میخواهد بسیار مناسب میباشد، اماپروسه دریافت استاندارد ایزو مراجع عضوIAF بسیار پرهزینه بوده و حداقل زمان دریافت گواهینامه ایزو ازاین مراجع 35 تا 40 روزاست، بهمین دلیل بیشتر مدیران باهدف شرکت درمناقصه ویا فعالیت بین المللی اقدام بدریافت گواهی نامه ایزو مرجع عضوIAF میکنند، یکی ازسوالات متعدد دیگر درباره مدارک ایزو صادر شده توسط مراجع عضوIAF میباشدکه منباب اثبات اجرایی شدن و پیاده سازی کامل استاندارد ایزو باید ارائه شود، البته پروسه اخذ ایزو مراجع عضوIAF و پیاده سازی استاندارد ایزو بحدی سخت، وقت گیر و پرهزینه استکه بیشتر مدیران بالاجبار ازاین مساله شانه خالی میکنند عدم سختگیری و نظارت کافی برمجموعه ها نیز میتواند ازدلایل مهم عدم رعایت استاندارد ایزو درمجموعها و ارائه مدارک و مستندات اجرایی ایزو باشدکه البته فقط شرکتهای داخل ایران و بیشتر مدیران و مسئولان مجموعهای واقع درایران مسائلی ازاین قبیل بدلیل تحریمها و عدم فعالیت های بین المللی اتفاق میوفتد.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و با تجربه اماده ارائه خدمات در زمینه های گواهی نامه ایزو ، مجوزCE ،گواهی نامهIMS ،HSE-MS گواهی و انواع مجوزهای اداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره میباشد و تمامی مراحل ازصفر تا صد توسط کارشناسانی باتجربه صورت میگیرد.

  باتماس با کارگزاری بین المللی ثبت و صدور امکان ثبت ازمشاوره تلفنی رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید

  Read more
 • چگونه گواهی ایزو بگیریم

  چگونه گواهی ایزو بگیریم

  چگونه گواهی ایزو بگیریم مستقیما بااینکه دلیل اخذ گواهی ایزو چیست مرتبط میباشد زیرا بنوعی دلیل اخذ ایزو مرجع صدور ایزو را مشخص میکند و اخذ استاندارد ایزو بیشتربه چطور دلایلی انجام میشود، دریافت ایزو ابتدا نیازبه شناخت ایزو دارد تابدانیم چرا میخواهیم ایزو بگیریم وداشتنش چگونه بما ویا مجموعه بما میکند، اول اینکه چراباید ایزو بگیریم وقتی الزامی براینکه گواهی ایزو اخذ شود وجود ندارد اما بعضی مواقع شرایط رقبا یک شرکت راملزم میکند استاندارد ایزو اخذ کند مادراین مقاله مهمترین دلایل انرا برایتان بازگو میکنیم دریافت ایزو بانشان دادن اینکه محصول ویا خدمات شما انتظارات مشتریان شمارا برآورده میکندوبا صدور گواهی ایزو سازمان ایزو انرا تضمین میکند، صدور گواهینامه میتواند یک ابزار مفیدبرای افزایش اعتبار باشد. البته درخارج کشوربرای برخی صنایع ودر ایران بجهت برخی پیمانکاران صدور گواهینامه ایزو یک الزام قانونی ویا قراردادی هست.

   

   

  چگونه گواهی ایزو بگیریم

  مراجع صادر کننده ایزو معتبر و فوری و ارزان و قابل استعلام

   

   

  چگونه ایزو گرفتن همانطورکه گفتم بااینکه کدام مرجع استاندارد ایزو صادر کند ارتباط مستقیم دارد ولی ابتدا باید ایرا اضافه کردکه دریافت گواهی ایزو توسط یک سازمان اثبات نمیکند همیشه انرا اجرا کند ازاینرو هرساله بایدمجدد الزامات استاندارد ایزو درشرکت رابررسی کنند، سازمان استاندارد ایزو اعلام کردهما استانداردهای بین المللی مانند ISO 9001 و ISO 14001وISO 45001 راتوسعه میدهیم و موارد و ویرایشهای قوانین مورد نظررا دراختیار موسسات ومراجع صدور قرار میدهیم، امامادر صدور گواهینامه ایزو نقشی نداریم و صدور گواهینامه توسط مراجع صدور ایزو صورت میگیرد وسازمان جهانی ایزو مستقیما گواهینامه ایزو صادر نمیکند. اینکار توسط نهادهای صدور گواهینامه ایزو صورت میگیرد، بنابراین یک شرکت یاسازمان تنها ازطریق موسسات ویا مراجع درکشور خودمیتواند جهت صدور گواهی ایزو اقدام کند

  چگونگی گرفتن گواهی ایزو و دریافت گواهی ایزو نشانگر اینست ازنظر مرجع صدور گواهینامه همین مرجع براساس تطبیق قوانین سازمان ایزو باشرایط این سازمان یاشرکت و تایید تحقیقات مبنی براینکه محصول ، خدمات ویا سیستم مورد نظر شرایط خاصی رابرآورده میکند. سازمانهای بین المللی درهمکاری ISOبابت اعتباربخشی منباب نظارت برتمامی مراجع صدور ایزو نهادی معین شدست یک مجمع جهانی بنام مجمع بین المللی اعتباربخشیISO 45001 اتحادیه جهانی نهادهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمندبه ارزیابی انطباق درزمینه های سیستمهای مدیریت ، محصولات، خدمات ، پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق هست. بطور عامیانه میتوان اینگونه کلیات سازمان واعضای انرا توضیح داد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصاراCB وبانامکاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست و مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضایCB هادرایران هستندیا بنوعی همانCB هستند،CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات اختصاراABگفته میشودکه مراجع اعتبار دهنده CBهاهستند،AB  معنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشور ABمجزای خودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه همانIAF هستند بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمن مذکوربرای هرکشور ABمخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کردست، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها ABتعریف شده انجمن میباشدکه تعدادی CBتحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند، دریافت ایزو مراحل و پروسه متفاوتی باتوجه بزمان وهزینه مورد نظرکه بخاطر ایزو درنظر گرفته میشود و مرجع صدور ایزو راکه قصد دریافت ازانرا دارید دارد ،به طورمثال دریافت گواهی ایزو ازطرف مراجع IAFپروسه حداقل نزدیک یک ماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3 روز نیزمیرسد.

   

   

  چگونه گواهی ایزو ISO بگیریم

  چگونه و ازکجا ایزو بگیریم و مراجع صادر کننده گواهی ایزو

   

   

  کارشناسان دو مرجع نیزمتفاوت هستندپس ابتدا باید قبل درخواست ایزو حتما زمان لازم تازمان اخذ گواهی وهزینه مورد نظررا باشرایط سنجیده وسپس اقدام کنید. همچنین سازمان ایزو همانطورکه گفته شد استانداردرا تدوین وانهارا به موسسه های زیربط اعلام میکندبرای نامگذاری قوانین همچنین ازاعداد استفاده میکند، بطور مثال یکی از گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه بشکلISO9001 ارائه شدست، ودران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیش برد مجموعه بسمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیراتش راهم مشاهده کرد البته بایدگفت تمام ایزوها فقط درصورت اجرا برروی مجموعه تاثیر خودرا میگذارند، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی درجهانست.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و با تجربه اماده ارائه خدمات در زمینه های گواهینامه ایزو ، مجوز CE،گواهی نامه IMS،HSE-MS گواهی و انواع مجوزهای اداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره میباشد و تمامی مراحل ازصفر تا صد توسط کارشناسانی باتجربه صورت میگیرد.

  Read more
 • چگونه گواهینامه ایزو بگیریم؟

  چگونه گواهینامه ایزو بگیریم؟

  چگونه گواهینامه ایزو بگیریم؟

  یکی از دغدغه های مهم مدیران شرکت ها و صاحبان صنایع، ارتقای کیفیت خدمات و محصولات قابل عرضه و اخذ گواهینامه های معتبر ایزو است. شاید این سؤال برایتان مطرح شده باشد که اصولاً گواهینامه ایزوچیست؟ و چگونه می توان برای دریافت آن اقدام کرد؟ اخذ گواهینامه ایزوچه پیش نیازها و مقدماتی را می طلبد؟ و بسیاری از سؤال های مرتبط دیگر. در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا با بیانی ساده و روشن، به پاسخ سؤالات فوق دست پیدا کنیم.

