ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 IMS

طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

تمایل شرکتها برای پیاده سازی واقعی برای سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ایزو 45001 که این سه استاندارد با هم سیستم مدیریت یکپارچه IMS نام گذاری شده است. متقاضیانی که بدنبال مشاوره حرفه ایی و کارآمد هستند که سیستمها را برایشان مشاوره داده و بتوانند طراحی و مستند سازی و پیاده سازی کنند. جدا ازینکه گواهی نامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 دنبال استقرار واقعی این استانداردها می باشند از گوگل دنبال مشاوره می گردنند. بدلیل اینکه اکثر شرکتها نمی دانند نقشه راه جهت استقرار واقعی سیستم چیست ما یک طرح جامع و خلاصه برایتان گردآوری کرده ایم تا گرفتار افراد سودجو و کلاهبردار نشوید.

مرکز امکان ثبت برای اطلاع رسانی بصورت رایگان قصد دارد این طرحها را ارائه نماید.

برای پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ISO9001:2015 و سیستم مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO14001:2015 و سیستم مخدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی استاندارد ISO45001:2018 به شرح زیر می باشد:

گام 1 : مشاوره ی در خصوص درک سازمان و محیط آن بواسطه ایجاد کمیته ی راهبردی مدیریت استراتژیک

یک نماینده از هر ذینفع ( حتی المقدور ) ( بند 4.1 )

گام 2 : مشاوره ی درک نیازها و انتظارات ذینفع شامل مراجع قانونی، مشتری، کارکنان، هئیت مدیره ، تامین کننده و...

( بند 4.2 )

گام 3 : مشاوره تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( بند 4.3 )

گام 4 : مشاوره مدیریت فرآیندهای کیفیت زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی شامل شناسایی ، ورودی و خروجی، توالی و تعادل ، روش های مدیریت های پایش ، اندازه گیری ، منابع مورد نیاز مسئولیت ها و اختیارات ، ریسک ها و فرصت ها، تغییر فرآیندها و بهبود فرآیندها ( بند 4.4 )

گام 5 : مشاوره ی رهبری و تعهد مدیران تصمیم گیرنده در قبال کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 5.1 )

گام 6 : مشاوره ی تهیه و تدوین و انتقال خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ( بند 5.2 )

گام 7 : مشاوره ی تهیه و تدوین چارت سازمانی ، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 5.3 )

گام 8 : مشاوره رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در کلیه ارکان سازمان در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 6.1 )

گام 9: مشاوره ی تهیه و تدوین اهداف در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی و طرح ریزی رسیدن به آنها ( بند 6.2 )

گام 10 : مشاوره طرح ریزی تغییرات و مدیریت تغییرات در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 6.3 )

گام 11: مشاوره ی تخصیص منایع خارجی و داخلی ، افراد ، زیر ساخت ، محیط ، منایع پایش اندازه گیری ، دانش سازمانی در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.1 )

گام 12 : مشاوره ی تعیین صلاحیت و شایستگی در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.2 )

گام 13 مشاوره ی آگاهی سازی سازمان ( بند 7.3 )

گام 14 : مشاوره ی ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.4 )

گام 15 : مشاوره ی مدیریت اطلاعات مستند سیستم مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.5 )

گام 16 : مشاوره ی طرح ریزی و کنترل عملیات سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 8.1 )

گام 17 : مشاوره ی الزامات برای محصولات و خدمات ( بند 8.2 )

گام 18 : مشاوره ی طراحی و توسعه محصولات و خدمات ( بند 8.3 )

گام 19 : مشاوره ی کنترل محصولات ، خدمات و فرآیندهای ارائه شده از بیرون در حوزه کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 8.4 )

گام 20 : مشاوره ی تولید و ارائه خدمات ( بند 8.5 )

گام 21 : مشاوره ی ترخیص محصولات و خدمات ( بند 8.6 )

گام 22 : مشاوره ی کنترل خروجی های نامنطبق ( بند 8.7 )

گام 23 : مشاوره کنترل عملیات و تهیه و تدوین دستورالعملهای کاری در حوزه ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست

گام 24 : مشاوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گام 25 : مشاوره شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها

گام 26 : مشاوره آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی

گام 27 : مشاوره در حوزه سرمایه انسانی ، شایستگی ها و صلاحیت ها

گام 28 : پایش ، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 9.1 )

گام 29 : مشاوره ممیزی داخلی سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 9.2 )

گام 30 : مشاوره ی بازنگر مدیریت سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 9.3 )

گام 31 : مشاوره ی مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 10.2 )

گام 32 : مشاوره بهبود مستمر سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 10.3 )

گام 33 : مشاوره چگونگی اجرای سیستم طراحی شده کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گام 34 : انجام ممیزی داخلی هر سه سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گام 35 : مشاوره ی اقدامات اصلاحی کشف شده در ممیزی داخلی

گام 36 : مشاوره ی انتخاب CB ، AB و اطلاعات مربوطه

مدت زمان اجرای پروژه شش الی دوازده ماه می باشد.

متقاضیان و شرکتهای بدنبال استقرار سیستم ایزو واقعی با عناوین زیر در گوگل اهداف خود را دنبال می کنند:

آموزش پیاده سازی ایزو 9001

مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت

شرکت مشاوره مدیریت کیفیت

مشاوره استقرار استاندارد ایزو

لیست خدمات مشاوره و پیاده سازی ایزو

مراحل پیاده سازی ایزو

سازمان مشاوره ایزو

سازمان مشاور ایزو

پیاده سازی به همراه مشاوره ایزو

نام شرکتهای مشاور ایزو

گواهینامه ایزو روند پیاده سازی مشاور ایزو

استاندارد و مشاوره ISO9001

نام شرکتهای مشاوره ایزو

نام شرکتهای مشاور ایزو

استقرار سیستم مدیریت کیفیت چقدر هزینه در بر دارد؟

برای اخذ ISO چه مشاور مناسبی انتخاب کنیم؟

مبلغ مشاوره ایزو

دلیل استقرار ایزو

مرکز امکان ثبت جهت استقرار سیستمهای مدیریتی ایزو با کارشناسان حرفه ایی و بین المللی با مناسب ترین هزینه برای خدمت رسانی به متقاضیان پیاده سازی واقعی ایزو آماده همکاری می باشد. مرکز امکان ثبت خدمات ثبت و صدور انواع گواهی ایزو از مراجع معتبر به متقاضیان اخذ ایزو ارائه می دهد. برای استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریتیخود با مرکز امکان ثبت در ارتباط باشید.

 طرح پیاده سازی سیست مدیریت یکپارچه IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family