ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سازمان ایزو

سازمان ایزو مجموعه ایی متشکل شده جهت صادر کردن ایزو ، تمام مشاغل میتواننداین سازمان مراجعه کرده بابت دریافت ایزو این سازمان کمک بگیرند. بیشترین مشتریان دریافت آیزو پیمانکاران، تولیدی ها، شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی، همچنین دیگر مشاغل میباشد. گواهینامه هایISO9001 , ISO14001 , ISO22000 , ISO45001 , ISO10002 , ISO10004 , ISO10003 همچنین گواهینامه های دیگر میباشد. دریافت کنندگان ایزو میتوانند مدت سه سال گواهینامه ایزو استفاده کرده البته باید سالی یکبار بمدت دوسال تمدید ایزو انجام شود. مرحله اول صادر کردن مدرک آیزو فایل مشخصات مشتری برایشان ارسال شده این فایل حاوی نام شرکت، نام مدیر عامل، نام نماینده، ایمیل، آدرس دفتر مرکزی، شماره تماس، مدارک درخواستی، هزینه تمدید ایزو، هزینه صدور خواهد بود. فایل نوشته شده جهت بایگانی نگهداری خواهد شد. وقتی هزینه واریز شد نوبت صادر گواهی نامه ایزو می شود. پرینت گواهی زبان لاتین بوده نام مرجع صادرکننده، نام گواهی درخواستی، بارکد، کد رجیستری، آدرس، تاریخ سه ساله گواهینامه درج شده تحویل متقاضی داده خواهد شد.

 

 

سازمان ایزو

 

سازمان ایزو و شرکتهای صادر کننده ایزو معتبر و فوری و ارزان

 

 

گواهی ISO همراه مستندات تحویل داده خواهد شد مستندات تحویل شده یک پکیج سه هزار صفحه بوده مطالب مفید ارزنده داخل پکیج چاپ شده حتما باید بدست مشتری برسد. مطالب مستندات ایزو حاوی خط مشی، نظامنامه، چارت سازمانی، شرح وظایف، اهداف، روشهای اجرایی، دستورالعمل های کاری، فرم ها، گزارشات، انجام فایل های ممیزی، همچنین مطالب دیگر این فایل مستندات اجرایی شدن آن درسازمان میتواند کارایی داشته باشد. این مدارک تحویل داده شد نوبت اعزام کارشناس جهت مجموعه متقاضی میرسد. این کارشناس یک روز کاری زمان نیاز داشته بتواند تمام مباحث آیزو صفرتاصد کار توضیح دهد. جلسه هماهنگ شده باید همراه مدیرعامل همچنین مسئول کنترل کیفیت انجام شود. تمام الزامات کیفیت توسط کارشناس توضیح داده شده اجرایی نمودن برای مجموعه برعهده مسئول کنترل کیفیت میباشد. وقتی اززمان صدور HDC, یکسال گذشت زمان تمدید ممیزی رسیده مجموعه دارنده باید تصمیم نهایی مبنی تمدید کردن منصرف شدن بگیرند اگر تمدید کنند اعتبار سایت همچنان برای مشتری ارسال شده متقاضی میتواند نام شرکت خود همچنین گواهینامه درخواستی مطالعه کند اما اگر انجام ندهد اعتبار گواهی نامه ساقط خواهد شد. مشتری دیگر گواهی قابل اعتبار نخواهد داشت. بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم استراتژیک برای سازمان میباشد. بمجموعه کمک می نماید عملکرد کلی خود بهبود داده یک مبنای منطقی برای فعالیتهای توسعه پایدار فراهم نماید. منافع بالقوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللی برای یک سازمان شامل موارد بیان شده میباشد. توانایی ارائه مستمر محصولات خدماتی الزاماتی درخواست کننده الزامات قانونی مقرراتی برآورده میسازد. تسهیل فرصتها بمنظور افزایش رضایت مشتری، پرداختن ریسکها فرصتها مرتبط بااهداف بافت سازمان، توانایی اثبات انطباق الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت، این استاندارد بین المللی میتواند توسط طرفهای دورن برون سازمانی مورد استفاده قرار میگیرند.