  ایزو چیست؟

  ایزو یاISO ، مخفف عبارتInternational Organization for Standardization به معنای سازمان بین المللی استانداردسازی است. این سازمان با هدف تدوین استانداردهای مورد نیاز و لازم جهت میزان کیفیت و ایمنی و سطح کارایی خدماتی و محصولات تولیدی سازمان ها، نهادها، شرکت ها و کارخانجات و... تأسیس شده است. از این رو با توجه به نوع فعالیت هر واحد یا سازمانی، استانداردهای خاصی را تدوین نموده است و هر یک از این استانداردها نیز سطوح مشخصی از کیفیت، ایمنی و کارایی را پوشش می دهند. استانداردهایی که سازمان ایزوتدوین می کند، کمک می کند تا ارائه دهندگان خدمات و صاحبان صنایع تولیدی و صنعتی، در جهت ارتقای کیفیت و اعتبار فعالیت های خود برنامه ریزی و حرکت کنند و دنیا شاهد فعالیت های باکیفیت تر و متناسب تر با مسائل ایمنی و سلامتی افراد و بهداشت محیط زیست و... باشد.

   

  گواهینامه ایزو چیست؟

  حال که با هدف اصلی شکل گیری و به وجود آمدن سازمان ایزو به عنوان یک سازمان بین المللی و مستقل آشنا شدید، به بررسی این سؤال که گواهینامه ایزوچیست، می پردازیم. همانطور که می دانید گواهینامه ها معمولاً صلاحیت شخص حقیقی یا حقوقی را در زمینه خاصی تأیید می کنند. مثل گواهینامه رانندگی که پایه های مختلفی دارد و نشان می دهد شخص با چه وسایل نقلیه ای صلاحیت رانندگی دارد.

   

  گواهینامه ایزونیز انواع مختلفی دارد و تمامی آن ها بر اساس معیارهای ارزیابی مختلف برای سنجش سطح کیفیت و کارایی و ایمنی خدمات قابل ارائه یا محصولات قابل عرضه سازمان ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان ایزو تهیه و تدوین شده اند. گواهینامه های ایزو با اسامی مختلفی حاصل ترکیب کلمهISO یا یک کلمه مخفف دیگر به همراه یک عدد و در برخی مواقع سال تولید استاندارد، مشخص شده و می شوند؛ مانندISO 9001:2015 که استاندارد ایزو مدیریت پروژه است، یا استاندارد ایزو45001 که استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می باشد.

  اخذ گواهینامه ایزو و ارتقای سطح کیفیت فعالیت ها

  بیشتر ما هنگام خرید یک محصول سعی می کنیم محصولی را خریداری کنیم که به بهبود سطح سلامت ما کمک کند و ضرری برای سلامتی مان نداشته باشد؛ به بیان عامیانه، نشان استاندارد داشته باشد. این یک نمونه کوچک از اهمیت برخورداری از نشان استاندارد است. حال بیایید در ابعاد بزرگ تری به ماجرا نگاه کنیم. زمانی که شرکت ها و کارخانجات بزرگ قصد همکاری و ارائه خدمات یا فروش محصولات خود به دیگر شرکت های بزرگ داخلی یا خارجی را داشته باشند، به دنبال همکاری با شرکتی می گردند که معتبر بوده و در بازار معروف و شناخته شده باشد و حسن شهرتش ضامن پرسود بودن همکاری و معامله مورد نظر باشد. شرکت های معتبر مسلماً به دلیل کیفیت محصولات و برآورده کردن سطح رضایت مشتریان توسط در نظر گرفتن اصول و استاندارهای بین المللی توانسته اند معروف و محبوب شوند. از این رو مجهز بودن به استانداردهای ایزو می تواند اعتبار و سطح بالای فعالیت های یک مجموعه را نشان دهد. قابل ذکر است که قبل از اخذ گواهینامه ایزو، ابتدا می بایست توسط مشورت با کارشناسان متخصص و متبحر در این حوزه، استانداردهای متناسب و مرتبط با حیطه شغلی، به خوبی شناخته شود و سپس مقدمات و اقدامات لازم برای اخذ گواهینامهISOانجام پذیرد.

   

  چگونه گواهینامه ایزو بگیریم؟

  برای دریافت گواهینامه ایزو، پس از تعیین استانداردهای هدف و مرتبط با حیطه فعالیت های مجموعه، می بایست در اولین گام اجرایی، مسیر فعالیت ها و خدمات یا تولید محصولات مجموعه را به سمت همسو شدن با قواعد و بندهای مصوب استانداردهای مورد نظر سوق داد. به طور مثال جهت اخذ گواهینامه ایزو14001 که استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست می باشد، لازم است مجموع فعالیت های شرکت یا سازمان یا کارخانه و... نه تنها مغایر با حفظ سلامت و ایمنی محیط زیست نباشد، بلکه پارامترهای حفظ محیط زیست نیز در آنها لحاظ شوند. پس از طی این مرحله لازم است نهاد مرتبط با صدور گواهینامه ایزومورد نظر در کشور شناخته شود. در واقع نهادهای مختلفی متولی صدور گواهینامه های مختلف ایزو هستند. در نهایت با مراجعه به نهاد و مرکز صدور گواهینامه ایزوو ارائه مدارکی که توسط کارشناسان صدور گواهینامه اعلام می شوند و بنا بر نوع گواهینامه می توانند متفاوت باشند و انجام بازرسی های لازم و تأیید از سوی مراجع ذیصلاح، طی مدت زمان مشخصی، گواهینامه اخذ می شود.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

  Read more
 • روش اخذ استاندارد آیزو

  روش اخذ استاندارد ایزو

  روش اخذ استاندارد آیزو

  آیزو یا همان ایزو یک اساتاندارد جهانی و بین المللی است که توانسته است سالیان زیادی فعالیت داشته باشد و موفقیت های بسیاری را در زمینه کاری برای شرکت و صاحبان شرکت های دارای ایزو به وجود آورد. ایزو انواع زیادی دارد که در سرتاسر جهان به صورت فعّال، فعالیت می کنند و هر کدام یک از این آیزوها، خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد که باعث محبوبیت خود در بین مشتریان خاص خود شده اس. هر شرکت و سازمان دارای ایزو باید از استاندارد برخوردار باشد و از استانداردهای شرکت تعدی نکنند. بریخ ایزوها در سطح داخلی کشور فعالیت دارند و برخی از ایزوها در سطح جهانی و بین المللی فعالیت دارند و هر روز که می گذرد نسبت به دیروز، موفق تر و از محبوبیت بیشتری برخوردار است. شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت آیزو با توجه به توانایی مدیران شرکت و توانایی عملکرد و کارایی شرکت اقدام به گرفتن ایزوی مخصوصی می کنند. هر شرکت و سازمانی که بتواند ایزو در سطح بین المللی دریافت کند و فعالیت خوبی از خود نشان دهد می تواند با دیگر شرکت ها و سازمان های موجود در سایر کشورهای نزدیک و دور ارتباط شغلی ایجاد کند و محصولاتِ خود را به آن کشورها انتقال و ارائه دهد و این کار موجب محبوبیت و مشهورتر شدن مدیران شرکت ها و سازمان ها و همچنین مشهورشدن نام شرکت در میان دیگر شرکت ها و مشتریان خواهد شد و باعث افزایش سود زیادی خواهد شد. ولی با این وجود برای به دست یافتن مدرک آیزو، شرکت ها و سازمان ها باید اول به مراجع صادرکننده گواهی ایزو مراجعه کنند جهت دریافت گواهی آیزو و بعد مراجع صادر کننده برای آنها شرایطی مقرر می کند که شرکت ها و سازمان های متقاضی باید طبق این ضوابط عمل کنند و در آن صورت به آنها مدرک استاندارد آیزو اعطا می شود

   

  شرایط اخذ ایزو

  شرکت های متقاضی برای رسیدن به مدرک آیزو باید شرایطی را سپری کنند تا در آخر به مدرک برسند که این شرایط عبارتند از:

  1- شرکت ها و سازمان متقاضی برای رسیدن به مدرک و گواهی ایزو باید طبق مرجع صادرکننده گواهی ایزو ، هزینه بپردازند که هزینه های آنها بسیار سنگین و زیاد است و به خاطر این هزینه های زیاد، کمتر شرکتی پیش می آید که به سمت دریافت مدرک آیزو بین المللی برود.

  2- شرکت ها و سازمان های متقاضی برای به دست آوردن مدرک استاندارد آیزو نیاز به صرف و گذراندن زمان هستند که بتوانند مدرک را از مراجع صادرکننده گواهی آیزو دریافت کنند. و این هم یکی از دلایلی هست که شرکت های متقاضی دوست ندارند وقت و زمان زیادی را صرف گرفتن مدرک ایزو کنند و از گرفتن مدرک ایزو پشیمان می شوند

   

  بنابراین با این وجود باز هم شرکت های کمی هستند که در سطح بین المللی فعالیت دارند و توانسته اند موفق باشند.

