ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت ایزو

شرکت ISO

شرکت ISO میتواند بسیار برای مشتری اثرگذار بوده موارد آیزو نتیجه مطلوب سازمان دارنده داشته باشد. اطلاعات تکمیلی شرکت ISO بیان شده متقاضیان بتوانند جهت راهنمایی این اطلاعات کسب نمایند. شرکت ISO میتواند صفر الی صد کار انجام دهند. مراحل دریافت IZO فرم مشخصات خدمت مشتریان ارسال شده این مشخصات شرکت متقاضی باید نوشته شود مطالب مشخصات مانند نام شرکت، نام مرجع صادر کننده، نام مدیرعامل، نام نماینده، گواهی درخواستی، هزینه صدور، هزینه تمدید، تلفن تماس، آدرس دفتر مرکزی میباشد. وقتی فرم تکمیل شد این فایل بایگانی مرجع صادر کننده نگهداری خواهد شد.

شرکت ایزو و مرحله بعد نوبت واریز مبلغ طرف مجموعه بوده سپس صادر کردن مدرک آیزو، این پرینت گواهی نامه بازبان لاتین چاپ شده محتویات این مدرک نام مرجع صادر کننده، نام شرکت متقاضی، نام گواهی درخواستی، آدرس دفتر ، بارکد، تاریخ سه ساله گواهی نامه درج شده این پرینت همراه مستندات شرکت تحویل داده خواهد شد. فایل مستندات حدود چهار هزار صفحه بوده پکیج مستندات حتما باید همراه گواهی تحویل داده شود. سپس کارشناس ایزو طرف صادر کننده اعزام مجموعه متقاضی ایزو شده تمام مطالب بیان شده توضیح داده حضور مسئول ایزو بهمراه مدیر عامل الزامی میباشد. وقتی صدور انجام شد یکسال بعد تمدید ایزو برای مشتری ارسال خواهد شد. تمدید کردن، منصرف شدن برعهده مشتری میباشد. هزینه تمدید شصت درصد صدور مدنظر گرفته میشود. شرکت ISO میتواند گواهیISO9001 , ISO14001 ISO45001, ISO22000 , HSE-MS , ISO10002 , ISO10004, همچنین گواهینامه های دیگر میتواند صادر کند. مسئولان صادر کننده بسیار زمینه izo تبحر داشته چنانچه متقاضیان هرسوالی جهت ایزو داشته باشند مراجع میتوانند پاسخگو باشند. استاندارد راهنمای مورد اصول ممیزی، مدیریت کردن برنامه های ممیزی، اجرای ممیزی، سیستم مدیریت کیفیت ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی نیز رهنمودهایی جهت شایستگی ممیزان سییتم کیفیت زیست محیطی ارائه میکند. استاندارد الزام سیستم مدیریت انرژی، اهداف استاندارد شامل موارد بیان شده میباشد.

شرکت ISO و کمک سازمان جهت ساخت استفاده بهتر سیستم کیفیت، ارائه معیار، اندازه گیری، ثبت گزارش هدایت دارایی، تسهیل ارتباطات ایجاد شفافیت مورد مدیریت منابع، ارتقا بهترین شیوه ها، تقویت رفتار صحیح مدیریت، کمک ارزیابی اولویت بندی فن آوری جدید، کمک صرفه جویی طریق ترویج زنجیره عرضه، علاوه براستاندارد ایزو اصل تمام استانداردهای دیگر میباشد، سیستم ایزوهای دیگر میتوان دریافت نمود اکثریت این مدارک کارآمد شرکتهای متقاضی میباشد. مدیریت ریسک بالاترین سطح یک سازمان عبارتند استقرار موافقت نامه های طراحی شده برای دستیابی راهبردی های تعریف شده طریق فرآیندی میباشد ارزیابی تجربه های سازمان پرداخته معیارهای پیاده سازی میکند. وسیله آنها ریسکها فرصتها تاسطح مورد نظر مدیریت کرد. چنین میتوان بیان کرد بالاترین سطح ریسک یک مجموعه باآن روبرو میشود.

