ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 Where can I get an ISO certificate

گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

گواهینامه ایزو ISO ، گواهی ایزو ISO ، گواهینامه بین المللی استاندارد ایزو ISO ، گواهی نامه آموزشی ایزو ISO ، گواهینامه HSE ، انواع گواهینامه آموزشی ایزو ، انواع گواهینامه‌های ایزو رااز کجا بگیریم؟

 

متقاضیان گواهی نامه ایزو چه کسانی هستند؟

متقاضیان، درخواست کنندگان انواع گواهی‌نامه‌های ایزو و گواهینامه‌های آموزشی ایزو و گواهینامه HSE بخاطر اینکه اکثراً شرکت‌های تازه تأسیس و نوپا هستند اطلاعات کافی درزمینه اخذ این نوع گواهینامه‌های تدوین شده ندارند و درمرحله اول باید نسبت به اینکه گواهینامه ایزو چیست؟ گواهینامه‌ها و استانداردهای ایزو چیست؟ آگاهی پیدا کنند.

گواهینامه ایزو چیست؟

گواهی نامه ایزو مدرکیست که هرسازمان و مجموعه‌ای می‌تواند کیفیت، سلامت و ایمنی محصولات و خدماتش رااثبات نماید. گواهینامه ایزو سندیست درقبال اخذ و دریافت استانداردهای تدوین شده ازسوی سازمان بین المللی استاندارد و توسط مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو صادر می‌شود. ایزو لفظ فارسی کلمه ISO متشکل ازحروف اول کلمات عبارت International Organisation for Standardiztion بمعنای سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد‌.

گواهینامه آموزشی ایزو چیست؟

گواهینامه‌های آموزشی ایزو ازجمله مدارک و اسنادی هستندکه اکثر افراد تحصیل کرده و دانشجو جهت تکمیل رزومه کاری خود و همچنین افرادی که تجربه کارهای فنی و مهندسی، خدماتی و تولیدی دارند ولی مدرک تحصیلی و سندی جهت ارائه تجربه و دانش خود ندارند متقاضی گواهینامه آموزشی ایزو می‌شوند. استانداردهای ایزو باانواع سیستمهای مدیریتی درسطح دنیا ارائه می‌شوند و دوره های مربوطه ایزو توسط مرکز امکان ثبت هم بصورت مکاتبه‌ای هم بصورت حضوردر سازمان متقاضی و گاها خصوصی ارائه می‌شوند.

گواهینامه HSE چیست؟

گواهی نامه HSE نیزاز سری استانداردهای تدوین شده سازمان ایزو می‌باشد. HSE-MS مخفف Health safety and Environmental Manegment systems بمعنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست می‌باشد. متن استاندارد HSE تلفیقی ازدو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱ می‌باشد. گواهی HSE ایمنی محیط کار و سلامت و بهداشت کارکنان راهمراه بارعایت اصول ریست محیطی و توجه به حفظ و صیانت ازمنابع طبیعی را اثبات می‌کند.

 

مهم ترین گواهینامه ایزو از سری استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد

ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت ازسری استاندارد‌های مهم و پرکاربرد سازمان بین المللی استاندارد می‌باشد. گواهینامه ISO 9001 بعنوان مادر و پیش نیاز تمام استانداردها درتمام سازمان‌ها و مشاغل مطرح می باشد. ایزو ۹۰۰۱ برای تمامی مشاغل و حرفه‌ها جنبه بسیار مهمی دارد. مثلاً هم برای صادرات هم برای شرکت در مناقصات بسیار کاربرد دارد.

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ بیان کننده الزاماتیست که سازمان‌ها و مجموعه‌های متقاضی رادرکلیه فرآیندها، کیفیت راسرلوحه تمام کارهایشان قرار می‌دهند و چگونگی اجرای کیفیت رادربالاترین سطح ارائه می‌دهد. ایزو ۹۰۰۱ باعث می‌شود تاکیفیت هم توسط سیستم مدیریت به کمک نیروی انسانی کنترل شود و ازبروز خطا جلوگیری گردد.

ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ازدیگر گواهینامه‌های مهم و کاربردی هستند. اکثر شرکت‌های پیمانکاری سه گواهینامه ISO 14001 و ISO 45001 راهمراه ISO 9001 دریافت می‌کنند. سه گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت کیفیت وقتی باهم اخذ می‌شوند مجموعه دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه بنام IMS می‌شود.