  اما آیزو استاندارد در سطح داخلی کشور که این آیزو به خاطر شرایط آسان و خوبی که دارد از جمله این شرایط خوب، پرداختن هزینه ناچیز و کمِ شرکت های متقاضی برای دریافت گواهی آیزو به مراجع صادرکننده گواهی آیزو و همچنین نیاز به گذراندن زمان و وقت بریا دریافت ایزو نیستند. ایزو به خاطر این دو ویژگی خوبی که دارد توانسته است شرکت ها و سازمان های زیادی را به سمت خود مشتاق و جذب کند و دیده شده است که بیشتر سازمان ها و شرکت ها به سمت ایزو داخلی کشور رفته اند.

   

  شرایط اخذ ایزو غیر IAF و داخلی

  ایزو داخلی کشور تنها دو شرط دارد که برای بیشتر شرکت ها و سازمان های متقاضی، این شروط آسان باشد ولی برای برخی شرکت ها سخت باشد که این شروط عبارتند از:

  1-شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک استاندار، بادی از قبل اطلاعات و دانش کافی در مورد ایزو، عملکرد و کارایی شرکت های دارای مدرک ایزو ، اهداف ایزو و.....داشته باشند و بدون آگاهی و داشن نمی توان وارد شد و فعالیت خود را شروع کرد.
  2-شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت گواهی ایزو نیاز به حضور به مناقصاتی که از طرف مراجع صادرکننده گواهی ایزو در زمان و مکان خاصی برگزار می شود دارند و مدیران شرکت های متقاضی حتما و بدون بهانه و دلیل باید در جلسات مناقصه شرکت کنند.

  به خاطر ویژگی های خوبی که ایزو در سطح داخلی دارد شرکت ها به سمت این ایزو هجوم آورده اند و با فعالیت خوبِ خود مشتریان زیادی را به خود جذب کرده اند.

   

  روش اخذ استاندارد آیزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • روش اخذ ایزو

  روش اخذ ایزو

  روش گرفتن گواهی نامه ایزو ، کاملا بستگی به مرجع صدور استاندارد ایزو دارد، موسسات مشاوره ایزو دربیشتر موارد مدرک استاندارد ایزو راتهیه میکنند. درچنین مواردی اعتبار استاندارد ایزو بایددر ارجعیت قرار گیرد و حتما استاندارد ایزو راچک کنیم و ازاینکه گواهینامه ایزو معتبر میباشد اطمینان حاصل کنیم.

  روش و مراحل اخذ ایزو یعنی مراحل گرفتن گواهینامه ایزو معتبر و قابل ارائه ولی بسیاری فقط ازمراحل اخذ ایزو چشم پوشی کرده و بدنبال اخذ کاغذ استاندارد ایزو میباشند واین بهترین حالت برای افراد سودجو و موسسات بدون اعتبار میباشدکه ازچنین مواردی سواستفاده کنند حتی دربعضی مواقع گواهینامه ایزو تقلبی و بی اعتبار رابه قیمت استاندارد ایزو بین المللی بجهت افراد کم اطلاع میفروشند، شناخت استاندارد ایزو میتواند ازچنین مواردی جلوگیری کند و بتوان بطور کامل استاندارد ایزو راشناخت و تعتبار ایزو راتشخیص داد، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استانداردبانام مخفف سازمان ISOصادر میگردد وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکلهایی جهت بهترشدن ویک مجموعه ست وبواسطه ش بتواند خدمات بهتری ارائه کند ودر مسیر پیشرفت ورضایت مشتری گام بردارد .گواهی ایزوتوسط مراکزی صادر میگرددکه CBنام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY  بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، همگی CBهادر جهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنندکه به انها ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CBهاهستند،AB مخفف ACCREDITY BODYبمعنی موسسه اعتبار دهیست و هرکشور ABمجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAFکه مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمنIAF بابت هرکشور ABبخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده درایرانNACIتنها ABتعریف شدست، گواهی ایزو درایران درمراکز خصوصی نیزصورت میپذیردکه انها زیر نظر انجمنIAF فعالیت نمیکنند، انجمنی خصوصی بصورت مجزااز انجمنIAF فعالیت میکنندو توسطCB هاخصوصی گواهی ایزو صادر میکند، گواهی ایزو هاصادر شده ازنظر قیمت وزمان بسیار کمتراز گواهی ایزو های مراجع عضوIAF هستند ودر ایران کاربرد بیشتری دارد، اکنون که شناختی نسبی ازگواهی ایزوiso پیدا کردید میتوان به بحث دلایل اخذ گواهی نامه ایزوiso رسیدکه درتمام کشورها باایران متفاوت است.

   

   

  مراحل اخذ ایزو

  مراحل اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ازطریق مراجع معتبر

   

   

  دریافت گواهی نامه ایزو بنابر دلایل مختلفی انجام میشود و دلایل متعددی جهت اخذ ایزو وجود داردکه دراینجا چند دلیل مهم انرا بررسی میکنیم دلیل اخذ گواهی ایزو درکشورهای مختلف متفاوت است مثلا درایران بیشتریا منباب شرکت درمناقصه گواهی ایزو دریافت میگردد یاجهت اهداف تبلیغاتی ایزو اخذ میگردد، ولی بعضی مجموعه هاهستند که برخلاف موج رایج جامعه برای بهتر شدنو پیشرفت مجموعه یاشرکت خود گواهی ایزو رامیگیرند انرا پیاده سازی میکنند و مدیران یا هیئت مدیره داوطلبانه و بدون هیچگونه فشار واجباری این گواهی را میگیرند وقصد پیشرفت وارائه خدمات بهتر بمتقاضیان ومشتریان خودرا دارند مهمترین دلیل اخذ گواهینامهایزو اهداف تبلیغاتیست اهداف تبلیغاتی بیشتر برروی مدیریت خوب وبی نقص دریک مجموعه تاکیید میکنند که بااخذ گواهی ایزو درتبلیغات به ان اشاره کنند واعتماد مشتریان کسب کنند، اگر دلیل شما منباب اخذ ایزو صرفا اهداف تبلیغاتی باشد قطعا اخذ ایزو ازCBهای غیر ازIAF بهترین انتخاب برای شماست، که هم هزینه کمتری رامتحمل میشوید هم زمان خیلی کوتاهی نیز جهت صدور نیاز دارد برای صدور فقط کافیست مدارک لازم جهت صدور رابه موسسه ویا مرکزCB تحویل داده سپس مستندها واموزشهای لازم ایزو رادر قالب سی دی دریافت میکنید ومدرک ایزو برای شرکت شما صادر میگردد ودر پروسه نهایتا 2تا 3 روزه اینکار انجام میشود، امااگر هدف ازگرفتن ایزو مناقصه باشدکه در اونصورت باید دید کارفرمای مورد نظرکه قصد شرکت در مناقصه رادارید صدور گواهی ایزو از این مرجع رامعتبر میداند یانه اگر صدور گواهی ایزو ازمرجعIAFCB رامعتبر نمیدانست باید حتما گواهی ایزو ازمرجعIAF را دریافت کنیدکه هزینه به مراتب بیشتر وپروسه صدور حداقل 1ماهه دارد، معمولا درایران بیشتر برای شرکتهایی که روابط بین المللی دارند ایزو تحتIAF صادر میگردد ودر بقیه موارد مجموعه ها اقدام به اخذ گواهینامهایزو ازمرجع غیرIAF میکنند.

   

   

   

  مراحل اخذ ایزو

  مراحل اخذ ایزو ازطریق مراجع صادر کننده ایزو در ایران

   

   

  روش گرفتن گواهینامه ایزو درایران تماما توسط موسسه های مشاوره ی ایزو انجام میشود و انتخاب یک موسسه خوب و معتبر میتواند کمک زیادی درتسریع انجام پروسه دریافت ایزو بکند.

  کارگزاری بین المللی امکان ثبت با کارشناسانی با تجربه و سابقه بین المللی درخشان درزمینه اخذ انواع گواهینامه های استاندارد بین المللیISO  ایزو ،HSE-MS ،IMS ، CE و غیره و همچنین انواع مجوزهای صادرشده وزارت کار ازاول تازمان اخذ بطورکامل توسط کارشناسان مجموعه انجام میشود، گرید و رتبه گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه آموزشی وزارت کار و خصوصی، مشاوره تلفنی کارشناسان مجموعه کاملا رایگان است، باما درتماس باشید.
  Read more
 • روش اخذ ایزو فوری

  روش اخذ ایزو فوری

  روش اخذ ایزو فوری دغدغه بسیاری ازمدیران سازمانها بخصوص مدیرانی درگیر مناقصات هستند و درخواست ایزو فوری درموارد بسیاری صادر میشود مخصوصا سازمانهایی باانواع مختلف زمینه فعالیتها و هرنوع حوزه کاری صادر میشود ایزوفوری درکوتاهترین زمان و کمترین هزینه صادرمیشود ایزو فوری امروزه بعنوان تبلیغات موسسات و مراکز مشاور ایزو وبنوعی همان مراجع صدور گواهینامه ایزو درکشور استفاده میشود. مجموعه صادرکننده ایزو فوری بدلیل وجود تعداد بالای مراجع صدور ایزو و عدم نظارت برروی اینگونه گواهینامه ایزو بسهولت میتوان آنها را بدست آورد.