ایزو و نیاز موارد بیان شده مورد نظراین استاندارد بین المللی نمیباشد. یکسانی ساختار سیستم مختلف مدیریت کیفیت، هم راستایی مستندات ساختار بند بند استاندارد بین المللی، استفاده واژگان خاص ایزو بین المللی شرکتها، الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده آیزو بین المللی مکمل محصولات خدمات میباشد. تفکر مبتنی ریسک مجموعه قادر میسازد عواملی میتواند موجب انحراف فرآیندها سیستم مدیریت کیفیت نتایج طرح ریزی شده شوند تعیین نموده جهت حداقل رساندن اثرات منفی استفاده حداکثر فرصتهای بوجود آمده، کنترلهای پیشگیرانه بکار گیرد. برآورده سازی مستمر الزامات پرداختن نیازها انتظارات آینده باعث میشود. شرکت چالش قرار گرفتن یک بافت دارای پیچیدگی پویایی افزایش مواجه شوند. بمنظور دستیابی این هدف متقاضی علاوه اصلاح بهبود ممکن میباشد استفاده متنوعی جهت بهبود همچون تغییر اساسی نوآوری سازماندهی مجدد ضروری ببیند. استاندارد بین المللی مبنای اصول مدیریت کیفیت استاندارد ایزو توصیف ها شامل شرح هراصل دلیل اهمیت هریک اصول برای سازمان مثالهایی منافع مرتبط این اصول اقدامات رایج بمنظور بهبود عملکرد سازمان هنگام بکارگیری این اصول میباشد. اصول مدیریت شامل، تمرکز مشتری، رهبری، مشارکت افراد، رویکرد فرایندی، بهبود، تصمیم گیری مبتنی شواهد، مدیریت ارتباطات استاندارد بین المللی بمنظور افزایش رضایت مشتری طریق برآورده کردن الزامات وی، استفاده رویکرد فرایندی هنگام ایجاد پیاده سازی بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت پشتیبانی میکند،
 
 
اخذ ایزو جهت شرکت در مناقصات
 

سازمان ایزو ، اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

 

 

سازمان ISO و الزاماتی برای بکارگیری رویکرد فرآیندی ضروری مدنظر میرسند آورده شده اند. درک مدیریت فرآیندهای متعادل بعنوان سیستم کارایی اثربخشی سازمان دستیابی نتایج مورد نظر کمک مینماید. این رویکرد مجموعه قادر میسازد روابط وابستگی های متقابل فرآیندهای ایزو بگونه ای کنترل کند نتیجه آن عملکرد کلی سازمان بتواند بهبود یابد. رویکرد فرآیندی شامل تعریف سیستماتیک فرآیندها تعاملات آنها نتیجه دستیابی نتایج مورد نظر مطابق خط مشی کیفیت جهت گیری راهبردی سازمان میباشد. مدیریت فرآیندها سیستم کل میتواند طریق بکارگیری تمرکز کلی تفکر مبتنی ریسک هدف استفاده فرصتها، جلوگیری نتایج ناخواسته انجام گردد. استفاده رویکرد فرآیندی ایزو مجموعه قادر میباشد موارد بیان شده انجام گردد. درک استمرار برآورده کردن الزامات، مدنظر گرفتن فرآیندها برحسب ارزش افزوده، دستیابی عملکرد اثربخش فرایندها، بهبود فرآیندها برمبنای ارزیابی داده ها اطلاعات، سازمان باید اطمینان یابد محصولات خدمات فرآیندهای ارائه شده بیرون الزامات انطباق دارد. مجموعه بایدموارد بیان شده کنترل هایی جهت تولید خدمات فرآیندهای ارائه شده بیرون اعمال میگردند تعیین نماید. تولید خدماتی ارائه دهندگان بیرونی برای پیوستن محصولات خدمات مجموعه مدنظر گرفته شده اند. الزامات محصول بطور مستقیم توسط ارائه دهندگان بیرونی طرف سازمان بمشتری ارائه‌ می گردند. یک فرآیند بخشی بعنوان نتیجه یک تصمیم مجموعه توسط ارائه دهنده بیرونی تامین میشوند. مسئولان باید معیارهای برای ارزیابی انتخاب پایش عملکرد ارزیابی مجدد ارائه دهندگان بیرونی، براساس توانایی آنها تامین فرآیندها، محصولات خدمات توجه الزامات تعیین نموده بکار گیرد. شرکت باید اطلاعات مدون این فعالیت ها هرنوع اقدامات ضروری ناشی ارزیابی ها حفظ نماید. شرکت باید اطمینان یابد خدمات فرآیندها ارائه شده بیرون اثر نامطلوبی برتوانایی سازمان تحویل مداوم محصول خدمات منطبق مشتریان خود نمی دارد.

سازمان ایزو بایداطمینان یابد فرآیندهای ارائه شده بیرون تحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت خود باقی میباشد. کنترلی که قصد دارد برروی ارائه کننده بیرونی بکار برده شود همچنین مواردی قصد دارد برروی خروجی حاصل اعمال نماید تعریف کند. مازندران شده مدنظر بگیرند. تاثیر بالقوه خدمات فرآیندهای ارائه شده بیرون روی توانایی مجموعه دستیابی الزامات مشتری الزامات قانونی مقرراتی دارای کاربرد، اثربخشی کنترلهای اعمال شده توسط ارائه دهندگان بیرونی، تصدیق دیگر فعالیتهای مورد نیاز جهت اطمینان برآورده نمودن الزامات توسط محصولات خدمات فرآیندهای ارائه شده بیرون تعیین نماید

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family