 

تشخیص اعتبار و اصالت شرکت‌های صادر کننده گواهینامه ایزو چگونه است؟

مراکز و مراجع و شرکتهای زیادی درایران جهت صدور گواهینامه ایزو فعالیت می‌کنند و همگی ادعای معتبرترین و اصیلترین مرکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رادارند. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو بطور کلی دو نوع هستند. یکی مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو تحت اعتبار و اصالت IAF و دیگری مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو بدون اعتبار و اصالت IAF فعالیت می‌کنند. البته یکسری مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو کارشان کاملا فیک و تقلبیست که باارائه مشخصات مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو تشخیص اعتبارشان براحتی انجام می‌شود.

 

مشخصات مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو معتبر و اصیل چیست؟

مراجع صادر کننده گواهی ایزو رااصطلاحا CB می‌نامند. CB های معتبر و قانونی زیرنظر یکسری مراکز اعتبار دهنده ( نمایندگان رسمی استاندارد گذاری درهر کشور ) تحت عنوان AB فعالیت می‌کنند. AB های رسمی و دولتی هرکشور باعضویت درسازمان ، انجمن IAF فعالیت می‌کنند. بنابراین طبق یک پروسه قانونی هنگامی CB تحت اعتبار نهاد AB عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهد گفته میشود فعالیت CB معتبر و بااعتبار IAF است.

 

مشخصات مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو بدون اعتبار بین المللی چیست؟

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار بین المللی راتحت عنوان مراجع صدور غیر IAF معرفی می‌کنند. وقتی یک CB تحت اعتبار یک AB بدون عضویت درانجمن IAF فعالیت کند گفته می‌شود مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF مدرک و گواهی ایزو راصادر می‌کند.

تشخیص اعتبار و اصالت مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ازطریق جستجو درسایت IAF انجام می‌شود. باورود به سایت IAF بنشانی WWW.IAF.NU می‌توانید درقسمت جستجو AB مورد نظر راپیدا کنید و بعدبا ورودبه سایت AB درقسمت جستجو CB مورد نظرتان راجستجو نمایید. بامشاهده نام CB دراین زنجیره ازاعتبار و اصالت مرجع صدور ایزو CB اطمینان حاصل کنید.

دلیل انتخاب مراجع ثبت و صدور ایزو بدون اعتبار IAF توسط سازمان‌های ایرانی چیست؟

مراکز و شرکت‌های صادر کننده گواهینامه ایزو بااعتبار IAF بعلت اینکه زیر نظر نهاد AB رسمی و دولتی فعالیت می‌کنند ملزم به رعایت کلیه قوانین و اصول تدوین شده ازسوی انجمن IAF هستند و باید طراحی و اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو رابدرستی و کاملا صحیح انجام دهند. بهمین خاطر مدت زمان اخذ و دریافت ایزو طولانی و همچنین هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کنند. بنیان و پایه اکثر سازمانها و شرکتهای پیمانکاری ضعیف می‌باشد و بودجه کافی برای اخذ و دریافت گواهینامه ایزو توسط مراجع IAF ندارند.

اکثر سازمانها و شرکتها هم جهت حضور درمناقصات اصلا زمان کافی ندارند و اگر دیر بجنبند مناقصه راازدست می‌دهند و بهمین دلیل هنگام دریافت گواهینامه بسراغ مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو تحت اعتبار IAF نمی‌روند. مراجع صادر کننده گواهی ایزو بدون اعتبار IAF چون سازمان راملزم به طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو نمی‌کنند خیلی سریع باهزینه بسیار کم و درمدت زمان کوتاهی صادر می‌شوند.

آیا تهیه نمونه مستندات ایزو برای تمام سازمان‌ها و مجموعه‌ها الزامی است؟

کلیه سازمانها و شرکتهایی که ازطریق مراجع صادر ایزو بااعتبار IAF فعالیت می‌کنند ملزم هستند کلیه نمونه مستندات مرتبط بااستانداردی راکه انتخاب کرده‌اند راطراحی و پیاده سازی نمایند. اما مجموعه‌هایی که ازطریق مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF فعالیت می‌کنند چون ازطرف مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ملزم به اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو نیستند ولی می‌توانند مستندات ایزو راتهیه کنند و بصورت اختیاری درزمان مناسب اجرا و پیاده سازی مستندات راانجام دهند.