  روش ایزو فوری اصولا شرکتهای تازه تاسیس و بدون رزومه درخواست دارند چون هیچگونه نظارتی روی اینگونه گواهینامه ایزو نمیشود وهر مرجعی برای خودش برندی ایجاد کرده و گواهینامه ایزو صادر میکنند ویک رقابت کاذب بین چنین موسسات مشاوره ایزو بوجود میاید و حتی شده درجهت ازبین بردن رقبای خود اقدام به دادن گواهینامه رایگان میکنند بطور مثال بادادن گواهینامه های ایزو 9001 مدیریت کیفیت و ایزو 14001 مدیریت محیط زیست و ایزو 45001 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گواهینامهHSE-MS مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست بطور رایگان صادر میکنند. مجموعه هاباید باچشم بازبدنبال مرکزی باشندتا گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام و رجستری صادر کنند و مشاورین صادق باشند و نوع انواع گواهینامه ایزو ازقبیل معتبر و غیرمعتبر رابطور کامل برای متقاضیان ایزو توضیح دهند و اختیار انتخاب رابه مشتری واگذار کنند و نظرات خودرابخاطر سود بیشتر خودرابه مشتری تحمیل نکنند. گواهینامه ایزو فوری بدلیل عدم نیازبه ممیزی و پیاده سازی حتی ابتدایی ترین مراحل پیاده سازی بسیار ارزان محسوب میشود ولی مدرک باید معتبر باشد و فقط درصورت معتبر بودن مدرک ایزو میتوان ازمدرک ایزو استفاده کرد، مدیران مجموعه ها ازچنین گواهینامه هایی بسیار استقبال میکنند و دقیقا همیشه بدنبال راحت ترین و کم هزینه ترین راه جهت اخذ استاندارد ایزو میگردند براحتی کامل گواهینامه ایزو خوددست پیدا کرده اند.اصولا مستندات دراین مراجع بصورت رایگان ارائه میشود پیشنهاد مابه شما دریافت گواهینامه معتبرIAF میباشد.

   

   

  روش اخذ ایزو فوری

  روش اخذ ایزو فوری و ارزان معتبر و قابل استعلام

   

   

  مراجعIAF مرجع ثبت و صدور گواهینامه های معتبر و قابل پیگیری میباشندوبا مراجعه بسایت انجمن اعتبار دهندگان جهانی میتوانید استعلام اعتبار گواهینامه ایزو خودرا ببینند. بدلیل اینکه مراجعIAF درخارج ازکشور هستند درنتیجه ایزو فوری دراین مورد بهیچ عنوان نمیتوان دریافت کرد وهرساله میبایست تمدید شوند. شرکتهای دریافت کننده گواهینامه ایزو گاها ایزو فوری رادرجهت شرکت در مناقصات میخواهند یامیخواهند صادرات انجام دهنداین نکته راباید بدانید ویژه صادرات میبایست گواهینامه ایزوIAF و معتبر تهیه کنید اما مناقصات بستگی بکارفرما مناقصه گذار داردبین گواهینامه ایزو معتبر و گواهینامه ایزو غیرمعتبر یکی راانتخاب کند تمام مواردی راکه میبایست بدانید. گواهینامه ایزو فوری ازنامش هم میتوان فهمیدکه سریع صادر میشود ودربسیاری ازموارد گواهینامه سریع صادر شود هیچگونه پشتیبانی نخواهد داشت بنوعی تنهایک برگه چاپی بیش نیست و هیچگونه ارزشی ندارد. صدور گواهینامه ایزو میتواند بشما در پیروزی تجارت ، بهبود بهره وری ، بهبود شهرت سازمانی خود و متمایز شدن ازرقبا استفاده کنید درصورتیکه به دنبال بهبود فرآیندهای داخلی مشاغل خود هستیددراختیارتان قرار میدهیم.

  روش اخذ ایزو فوری همانطورکه گفته شدبسیار مهمست زیرا اعتبار گواهینامه رانیز دراینموارد باید درنظر گرفت اعتبار گواهینامه و قابل استعلام بودن گواهینامه ایزو معتبر سیستم مدیریتی ازاسناد فرایندهای تجاری شما تشریح میکند و نشان میدهد چگونه استاندارد موردنیاز ویژه صدور گواهینامه ایزو خودرا رعایت میکنید. درگام اول استاندارد مناسب انتخاب کنید اولین قدم درفرایند صدور گواهینامه اینست، بدانید کدامیک ازتعداد استاندارد ایزو متعدد بهترین گزینه درجهت سازمان شما خواهدبود وبشمادر تحقق اهداف و آرزوهای خودتان کمک میکند.
   
   
  روش اخذ ایزو فوری ISO

  مراحل اخذ ایزو فوری و روش دریافت ایزو ارزان ازطریق مراجع معتبر

   

   

  روش اخذ و دریافت ایزو فوری درگام دوم انتخاب مرجع صدور ایزو درجهت تحقق اهداف شرکتتانست. گام سوم مقدار هزینه و زمانیکه برای دریافت گواهینامه ایزو خواهید داشت. گام چهارم درخواست پیاده سازی میباشد درصورت دریافت ایزو فوری دیگر این گام پیاده سازی انجام نمیشود. تمام جوانب رابسنجید سپس اقدام به دریافت گواهینامه ایزو خود کنید.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت با دراختیار داشتن مشاورین مجرب و باتجربه درکنار شما خواهد بودتا بتوانید بهترین مرجع رابرای دریافت گواهینامه ایزو انتخاب کنید. و تمامی کارهای اخذ استاندارد ایزو و یاهرمجوز دیگری اعم از مجوزها و گواهینامه های خارجی ایزوCE ،IMS ،HSE-MS وغیره و یا مجوزهای مرتبط بااداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره رااز صفر تا صد به کارشناسان با تجربه مرکز امکان ثبت بسپارید، ضمنا مشاوره تلفنی باکارشناسان مرکز امکان ثبت کاملا رایگان میباشد.

  Read more
 • سایت ISO

  سایتISO

  سایتISO بیشتر منظور سایت سازمان استاندارد ایزو میباشد و خیلیهابه اشتباه زمانیکه اقدامات دریافت استاندارد ایزو راانجام میدهند، عبارت سایتISO رادرگوگل جسجتو میکنند و میخواهند گواهینامه ایزو خودرا مستقیمااز سایت رسمی سازمان استاندارد جهانی یاهمان سازمان ایزو دریافت کنند، اما چنین چیزی امکان پذیر نیست و سازمان ایزو بهیچ عنوان بطور مستقیم گواهینامه ایزو صادر نمیکند، چنین اشتباهاتی معمولا درمواردیکه شناخت کافی ازبحث استاندارد ایزو وجود ندارد رایجست و عبارت سایتISO و بسیاری ازعناوین ازاین قبیل ازجمله موارد جستجوهای تکراری متقاضیان دریافت استانداردISO درسایت گوگل میباشد. برخی ازعناوین جستجوهای تکراری متقاضیانی جهت اخذ ایزو راکه میخواهند گواهینامه ایزو آنها رابطور مستقیم سازمانISO صادر کندمیتوان بدین موارد اشاره کرد، سازمانISO ، سایت ثبت نامISO ، سایت اخذ ایزو ، سایت ایزو ISO، سایت ثبت نام ISO، سایت اصلی ایزو ، اخذ ISOایزو ازجمله موارد تحقیق شرکتها ویا سازمانهای متقاضی اخذ گواهینامه ISOو HSEمیباشد.

