ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو مبحثی مهم دربحث اخذ ایزو میباشد بخصوص درزمانیکه بسیاری ازموسسات و مراکز مشاوره و صدور استاندارد ایزو بفکر منافع خودبوده و فقط قصد فروش مدرک ایزو خودرا دارند کمک درتصمیم گیری اخذ نوع مدرک ایزو بایدتوسط کارشناسان مربوط انجام شود، تابهترین راه رابتوان بعنوان پیشنهاد دریافت و بررسی کرد. مشاوره ایزو یعنی بتوان ایزو رابه طور واضح برای مخاطب معرفی وسپس دلایل مخاطب جهت اخذ گواهی ایزو راشنیده و بررسی کند وبا توجه بدلایل اخذ گواهی ایزو راهی منطقی بمخاطب منباب گرفتن گواهی ایزو پیشنهاد کند و  بایدبگونه ای باشدکه اخذ گواهی ایزو ازهمه لحاظ بابت مخاطب توجیه داشته باشد، ازنظر زمان واز نظر هزینه وهمینطور اعتبار مرجع صدور گواهی ایزو نیزمورد توجه قرار گیرد.

مشاوره ایزو بادر نظر گرفتن تمام جوانب بابت اخذ گواهی ایزو نیازمند علم و دانش بحث ایزو هست وباید بتوان بادرنظرگرفتن همه جوانب بهترین پیشنهاد رابرای اخذ ایزو به مخاطب ارائه کرد.

 

 

مشاوره ایزو ISOO

مشاوره اخذ ایزو جهت دریافت ایزو بابت شرکت در مناقصات

 

 

مشاور ایزو درابتدا بایدبتواندبه مخاطب بهترین مشاوره راارائه کند وبه بهترین شکل ممکن ایزو راتوضیح دهد و دلایل اخذ ایزو رااز مخاطب جستجو کندتا بهترین مرجع رابرای اخذ ایزو بمتقاضی ایزو پیشنهاد داده و اورا درانتخاب یاری کند، اینکار علم بالایی رادر زمینه صدور گواهی ایزو طلب میکندکه ازاینرو یک مشاور ایزو بایدهمواره اطلاعات خوددرزمینه اخذ گواهی ایزو و گواهی هامربوطه دربهترین حالت ممکن نگهدارد وبه روز باشد تابتواند بهترین مشاوره راجهت اخذ ایزو بمخاطب داده وباعلم بالا ابتدا اطلاعات مخاطب رادرباره اینموضوع افزایش داده سپس باپیشنهاد یک راه خوب ومعقول حق انتخاب رابه متقاضی بدهد.

مشاور ایزو معمولا مشاورهای گوناگونی راارائه میکند ولی چندمورد ازمسائل پرتکرار دراین زمینه وجود دارد ازجمله سوال نحوه اخذ استاندارد ایزو و مراحل صدور ایزو وما دراینجا توضیحی مختصر درباره اخذ ایزو میدهیم تارفع ابهام کوچکی دراینباره باشد، صدور گواهی ایزو چند مرحله دارد، ابتدا یک مشاور خوب گواهی ایزو را بطورکامل ودقیق معرفی میکند، در اینجا معرفی گواهی ایزو بطور خلاصه انجام میدهیم وبه اطلاعات سازمان ایزو یاهمان سازمان استاندارد جهانی میپردازیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل لاتین international standard organization با نام مخففISO  صادر میگردد، مشاور ایزو علاوه برمعرفی سازمان ایزو بایدوظایف سازمان ایزو راهم کاملا توضیح دهد وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین سری قوانین و پروتکل هابرای بهترشدن ویک مجموعه و همگام سازی استاندارد ایزو درسطح جهان میباشد، مشاور ایزو بابهترین مشاوره میتواند مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار دهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام کامل لاتینCERTIFICATTION BODY  بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ، موسسات مشاور ایزو یکی ازاعضای مهم CB هاهستند، CB هادرجهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه آنها بحساب میایند، AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل لاتین ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشدکه هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF هستند بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمن برای هرکشور AB هابخصوص ومتفاوتی را تعریف کردست، بامراجعه بسایت انجمن IAF لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده این انجمن است

 

 

مشاوره ایزو ISO

مشاوره اخذ ایزو فوری و ارزان معتبر و قابل استعلام

 
 
مشاور ایزو بایدبازه زمانی متقاضی ایزو رانیز جهت اخذ استاندارد ایزو مورد بررسی قرار داده و درنظر بگیرد، بطورمثال دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه زمان میخواهدکه زمان اخذ ایزو درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکند ومشاور ایزو بایدزمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده وبه مخاطب یاداوری کندتا انتخاب درستی انجام دهد وغیره.
مشاور ایزو بایدانواع ایزو هارا نیز معرفی کرده وبا توجه بزمینه فعالیت مجموعه، گواهینامه ایزو موردنیاز مجموعه رابه متقاضی معرفی کرده ومعرفی کند و دراین زمینه نیزمشاوره متقاضی باشد، سازمان استاندارد ایزو تعداد بسیار زیادی استاندارد ایزو گوناگون راتعریف کرده امادراین مقاله نمیتوان تمامی استاندارد ایزو تعیین شده رانام برد مارایج ترین و مهمترین استاندارد ایزو رانیزکه درتمامی زمینه فعالیتها مشترک میباشد معرفی میکنیم رایجترین گواهی ایزو صادر شده و پیشنیاز تمام استانداردها سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001 است، درآن سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه بیشترین ایزو دریافتی درجهان راشامل میشود.

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و با تجربه اماده ارائه خدمات در زمینه های گواهینامه ایزو ، مجوز CE ، گواهی نامه IMS ، HSE-MS گواهی و انواع مجوزهای اداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره میباشد و تمامی مراحل ازصفر تا صد توسط کارشناسانی باتجربه صورت میگیرد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family