مستندات ایزو را چگونه تهیه کنیم؟

تهیه نمونه مستندات ایزو کاری زمان‌بر می‌باشد و نیازمند صرف کردن زمانی طولانی و همراه بادقت و دانش و تخصص دارد. مرکز امکان ثبت دراقدامی عام المنفعه کلیه مستندات انواع گواهینامه‌های ایزو راکه درطی چندین سال سابقه درخشان و تجربه تهیه و جمع آوری نموده است رابصورت کاملا رایگان درقالب فایل WORD دراختیار متقاضیان محترم قرار می‌دهد. بنابراین فقط کافیست بامرکز امکان ثبت ارتباط برقرار نمایید.‌

پیاده سازی استانداردهای ایزو چگونه انجام می‌شود؟

سازمانها و شرکت‌های ملزم به طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو باتوجه به متن الزامات تعیین شده می‌باشند. اولین نیاز یک مجموعه برای پیاده سازی مستندات استفاده ازمشاوره و راهنمایی یک مشاور خبره و اگاه است. متاسفانه درکشور ایران شرکتها و سازمانهای اجرا کننده مستندات بسیار کم می‌باشند و اکثر مدیران و مسئولان بنا بدلایلی ازانجام پیاده سازی استانداردهای ایزو سرباز می‌زنند. پیاده سازی و استقرار استانداردهای ایزو متناسب بامیزان سطح سخت گیری مراجع صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود.

راه و روش پیاده سازی استانداردهای ایزو چگونه است؟

مجموعه متقاضی ایزو توسط کمیته راهبردی استراتژیک درمورد محیط سازمان جهت اجرای مستندات مشورت می‌کنند و نیازها و خواسته‌ها و انتظارات هریک ازذینفعان رابررسی و کارشناسی می‌کنند. تعیین و تشخیص کاربردهای سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت تمامی فرآیندهای جزئی و کلی و تعیین تمام وظایف و مسئولیتها مشخص می‌شود. ایجاد خط مشی کیفیت و چارت سازمانی یاهمان نمودار سازمانی و تعیین وظایف و شناسایی ریسک‌ها و رسیدگی به ریسک‌ها و کنترل و نظارت برروی خروجی‌ها و انجام نمونه قوانین و دستورالعمل‌های ایزو و درنهایت ممیزی چکیده‌ای ازروش‌های پیاده سازی استانداردهای ایزو می‌باشد.

مدیران و مسئولان اکثر سازمانها و شرکتها مراحل و راه و روش پیاده سازی استانداردهای ایزو رابسیار سخت میپندارند و زمان طولانی و هزینه بالای مراحل طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو بااعتبار IAF رانمی‌پسندند. اگرمدیران و صاحبان کسب و کار ازمزایا و فواید بسیار گسترده پیاده سازی استانداردهای ایزو آگاهی داشتند مسلما عزمشان راجزم و خواهان اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو ازمراجع تحت اعتبار IAF می‌شدند. بهبود مستمر، افزایش تولید، توانمندی پرسنل و کارکنان، بهره وری بیشتر و درنهایت توسعه‌ای پایدار و سودآور ازتوجه و تمرکز برروی مراکز بااعتبار IAF امکان پذیر است.

ثبت و صدور گواهینامه ایزو چگونه انجام می‌شود؟

ثبت و صدور گواهینامه ایزو بسته بنوع انتخاب مرجع صدور گواهی‌نامه ایزو متفاوت می‌شود. هنگامی که مرجع صادر کننده گواهی نامه ایزو تحت اعتبار IAF باشد کارشناس مرجع بعداز مرحله پیاده سازی استانداردهای ایزو باانجام مرحله ممیزی و‌ اعلام نتیجه تأییدیه نهایی رأی به و صدور گواهینامه ایزو می‌دهد. اگر مرجع صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF باشد بدون هیچ سخت گیری ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهد.

 

ممیزی مراقبتی سالیانه گواهی نامه ایزو چیست؟

بسیاری ازشرکتها و مجموعه‌ها فکر می‌کنند بعداز دریافت مدرک بین المللی ایزو کارشان تمام شده و بعداز پایان مدت اعتبار سه ساله گواهی نامه درصورت تمایل دوباره می‌توانند اقدام به اخذ و دریافت گواهینامه ایزو نمایند ولی این تصور اشتباه است. شرط اعتبار گواهینامه‌های ایزو انجام ممیزی مراقبتی سالیانه می‌باشد. یعنی درمدت اعتبار سه ساله مدرک ایزو هرسال ازطرف مرجع صادر کننده گواهی ایزو طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو مورد بازرسی و بازبینی قرار داده می‌شوند و چنانچه عدم انطباقی مشاهده شود باید رفع و برطرف گردد و گرنه قبل ازموعد گواهی ازاعتبار ساقط می‌شود.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family