   

   

  سایت ایزو

  سایت ایزو ISO و مراجع اخذ گواهینامه ایزو معتبر جهت شرکت در مناقصات

   

   

  متقاضیان گواهینامه ایزو براین باورندکه مراجع صادر کننده گواهی ایزو مراجع صادرکننده ISOدرسراسر دنیا دارای یک سایت جهت صدور استاندارد ایزو و تحت عنوان سایت رسمی ایزو هستندو باید هرکسی قصد دریافت گواهینامهISO رادارد حتما ازطریق سایت رسمی سازمان ایزو اقدام کند وهمه گواهینامه های ایزو ازطریق سایت ISOثبت نام گردد و حتی تصور میکنند نظارت و بازرسیهای سازمان ایزو مرتبط ممیزی سالیانه و یاحتی ممیزی قبل دریافت ایزو توسط کارشناسان و بازرسهای خودشرکت و سازمان ایزو انجام میشود و برتمامی فعالیت های شرکت گیرنده استانداردISOبطور مستقیم زیر ذره بین سازمان رسمی ایزو رصد میشود و سازمان ایزوبرکنترل و مدیریت اعتبار گواهینامهISO و اخذ گواهی نامه ایزو نظارت مستقیم دارد. درحالیکه تمامی اینچنین تصوراتی غلط بوده و سایتی جهت ثبت نام ایزو وجود ندارد و حتی سایت رسمی سازمان ایزو نیزقابلیت ثبت نام ایزو راندارد و تمامی مراحل صدور استاندارد ایزو درجهان تنها توسط موسسات مشاوره ایزو صورت میگیرد ولی اگرکه استاندارد ایزو دارای اعتبار جهانی بخواهید موسسات مشاور ایزو تنهابه عنوان واسطه میتواننداز مراجع رسمی بین المللی استاندارد ایزو رابرایتان بگیرد و البته تمامی مراجع صدور استاندارد ایزو مراجع خصوصی صدور گواهی ایزو وچه مراجع بین المللی صادر کننده گواهی نامه ایزو هرکدام سایت اختصاصی خودرا دارند اماحتی توی سایت مراجع خصوصی صدور ایزو و یاحتی موسسات مشاوره ایزو نیزبخشی رابرای ثبت نام گواهینامه ایزو درنظر نگرفته اند و دربسیاری ازموارد چنین سایتهایی تنها باهدف اطلاع رسانی جهت استاندارد ایزو راه اندازی شده و نمیتوان درسایت اقدام ثبت نام گواهی ایزو راانجام دهید، سایت مراجع صادر کننده استانداردISO عموما جهت مقاصد اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات باکاربرانی درباره استاندارد ایزو میباشداز سایت مرجع ایزو مورد نظر استفاده میکنند و اخذ ایزو ازطریق سایت ایزو فط ابهام میباشد یعنی سایت ثبت نامISO فقط یک اصطلاح بوده و چنین عبارتی بهیچ عنوان وجود خارجی ندارد و نمیتوان تحت هیچ شرایطی اقدام اخذ استاندارد ایزو بطریق سایت ایزو کرده و گرفتن گواهی نامه توسط سایت ایزو امکان پذیر نمیباشد.

  سایتISO وبنوعی سایت اصلی سازمان ایزو راکه سازمان استاندارد جهانی نامیده میشود فقط یک وبسایت داردکه دراین مقاله سایت رسمی سازمانISO رابصورت لینک دراختیارتیان قرار میدهیم و بازدن لینک مرتبط سازمان جهانی ایزوISO میتوانید مستقیمابه سایت اصلی سازمان استاندارد ایزو دسترسی پیدا کنید البته سایت رسمی استاندارد جهانی ایزو بیشتر بعنوان یک سایت پژوهشی فعالیت دارد و بیشترین فعالیتهای سازمان ایزو تبادل اطلاعات درزمینه ایزو و تمامی مجوزهای بین المللی و فقط جهت تدوین و نشر انواع استاندارد ایزو و انواع گواهینامهISO و معرفی استاندارد هامتفاوت ایزو و نام و مشخصات استانداردISO هافعالیت میکند وجهت اخذ ایزو کارآیی ندارد لذا بایستی توجه نمودکه مراجع، مراکز، شرکتها و سازمانهای صادرکننده گواهی نامه ایزو ISO،HSE و همچنین IMSسایت اختصاصی خودرا دارندو متقاضیان مدرک ایزو بایستی بانهایت دقت و مدرک لازم سایتهای ISOرابررسی نموده و ازبروز مشکلات پیش بینی شده جلوگیری کرد.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت یکی ازموسسات باتجربه صدور انواع گواهینامه ایزو و مجوزهای مرتبط با ایزو و یکی ازبهترین موسسات مشاوره ایزو و دریافت و اخذ استاندارد های بین المللی باکمترین هزینه میباشد، تماس باکارشناسان کارگزاری امکان ثبت و دریافت مشاوره ازمشاوران و کارشناسان مرکز کاملا رایگان میباشد.
  Read more
 • سایت ایزو

  سایت ایزو

  سایت ایزو منظور سایت سازمان جهانی استاندارد میباشدکه همان سایت سازمان ایزو هست، البته سازمان استاندارد ایزو در سایت خودفعالیتهای زیادی راانجام میدهد ولی فعالیتهای مربوط بمسائل صدور گواهینامه ایزو و مجوزهای مرتبط اصلا بهیچ عنوان ازطریق سایت رسمی استاندارد ایزو انجام نمیشود و پروسه صدور گواهی ایزو بطور کلی متفاوت بوده و مستقیما توسط سازمان جهانی ایزو صادر نمیگردد ولی بسیاری ازکاربران و متقاضیان ایزو اشتباهن منباب اخذ گواهینامه ایزو عبارت سایت ایزو رادر گوگل جستجو میکنندکه کاملا اشتباه میباشد و اخذ گواهی استاندارد ایزو بطور کلی ساختار و پروسه کاملا مجزا داردما دراین مقاله سعی میکنیم مراحل اخذ استاندارد ایزو راتاحدودی توضیح دهیم و مراجع صدور ایزو رانیز معرفی کنیم تاابهامات مربوطه درزمینه اخذ گواهی ایزو حداقل ازبین برود.

   

   

  سایت ایزو

  سایت ایزو و اخذ ایزو جهت شرکت در مناقصات

   

  سایت ایزو راهنگامیکه درگوگل جستجو کنید، تعداد بسیار زیادی گزینه و سایت برایتان نمایش داده میشود اماهمانطورکه گفته شد سازمان جهانی استاندارد ایزو فقط یک وبسایت رسمی داردکه فقط جهت اطلاع رسانی ازانواع استاندارد ایزو و اطلاعات کلی استاندارد ایزو میباشد و هیچ نقشی دراخذ استاندارد ایزو ندارد.گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام داردبانام کامل CERTIFICATTION BODYبمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CBهادرایران هستند،CB  هادرجهان زیرنظریکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصار ABگفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CBهاهستند،AB  بانام کامل ACCREDITY BODYبمعنی موسسه اعتبار دهنده که درهرکشور یک ABجداگانه تعریف شده و هرکشور ABمجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAFهستندبانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمن اعتبار دهندگان بین الملل یاهمان IAFدرهرکشور ABمخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، جهت اطلاع ازاینکه مراحل اخذ ایزو چگونه میباشدو چگونه باید اقدام کرد همانطورکه گفته شد، اخذ ایزوارتباط مستقیم داردبا مرجع صادر کننده ایزو و حتی موسسه مشاوره ایزو که ازطریق آن اقدام اخذ استاندارد ایزو میکنید نیز دارد، البته مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه بزمان وهزینه مورد نظری که برای گواهی ISOمدنظرتان درنظر گرفته اید واز چه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت است دریافت گواهی ایزو مراجع IAFپروسه حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی میباشدواین زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. اگربخواهیم بطور خلاصه بیان کنیم.

  دراولین مرحله منباب اخذ ایزو تماس، باموسسات مشاوره ایزوو مشورت با کارشناسان مربوط درزمینه ایزو هست وبا بازگو کردن دلیل اخذ ایزو ،زمان و میزان هزینه درنظر گرفته شده برای کارشناسان، انها بهترین مرجع و بهترین راه راجهت اخذ ایزو بشما پیشنهاد میکنند، پروسه و زمان و هزینه دریافت مدرک ایزو ازمراجع عضو انجمنIAFو مراجع غیر IAFمتفاوت است، اگر منباب شرکت دربعضی ازمناقصه هاکه خود کارفرما تعیین کرده باشد و یافعالیتهای بین المللی قصد اخذ مدرک ایزو راداشته باشید.
  کارشناسان اخذ مدرک ایزو ISOازمراجع عضو انجمن IAFراپیشنهاد میکنند، اگر قصد دریافت مدرک گواهینامه ایزومراجع عضو IAFراداشته باشید همانطورکه گفته شد پروسه باهزینه بیشتر و زمانی حداقل یکماهه راپیشرو خواهید داشت، برای اخذ مدرک مراجع تحت نظر انجمن IAFبدلیل شرایط کشور ایران باعدم توجه و فشارهای کارشناسان مراجع صادر کننده ایزو برشرکت متقاضی ایزو درایران بخاطر شرایط سیاسی کشور پروسه پیچیده ای ندارید، کافیست باتماس با مراکز و موسسات مشاور ایزو و اقدام اولیه فرم های ارسال شده توسط موسسه راتکمیل کنید و بقیه مراحل را بعهده موسسه بگذارید، انها مابقی پروسه که زمانی حداقل یک ماهه نیاز دارد مکاتبات ABهادرخارج ازکشور، شامل ارائه مستندات شرکت به مرجع صادر کننده پرکردن فرم های مرجع و غیره میباشد توسط کارشناسان مربوط صورت میگیرد، هزینه بسیار بالاتراز مراجع غیر IAFنیز متحمل میشوید تقریبا 2برابر هزینه دریافت مراجع غیر IAFباید پرداخت کنید واما دریافت گواهینامه منباب تبلغات قطعا نیازبه مدرک بین المللی ومدرک صادرشده مراجع عضو IAFندارد، و باپروسه مشابه مراحل ذکرشده میتوان مدرک گواهینامه ایزو رااز مراجع غیر IAFنیزدریافت کردفقط بااین تفاوت،که مدت زمان اخذ مدرک نهایتا 2تا 3روز و هزینه تقریبا نصف مدارک اخذ شده ازمراجع عضو IAFمیتوان انرا دریافت کرد.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی اماده ارائه مشاوره در زمینه دریافت گواهی نامه ایزو و مجوزهای بین المللی و همچنین گواهی نامه های اموزشی و اداره کار است، که تماما مشاوره بصورت رایگان انجام میشود