شرکت ایزو و شکست دستیابی هدفها میباشد. رویداد حادثه های نامطلوب اجرای فعالیتها شیوه ای ناکارآمد بی قر باشد مانع دستیابی هدفها میشود. اگر سطح ریسک یک مجموعه خود برای پذیرش آماده کرده تعریف نشده باشد امکان گرفتن تصمیمهای ماشین بود درک صحیح دستیابی راهبردی باشد وجود دارد. مهمترین ریسکهای مجموعه روبرو هستند نتیجه تصمیم گیری اعضای هیئت مدیره اعضای راهبردی شرکت میباشد بسیار مهم میباشد. پیامهای صحیحی جهت مجموعه ارسال شود مانند سطح ریسکی سازمان آماده پذیرش میباشد، باید وجود شرکت نهادینه شود. تمامی سطوح قابل درک باشد، پیامی لازم میباشد مخابره شود. بابررسی ریسک قابل قبول همچنین تفاوت مسئولیت مدیر ریسک سطوح مختلف تولید کننده درک لازم فراهم کند.
مدیریت ریسک فقط یک نظر بوسیله هریک اعضای شرکتها نیز درک بکار گرفته شود. واگذاری مسئولیت ریسک سطوح مختلف میتواند این معنی باشد ریسک بخشها، واحدهایی مورد شناسایی قرار میگیرد. برای آنها دارای اهمیت میباشد. ولی تاثیر اندکی بردستیابی هدفهای کلی مشتری داشته باشد. برای اطمینان رخداد این موضوع باید بین ریسکهای شناسایی شده رابطه راهبردهای کلی مجموعه نیز ریسکهای شناسایی شده داخل یک واحد تاثیر گذار هدفها، راهبردی های کلی ارتباط روشنی وجود داشته باشد بطور موثر بوسیله هئیت مدیره فاصله زمانی مشخص مدنظر قرار گیرد. برای راهبری، الگوهای گوناگونی وجود دارد اما الگوهایی بصورت عمومی پذیرفته شده اند.
ایزو تعریف میکند دو جز اصلی هرساختار راهبردی هستند. اثربخشی روشهای مدیریتی ریسک نظارت حسابرسان داخلی درخصوص کارایی این روشها، استانداردها، راهنماییهای جهت چگونگی تقسیم بندی مسئولیت برای اجرای نقشهای مزبور ارائه شده باشد. خط مشی مدیریت ریسک تعیین آنها حمایت کند، اطمینان پیدا کند فرهنگ سازمانی خط مشی های مدیریت ریسک راستای یکدیگر قرار دهند. شاخصهای عملکرد مدیریت ریسک راستای شاخصهای عملکرد سازمان تعیین کند. هدفها، راه بردهای مجموعه همسو کند. رعایت قوانین مقررات اطمینان بدست آورد. مسئولیت ها سطوح مناسبی جهت شرکت واگذار کند. تخصیص منابع لازم مدیریت ریسک اطمینان حاصل نماید. مزایای مدیریت ریسک سهامداران گفتگو کند. اطمینان پیدا کند چارچوب مدیریت ریسک همچنان مناسب میباشد.

عملکرد شاخصهایی بصورت دوره ای مورد بررسی قرار میگیرد ارزیابی کنند. بصورت دوره ای میزان پیشرفت انحراف برنامه مدیریت ریسک مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین بررسی کنند آیا چارچوب سیاست برنامه مدیریت توجه فضای داخلی خارجی تولید کنندگان مناسب باشد. درمورد ریسک پیشرفت برنامه مدیریت ریسک اینکه سیاست مدیریت ریسک چقدر مورد توجه قرار میگیرد گزارشگری کنند، اثربخشی چارچوب مدیریت ریسک بررسی کنند. مادامی تعهد ایجاد حفظ چارچوب مدیریت ریسک برعهده مدیریت باشد. تعهد آزمون اثربخش بودن چارچوب مدیریت ریسک برعهده مجموعه میباشد. مروری برای مسئولیتهای حسابرسی داخلی استانداردهای بین المللی رویه حرفه ای حسابرسی داخلی بوسیله انجمن حسابرسی داخلی منتشر شده اینگونه آمده حسابرسی داخلی باید اثربخشی ارزیابی بهبود فرآیندهای مدیریت ریسک کمک کند. فعالیت حسابرسی داخلی باید ریسک مرتبط باسازمانه های راهبردی عملیات اطلاعات متقاضی توجه موارد بیان شده ارزیابی کند. قابلیت اعتماد درستی اطلاعات مالی عملیاتی، اثربخشی کارایی عملیات، حفاظت داراییها، رعایت قوانین مقررات الزامات، حسابرسان داخلی هنگام کمک مدیربت ایجاد بهبود فرآیندهای مدیریت ریسک باید قبول هرگونه مسئولیت خودداری کنند.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family