   

  Read more
 • شرایط اخذ ایزو ISO ارزان

  شرایط اخذ ایزو ارزان

  شرایط اخذ ایزو ارزان و بطور کلی گواهینامه ایزو ارزان دغدغه بسیاری ازمتقاضیان گواهینامه ایزو درایران میباشد. درزمانهای قبل بدلیل اینکه گواهینامه ایزو کمتر شناخته شده بود وخیلی اطلاعاتی ازانواع گواهی ایزو دراختیار متقاضیان نبود موسسات و کارشناسان انگشت شماری بودندکه درحوزه گواهینامه ایزو فعالیت کنندو بهمین دلیل زمان زیادی صرف اخذ استاندارد ایزو و مستند سازی ایزو و مشاوره و پیاده سازی استاندارد ایزو میشد مدت زمان زیادی طول میکشیدتا گواهینامه ایزو صادر گرددو سازمان گواهینامه ISOرادریافت کند. امروزه مستندات تمامی گواهینامه ایزو مورد نیاز تمامی شرکتها بصورت آماده و رایگان درسایت بسیاری ازمراکز و موسسات مشاوره استاندارد ایزو مانند مرکز امکان ثبت دراختیار عموم قرار گرفته است.

   

   

  ISO 3

  شرایط اخذ ایزو ارزان با تماس با موسسات استاندارد ایزو معتبر میتوان اطلاعات کاملی رادریافت کرد

   

   

  گواهی نامه ایزو ارزان زمانی برسر زبانها افتادگه شرکتهایی که مناقصه برگزار میکنند جهت شرکت درمناقصات ازشرکت کنندگان درخواست گواهی ایزو کردندو شرکتهای مشاوره همچون شرکت مشاوره البته موسسات معتبر مشاور ایزو مستندات انواع گواهینامه ایزورابااستفاده ازتجربیاتش تهیه کرد واین مستندات راکه شامل مستندات پیاده سازی انواع سیستمهای مدیریتی هست انتشار مستندات ایزو بصورت رایگان باعث شده شرکتهای متقاضی ضمن پرداخت نکردن مبلغی بابت مستندات زمانی نیزصرف مستندسازی نکنند وبه گواهینامه ISOفوری نیز درکنار ارزان دست پیدا کنندکه دغدغه بسیاری شرکتهای متقاضی میباشد، گواهی ایزو ISOارزان امروزه بسیار متقاضی دارد واغلب شرکتهای متقاضی بدنبال گواهینامه ایزو ارزان و فوری هستندو باهمین قصدبا مراجع صادرکننده ایزو ویا مشاوره ایزو تماس میگیرند و چگونگی دریافت گواهینامه ایزو ارزان راپرسجو میکنند تااطلاعات کافی بدست اورند و ارزانترین گواهینامه رابرای شرکت و مجموعه خود اخذ کنند.

   

   

  ISO 4

  شرایط اخذ ایزو فوری به مرجع صدور اساندارد ایزو بستگی دارد

   

   

  شرایط اخذ گواهی ایزو ارزان اعتبار گواهینامه رانیز باید تضمین کند و اخذ استاندارد ایزو بدون اعتبار ولی ارزان هیچ ارزشی ندارد،شناخت استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو میتواند مارا درتشخیص اعتبار ایزو کمک کند،گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استانداردinternational standard organize با نام مخفف سازمانISO صادر میگردد و وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین یسری قوانین و پروتکل هایی منباب یکپارچه کردن استانداردهای مربوط به تولیید کنندگان و مصرف کنندگان، درهمه دنیاست و بواسطه قوانین ایزو بتوان خدمات بهتری ارائه کرد وشرکتها وسازمانها در مسیر رضایت مشتری گام بردارند .گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارد مخففCERTIFICATTION BODY که بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، همگیCB هادر جهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنند که به انهاAB گفته میشودکه اعتبار دهندهCB هاهستند،AB مخففACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست که هرکشورAB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعهIAF که مخفف کلمهINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن برای هرکشورAB های بخصوص ومتفاوتی را تعریف کرده درایرانNACI تنهاAB تعریف شده این انجمن است، ثبت و صدور گواهی ایزو درایران بیشتر درمراکز خصوصی صورت میپذیردکه انها نیز زیر نظر انجمنIAF فعالت نمیکنند، موسساتی خصوصی هستندکه بصورت مجزا ازانجمنIAF فعالیت میکند، خب حالا به بحث اصلی خود یعنی اخذ ایزو منباب شرکت درمناقصه بازمیگردیم شرکت در مناقصه درایران مرسوم ترین دلیل اخذ ایزو ارزان میبااشد، درایران کارفرمایان بابت شرکت ویا حتی ثبت نام در مناقصه شرکت کنندگان راملزم بدریافت واخذ گواهی ایزو میکنندکه درجهت بالابردن سطح مناقصه و پیشرفت و پیشرفت بیشتر هستند مناقصات درایران یکی ازمهمترین دلالیل گرفتن ایزو را بخود اختصاص میدهد، دلیل دوم رایج اخذ گواهی ایزو اهداف تبلیغاتیست دراین دلیل صاحب مجموعه برای تبلیغات ازنام وگواهی ایزو و لوگوی ایزو استفاده میکنند وبه این صورت اعتبار خودرا به رخ رقیبان میکشند وبستر ایمن تری هم برای مشتریان ویا متقاضیان ایجاد کنند این اهداف تبلیغاتی بیشتر برروی مدیریت خوب وبی نقص دریک مجموعه تاکیید میکنند که بااخذ گواهی ایزو درتبلیغات به ان اشاره کنند واعتماد مشتریان کسب کنند، اخذ ایزو ارزان فقط وقتی قابل قبول و توجیه میباشدکه اعتبار گواهینامه رانیز درنظر بگیرید و بتوان گواهینامه ایزو اخذ شده رادرسایت مرجع صادر کننده رجیستری کرد و استعلام گرفت.

   

   

  ISO 5

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت

   

   

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باسابقه درخشان و کارشناسانی خبره و با تجربه سالهاست درجهت اخذ استاندارد ایزو و تمامی مجوزهای بین المللی مانندHSE IMS CE ISO و غیره بهترین خدمات را به مشتریان و مدیران عزیز ارائه کرده و توانسته موفقیت های بزرگی رادراین زمینه کسب کند.
  Read more
 • شرایط اخذ ایزو ارزان

  شرایط اخذ ایزو ارزان

  شرایط اخذ ایزو ارزان شایدبرای بسیاری عجیب باشد و یاحتی تصور کنند مدرک ارزان اعتبار ندارند،منباب اخذ ایزو ارزان، روشی وجود داردکه مدیران دررابطه باآن اطلاعی ندارندبه همین دلیل مامصمم شدیم جهت صرفه جویی درهزینه و وقت شرکت، شرایط اخذ ایزو ارزان رابیان کنیم تادر سریع ترین زمان ممکن بتوانید گواهی ایزو رادریافت کنید و همانطورکه گفتم شاید تصور کنید روش اخذ ایزو ارزان وجود ندارد و جهت اخذ گواهی ایزو باید هزینه زیادی پرداخت شود البته اخذ ایزو مراجع عضو انجمنIAF بدین صورت میباشدو فقط درحالتی مجموعه ملزم به اخذ استاندارد ایزو مرجعIAF میشودکه قصد فعالیت بین المللی داشته باشد. البته شاید کسانی باشندکه قصد اخذ ایزو دارند و اطلاعات کاملی منباب اخذ ایزو ندارند دراینجا توضیحی کلی استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو میدهیم تاچنین افرادی نیزکه قصد اخذ مدرک ایزو رادارند تاحدودی گواهینامه ایزو و مراجع صدور گواهی ایزو رابشناسند، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استانداردinternational standard organiz بطور مخففISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درزمینه های متفاوتی میباشداما مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت بهترشدن ویک مجموعه ویکسان سازی قوانین تدوین شده درسراسر دنیاست، قطعا اگرمدیر هرمجموعه یا ارگانی بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، ایزو باعث پیشرفت محسوس مجموعه خواهد شد. گواهی ایزوتوسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصارCB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشد، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهمCB هادرایران هستند،CB هادرجهان زیرنظریکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصارAB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهندهCB هاهستند،AB بانام کاملACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشورAB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه انجمنی بین المللی و واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاریIAF هستند بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللیهست، انجمنIAF برای هرکشورAB های مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت انجمنIAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشور رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده این انجمن است.

   

   

  ISO 2

  شرایط اخذ ایزو ارزان باید بگونه ای باشدکه معتبر نیز باشد درغیر اینصورت ارزشی جز تکه کاغذ گواهینامه ندارد

   

   

  شرایط اخذ ایزو ارزان درایران بحثی پر دغدغه میباشد و حتی شاید ساعتها و روزها در اینترنت جست و کنید و با شرکتهای زیادی جهت گرفتن ایزو ارتباط گرفته باشید، اماهنوزبه نتیجه دلخواه جهت انتخاب شرکت مشاوره ایزو جهت دریافت استاندارد ایزو نرسیده اید، دراینصورت شمانیز مانند بسیاری ازمشتریان مقداری ازتعدد موسسه مشاور ایزو درکشور گنگ شده اید، چنین حالتی دربیش از90 درصد مشتریان خواهان دریافت استاندارد ایزو هستند پیش میآید. درهرحال بسیاری ازمشتریان و متقاضیان اخذ استاندارد ایزو مدرک رابرای شرکت درمناقصات و یا صادرات دولتی می خواهند و کمتر مجموعه ای پیدا می شودکه بخواهد تمام مستندات استاندارد ایزو راکامل در سازمان بجریان درآورد ودریشتر موارد تنها گواهینامه استاندارد ایزو فقط مطرح میباشد و باتوجه بهزینه بالا و وقتگیر بودن توجیهی منباب پیاده سازی استاندارد ایزو نمیبینند، اخذ استاندارد ایزوبراساس نوع و دلیل دریافت ایزو متفاوتست و همیشه وقت و هزینه متناسب درنظر گرفته شده توسط شرکت متقاضی رابایدبا مراحل و شرایط اخذ ایزو سنجید، مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه به زمان وهزینه مورد نظر جهت اخذ گواهی ایزو و اینکه بکجاوچه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت است مثلا دریافت گواهی ایزو مراجع IAFپروسه حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی هستواین زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی ایزو راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره و مهمرین بحث درکنار بحث اخذ ایزو ارزان و یا فوری بحث اعتبار گواهینامه ایزو اخذ شده میباشد، همانطورکه گفته شد مدرک ایزو باید کاملا قابل استعلام و رهگیری درسایت بشد، اگرچه توسط مراجع عضوIAF صادرشده باشد واگرچه مراجع غیرIAF حتما باید درسایت مربوط به مرجع صادرکننده قابلیت رهگیری و استعلام داشته باشد، استعلام درسایت بوسیله کدرهگیری اعلام شده توسط سایت انجام میشود که درپایین برگه صادرشده ایزو نوشته میشود.

   

   

  ISO 5

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت

   

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران با سابقه درخشان و با کارشناسانی حرفه ای باتجربه اماده ارائه خدمات درزمینه صدور انواع گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام است. تمامی مشاوره های تلفنی مرکز سامان کاران کاملا رایگان میباشد، باما درتماس باشید.

  Read more
 • شرایط ایزو ارزان

  شرایط ایزو ارزان

  شرایط ایزو ارزان مربوط مراجع خصوصی بدون اعتبار داشتن مراجع بین المللی میباشد. شرایط ایزو ارزان شرکتهای دارای مناقصه میتواند کاربرد داشته باتشد. شرایطIZO ارزان توسط مراجع خصوصی صادر میگردد. مراجع خصوصی بدلیل اعتبار نداشتن توسط مراجع بین المللی میتوانند ایزو ارزان صادر کنند.ISO ارزانکمترین هزینه داشته مشتریان درخواست کننده میتوانند دریافت ایزو همچنین نیاز پرداخت هزینه گزاف نمیباشد کمترین هزینه ایزو دریافت کنند. شرایط ایزو ارزان میتواند شرکتهای مختلف کاربرد داشته باشد.

   

   

   

  شرایط اخذ ایزو ارزان 

  شرایط اخذ ایزو فوری و ارزان و معتبر و قابل استعلام

   

   

  امروزه درخواست کنندگان بدلیل بازار گوناگون مشاغل کاری صرفا فقط برندسازی همچنین جذب مشتری گواهی ایزو ارزان دریافت میکنند. شرایطISO ارزان توسط مراجع مختلف میتواند متفاوت باشد. مراجع مختلف ایزو ارزان هزینه های متفاوتی اعلام میکنند دلیل تفاوت داشتن هزینه های متفاوت میتواند جذب مشتری باشد مراجع فقط دنبال جذب نماینده ایزوتوسط خودشان میباشند. شرایط ایزو ارزان توسط مراجع صادر کننده طی مشاوره تلفنی سازمانها اعلام شده مراحل شرایط گرفتن ایزو ارزان بیان میکنند، سپس مشتری میتوانند تصمیم گیری داشتن ایزو ارزان توسط مرجع درخواستی اعلام همکاری میکند.

  ایزو ارزان یک برگه پرینت گرفته شده تحویل متقاضی داده خواهد شد. متن چاپ شده ایزو ارزان نام مرجع صادرکننده، گواهی نامه درخواستی، کد رجسیتری سه ساله، بارکد گواهی درج شده متن چاپ شده زبان لاتین بوده تحویل مشتری داده خواهد شد. متقاضیان دریافت آیزو ارزان کارگاه تولیدی، پیمانکاران، مشاغل کوچک برند سازی مشاغل کاری خود شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی میتواند کاربرد داشته باشد. مطلب دیگر بسیار مهم شرایط ایزو ارزان مستندات گواهی میباشد. مشتریان دریافت گواهی ایزو ارزان حتما باید مستندات ایزو دریافت کند. مستندات ایزو حاوی مطالب ارزنده ایی مانند، رهبری، اطلاع رسانی خط مشی کیفت، اقدامات مرتبط ریسکها فرصتها، طرح ریزی تغییرات، تمرکز مشتری، خط مشی، کنترل تولید ارائه خدمات، نوع میزان کنترل، کنترل طراحی توسعه مطالب دیگر سیستم مدیریت کیفیت میباشد.

  مشتری ایزو ارزان گواهی نامه بدون مستندات دریافت کند زمانی نیاز داشته مستنداتIZO دچار مشکل شده الزامات مستندات ایزو بهترین راهکار راه حل مسائل سازمان میباشد. مشتریان اهمیت داشتن مستندات درک نکرده اگر بدانند مستنداتISO چقدر حائز اهمیت میباشد حتما درخواست دریافت مستندات توسط مرجع صادرکننده میکنند. شرایط ایزو ارزان نیاز پیاده سازی واقعی نداشته صرفا گرفتن ایزو ارزان برند سازی جذب مشتری کاربرد خواهد داشت. وقتی گواهی ایزو ارزان تحویل درخواست کننده داده شد. مرجع صادرکننده مشاوره توضیحات تکمیلی ایزو اعزام خواهد کرد. مشاور اعزام شده یک روز کاری وقت کذاشته تمام الزامات ایزو همچنین مستندات ایزو کامل توجیح خواهد کرد. سیستم کنترل کیفیت بسیار گسترده بوده مشاور ایزو اطلاعات تکمیلی خود بروز کرده تحویل مشتری خواهد داد.

   

   

  شرایط اخذ ایزو ارزان

   

  اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

   
  حضور کارشناس اعزام شده توضیحات سازمان بایدهمراه مدیر عامل شرکت همچنین مسئول کنترل کیفیت باشد دوشخص اصلی سازمان حتماباید جلسه هماهنگ شده حضور داشته باشند بدانند دریافت ایزو ارزان کارایی داشته میتواند پیشرفت سازمان همچنین سودآوری اثر گزار باشد. شرایط ایزو ارزان همراه تمدید ایزو میباشد سالی یکبار تمدید ایزوی شرکتها ارائه خواهد شد. سازمانها باید تمدید کردن همچنین منصرف شدن اعلام نتیجه نهایی بمرجع صادر کننده انجام دهند. توانایی ارائه مستمر محصولات خدمات الزامات شرکت دارندهISO همچنین الزامات قانونی مقرراتی کاربرد دارد. بکارگیری اثربخش سیستم شامل فرایندهای بهبود سیستم همچنین تضمین انطباق الزامات مشتری قانونی مقرراتی قابل کاربرد رضایت مشتری افزایش دهد. دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید دسترس قرار گیرد اطلاعت مستند نگهداری شود. دامنه کاربرد انواع محصولات خرمات تحت پوشش بیان کرده الزامات استاندارد بین المللی سازمان جهت دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت غیر قابل کاربرد مشخص نماید توجیهی داشته باشد. انطباق استاندارد بین المللی تنها موقعی میتواند مورد ادعا باشد الزامات غیر قابل کاربرد مشخص شده اند.
  توانایی مسئولیت سازمان اطمینان انطباق محصولات خدمات افزایش رضایت درخواست کننده تاثیری نداشته باشد. استاندارد بین المللی میتواند تفسیر عام معنی دسته فعالیتهایی مقصود اصلی سازمان میباشد. مدیریت ارشد رهبری تعهد تمرکز مشتری حصول اطمینان موارد بیان شده میباشد. الزامات مشتری الزامات قانونی مقرراتی قابل کاربرد تعیین درک بطور مستمر برآورده میشوند.ریسک فرصتهایی میتواند انطباق محصولات خدمات توانایی افزایش رضایت مشتری تاثیر گزار باشند تعیین شده آنها پرداخته میشود. تمرکز افزایش رضایت مشتری نگه داشته میشود. مدیریت ارشد باید خط مشی کیفیت ایجاد همچنین پیاده سازی نگهداری نماید. متناسب مقصود بافت سازمان مشخص شدن کار راهبردی سازمان پشتیبانی نماید. چارچوبی تعیین اهداف کیفی ارائه نماید.

  تعهد برآوردن الزامات قابل کاربرد باشد. تعهد بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت باشد. خط مشی کیفیت باید قالب اطلاعات مستند دسترس بوده نگهداری شود. مدیریت ارشد اطمیمنان حاصل نماید مسئولیتها همچنین اختیارات نقش های مربوطه درون سازمان تخصیص داده شده ابلاغ شده اند. حصول اطمینان ترویج تمرکز مشتری سرتاسر سازمان. زمان طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید مسائل اشاره شده جهت بندهای الزامات اشاره شده مدنظر گرفته شده باید پرداخته شود. بمنظور رسیدن موارد زیر تعیین نماید. تضمین سیستم مدیریت کیفیت میتواند نتیجه نتایج مورد نظر خود دست یابد. سایت امکان ثبت مشتریان متقاضی ایزو ایجاد شده بتوانند اطلاعات تکمیلی ایزو مطالب مورد نظر خود مطالعه کنند. سایت امکان ثبت جامعه ترین سایت ایزو بوده اطلاعات بسیاری جهت ایزو موجود میباشد شماره تماس سایت امکان ثبت جهت تماس همچنین راهنمایی ایزو 44858017 -021

  Read more
 • شرایط صدور گواهی ایزو

  شرایط صدور گواهی ایزو

  شرایط صدور گواهی ایزو و اخذگواهی نامه ایزو، جهت همه کسانیکه قصد ارتقای جایگاه شغلی خودرا دارند کاربرد دارد. امروزه مصرف کنندگان درهر زمینه قبل ازاستفاده ازمحصولات مورد نظرشان، ازهمه جوانب آنهارا بررسی میکنند. دارا بودن علائم استاندارد ایزو یکی ازعواملی میباشدکه اعتماد بیشتر آنهارا موجب خواهد شداین امربی دلیل نیست. سازمان جهانی ایزو ، انواع گواهینامه ایزو رادر صورت پیاده سازی همه مستنداتش بمتقاضیان اعطاء میکند. ازاینرو علائم استاندارد ایزو بیش ازپیش نمایان شدست. دراین مقاله میخواهیم شرایط صدور گواهینامه ایزو رابرایتان شرح دهیم.

   

   

  شرایط اخذ ایزو ارزان

  شرایط صدور گواهینامه ایزو معتبر با قابلیت استعلام

   

   

  شرایط صدور گواهی ایزودرابتدا ملزم شناخت انواع ایزو بوده وقبل ازهرچیز نیازست بدانید کدامیک ازاقسام گواهینامه ایزو بابت تجارت شما مناسب هست و یابرای کدام منظور بدان نیاز داریداین بدان دلیلست ایزو انواع مختلفی دارداز ایزوهای تخصصی گرفته تاانواع ایزو عمومی وهر کدام درجهت صنایع خاصی بکار میروندبرای مثال گواهی ایزو 22000درون صنعت غذایی کاربرد دارد وبرای شرکتهای پیمانکار حیطه ماشین سازی استفاده ندارد. چند نمونه ازانواع و اقسام گواهی نامه ایزو نیزهمچنین پیش نیاز گواهی نامه ایزو تخصصی دیگرند ازقبیل گواهی ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت میباشد، ایزو 14001 سیستم مدیریت حفاظت محیط زیست هست وهمینطور ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی . واین سه گواهی ایزو بیشترین کاربردها رادارندپس ابتدا مشخص میکنیدکه کدام نوع برایتان کاربرد دارد. اینکار رامیتوانیدبه کارشناسان مراکز مشاوره بسپارید تاشما رادراین زمینه راهنمایی کنند امابطور حتم بجهت هریک ازاقسام گواهینامه ایزو، اخذ گواهی ایزو 9001 ضروری هست. ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت میباشدکه مستندات ایزو 9001 ، بابت پیشرفت سطح کیفیت خدمات و محصولات شرکتها ارائه شدست. دو استاندارد دیگری وجود دارندکه دربین گواهینامه دیگراز عمومیت بیشتری برخوردارند و همانند ایزو 9001 پیش نیاز ایزو های تخصصی دیگر میباشند. دربرخی موارد هرسه گواهی ، ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 راهمزمان باهم درخواست میکنند. ازآنجاکه بعضی ازشرایط هرسه ایزو مشابه هم میباشد و همچنین برخی ازمفاد موجود درهرسه گواهی ارتباط نزدیک بایکدیگر دارنداین موضوع بدانها کمک میکندتا مراحل اجرای آنهاسرعت بیشتری بگیرد وچه بسا درهزینه هاکمی تفاوت ایجاد کند.

   

   

  شرایط اخذ ایزو ارزان

  شرایط صدور گواهینامه ایزو ازطریق مراجع معتبر

   

   

  شرایط صدور گواهی ایزو، ازدیگر شرایطش برگزاری دورههای آموزشی کارکنان مجموعه متقاضی، جهت آگاهی ازبایدها و نبایدها و اطلاع ازقوانین استانداردهای ایزو درخواستی میباشد. بعنوان مثال درون سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 بابت افرادیکه درآن سازمان مشغول فعاایت هستند، رعایت نکات ایمنی و نگهداری ازمصوبات گواهی ایزو آموزش داده میشود. تمامی فعالیتها و فرایندهای مجموعه میبایددر خصوص اجرای نظام استانداردهای ایزو ، مورد بررسی گیردتا بتوانند خط مشی هریک ازفعالیتهای مجموعه راموازی بااهداف ایزو پیش ببرند. بهمین منظور جلسات مشاوره برگزار میشود تابا دقت کامل اجرای آنهابپردازند. یکی دیگراز شرایط صدور گواهی ایزو ، ممیزی مجموعه توسط کارشناس فرستاده شده ازطرف مرجع صادر کننده گواهی ایزو میباشدبه کارشناس اعزامی افسر ممیزی نیزمیگویند. البته لازم بذکرست قبل ممیزی، خودمجموعه بایداقدام ممیزی کند تااز اعمال کامل دستورالعملهای استاندارد مشخص شده، اطمینان حاصل نمایند. بررسی اقدامهای صورت گرفته ، ارزیابی مستندات ، اطمینان ازواضح بودن سیستم مدیریت درخواست شده درهمه زوایه ، دستاوردهای ممیزی محسوب میشود. بعداز بازنگریهای متعدد، چنانچه مغایرتی درحیطه پیاده سازی طرحهای استاندارد دیده نشود، تاییدیه افسر ممیزی بجهت مرجع صادر کننده ابلاغ شده و مرجع اقدام مینمایدبه صدور گواهینامه ایزو . درصورت تمایل متقاضیان چنانچه زمان کافی منباب پیگیری مراحل اخذ گواهی ایزو رانداشته باشند ویا بدلایل گوناگون دیگر، میتواننداز مراکز مشاوره یاری بطلبند. مراکز مشاوره بعداز مشخص شدن نوع گواهی ایزو درخواستی اقدام انجام قدم بقدم مراحل صدور گواهی ایزو کرده و درهمه مسیر درکنار متقاضی میباشد. لازم بذکرست پیاده سازی کامل و واقعی بپیشبرد کیفیت جامعه شغلی کمک بسیاری میکند.

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family